نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تربيت بدني در مدارس

تربيت بدني در مدارس

Physical Education in Schools
 
نويسنده : دكتر رحيم رمضاني نژاد
Rahim Ramazani Nezhad , PhD
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : نهم ، 1393 تعداد صفحه : 452 ص
: شابک
978-964-530-612-8
قيمت : 120000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تربيت بدني در مدارس» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.فهرست :

مقدمه
بخش اول: كليات و مفاهيم تربيت حركتي و ورزشي
    فصل اول: مفاهيم و حوزه تربيت حركتي و ورزش
    فصل دوم: اهداف تربيت حركتي و ورزشي
    فصل سوم: استانداردهای درس تربیت بدنی
    فصل چهارم: مربيگري ورزش در مدارس
       پيوست: خود ارزيابي مربيان
    منابع بخش اول
بخش دوم: شناخت يادگيرنده
    فصل 
پنجم: ويژگيها و نيازهاي رشدی دانش‌آموزان
    فصل 
ششم: تفاوتهاي فردي و عملكرد حركتي
    فصل 
هفتم: دانش‌آموزان كم‌توان حركتي
    منابع بخش دوم
بخش سوم: برنامه‌ريزي حركتي و ورزشي در مدارس
    فصل هشتم: مراحل اساسي برنامه‌ريزي و طرح درس
    فصل نهم: برنامه تعليم و تربيت حركتي
    فصل دهم: برنامه‌هاي آموزش بازي، مهارت و آمادگي جسماني
    
    پيوست: اندازه‌گیری نتایج برنامه
    فصل یازدهم: برنامه‌ريزي رشد شناختي و رشد عاطفي ـ اجتماعي
    
منابع بخش سوم
بخش چهارم: سازماندهي كلاس و محيط آموزشي
    فصل 
دوازدهم: مديريت كلاس تربیت بدنی
    فصل 
سيزدهم: روشهاي تدريس تربيت‌بدني
    فصل چهاردهم: مدیریت ايمني و ریسک در كلاس
    فصل پانزدهم: سابقه اجرای درس تربیت بدنی در مدارس
    منابع بخش چهارم

چاپ ششم با تجدید نظر و اضافاتنظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو