نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مقالات پذیرش شده همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی

نتایج داوری اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران اعلام شد.

 اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران

 

 پژوهشگران محترم می تواند به سایت انجمن مدیریت ورزشی ایران به قسمت همایش انجمن مراجعه نمایند و فایل مقالات پزیرفته شده را دریافت کنند.

 

http://www.issma.ir/post.php?id=7

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو