نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

حرکات عمودی یا قائم

حرکات عمودی یا قائم

در حرکات عمودی یا قائم ، جسم یا ورزشکار بصورت عمود بر سطح زمین به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. مانند پرش عمودی. قوانینی که برای حرکات افقی به کار می‌روند، برای حرکات عمودی نیز صادقند. با این تفاوت که برخلاف حرکات افقی، حرکات عمودی همیشه دارای شتاب بوده و مقدار آن برابر ۹ متربرمجذورثانیه است که معمولاً برابر ۱۰ در نظر گرفته می‌‌شود.

البته باید توجه کرد که مقدار (g)  در تمام نقاط زمین ثابت نیست. به طوریکه در نواحی استوایی مقدار آن کم و در نواحی قطبی مقدار آن زیاد است (البته این تغییرات جزئی است). اساساً به همین خاطر است که عملکرد ورزشکاران پرتابی (مانندپرتاب وزنه، نیزه و … ) در نواحی استوایی بهتر از قطب ها می‌باشد. چرا که در استوا نیروی جاذبه زمین (g) کمتر بوده و عملکرد ورزشکار را کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد 

ویژگی های حرکات عمودی:

در حرکات عمودی در حرکت به سمت بالا، سرعت کندشونده و شتاب منفی بوده و درحرکت به سمت پایین، سرعت تندشونده و شتاب مثبت می‌باشد.در حرکت به سمت بالا موقعی که جسم به بالاترین نقطه (نقطه اوج) می‌رسد، برای لحظه کوتاهی متوقف شده و با تغییر جهت دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند.در نقطه اوج سرعت برابر صفر است.

حرکات عمودی یا قائم

در صورتی که جسم از یک سطح به سمت بالا حرکت کند و دوباره به همان سطح بازگردد، در این حالت زمان رفت (tup) با زمان برگشت (tdown) برابر خواهد بود.با توجه به این که در حرکات عمودی مسافت پیموده شده را با h و شتاب را با g نشان می‌دهیم واز آنجا که در حرکت به سمت بالا شتاب (g) منفی است، بنابراین معادلات حرکات عمودی بصورت زیر خواهد بود :

حرکات عمودی یا قائم

 

منبع

علم ورزش

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو