نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات فیزیولوژی

هورمون اریتروپویتپن از کجا ترشح میشود و چه عملی را باعث میشود؟                                                                                  .

 

الف:مغز استخوان _افزایش تولید گولبولهای قرمز

 

 ب: کلیه _ افزایش تولید گلبولهای قرمز

 

ج  :مغز استخوان_ کاهش تولید گلبولهای قرمز

 

د  :کلیه_ کاهش تولید گلبولهای قرمز

 

 دانلود کامل نمونه سوالات در انتهای همین بخش

کدام ماده ی زیر توسط پلاکتها ترشح میشود؟

 

الف:ترومبین                ب:ترومبوپلاستین

 

ج  :پروترومبین             د: فیبرینوژن

 

در تبدیل پروترومبین به ترومبین فعال کدام یون فلزی دارای نقش اساسی تری است؟

 

الف: مس                  ب: کلسیم          ج:پتاسیم         د: آهن

 

هماتوکریت در خون معرف چیست؟

 

الف: حجم خون                           ب: حجم گلبول قرمز خون

 

ج: میزان هموگلوبین                      د: نوع پروتئین پلاسما

 

 

در کدام یک از محل های زیر,گلبول سفید ساخته میشود؟

 

الف:خون             ب:کبد         ج:بافت پیوندی       د: گره های لنفی

 

 

فردی دارای هر دو آنتی ژن اصلی وفاقد آنتی ژن رزوس میباشد,گروه خونی وی چیست؟

 

الف:A+             ب:AB+      ج:AB_                د:O_

 

در چه صورتی جنین مبتلا به عارضه (اریتوبلاستوز یا زردی ) میباشد؟

 

الف:مادر Rh+ و پدر Rh_ باشد          ب: مادر Rh+ و پدر Rh+ باشد

 

ج: مادر Rh_ و پدر Rh+ باشد             ج: مادر Rh_ و پدر Rh_ باشد 

 

گروه خونی O چه نوع آنتی ژنی دارد؟

 

الف:A        ب:B      ج:B.A        د:هیچ نوع آنتی ژنی ندارد

 

 

آنتی کور D چگونه پدید می آید؟

 

الف: در خون فردRh+ پدید آید          ب: در خون فرد Rh_ پدید  می آید

 

ج: در خون فرد Rh_ خون Rh+ تزریق می شود

 

د: در خون فرد Rh+ خون Rh_ تزریق می شود

 

 

در پلاسمای خون چه گروه خونی هر دو آنتی کور A,B وجود دارد

 

 1: A              2: B             3: AB           4:O

 

 

عمل گلبول قرمز سازی در کجا انجام میگیرد؟

 

1: طحال         2 : کبد           3: غدد لنفاوی     4: مغز قرمز استخوان ها

 

 

مقدار کدام پروتوئین خون بطور نسبی کمتر است؟

 

1:گلبولین         2:البومین         3: فیبرفیوژن    4: هموگلوبین

 

 

آلبومین های خون در کدام اندام یا سلولها ساخته میشوند؟

 

1: کبد             2: کلیه          3: گلبولهای سفید     4: هتروگلبولین

 

 

کدام دسته از گلبولین ها نقش  مهمی را در ساختمان پادتن ها  بعهده دارند؟

 

1:آلفا گلبولین    2: بتاگلبولین   3:گاما گلبولین        4: هترو گلبولین

 

 

تعداد کدام سلولها  در 1 میلی متر مکعب خون انسان بیشتر است؟

 

1:گلبولهای سفید   2:گلبولهای قرمز  3:پلاکتها      4: گوانولوسیت ها

 

 

 

در کدام اندام زیر لوکوسیت ها ساخته نمیشوند؟

 

1: گره لنفاوی    2: طحال    3: کلیه      4: تیموس

 

 

کدام دسته از خون دارای سیتوپلاسم دانه دار و هسته  چند قسمتی است؟

 

1:لنفوسیت ها   2: گرانولوسیت ها  3:منوسیت ها    4: اریتروسیت ها

 

 

میزان تولید گلبولهای قرمز مختلف,تحت تأثیر چه هورمونی است و از کجا ترشح میشود؟

 

1: اریتروپویمیتین_کلیه                            2: آنتی توسین_هیپوفیز

 

 3:تروپوسین_هیپوفیز پسین                       4ADH_هیپوفیز پسین

 

 

کدام یک از محرک ها,دلیل مهم ترشح هورمون اریتروپویتین میباشد؟

 

1:ازدیاد فشار O2محیط                          2:کاهش فشار O2محیط

 

3:کمبود هموگلوبین خون                        4:ازدیاد فعالیتهای ماهیچه ای

 

 

کدامیک فرق پلاسما و سرم را بیان می کند؟

 

1:سرم پلاسمائی است که فاقد فیبرینوژن است.

 

2: پلاسما سرمی است که فیبرین دارد.

 

3: در پلاسما میزان آب کمتری موجود است

 

4:سرم حاوی فاکتورهای انعقاد است

 

 

 

عمر متوسط گلبولهای قرمز چند روز است؟

 

1: 120 روز     2: 12 روز      3: 2 روز          4: 12 ساعت

 

 

 

تعداد گلبولهای سفید در هر میلی متر مکعب خون انسان, در حدود.................می باشد.

 

1: هفت هزار       2:هفتصد هزار     3:هفتاد میلیون        4:هفتاد هزار

 

 

 

عملی که در آن گلبولهای سفید از بین سلولهای پوششی جدار مویرگها عبور کرده و وارد فضای میان سلولها میشوند. چه نام دارد؟

 

1:انترفرون     2:ماکروفاژ     3:                     4:فاگوسیتوز

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد دستگاه تنفس صحیح نمیباشد

 

1:در هنگام دم فشار درون ریوی از فشار جو کمتر میباشد

 

2:فشار نسبی اکسیژن در حبابچه ها100 میلی متر جیوه است

 

3:عمل تنفس به واسطه کنترل کننده عصبی و شیمیایی تنظیم می شود

 

4:در تنظیم شیمیایی تنفس نقش O2 بمراتب بیشتر از CO2 است

 

 

 

فاصله ی بین یک خط Z تا خط Z دیگر را............. می نامند

 

سارکولما      2: سارکوم        3: اپی میوزیوم      4: فاسیکول

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد نوار یا باند A صحیح است؟

 

1: نوارهای روشن که تنها شامل فیلامان اکتین است

 

2: نوارهای تیره که محتوی فیلامان اکتین و میوزین است

 

3: نوارهای روشن که محتوی فیلامان اکتین و میوزین است

 

4: نوارهای تیره که تنها شامل فیلامان اکتین است

 

 

 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد شبکه سارکوپلاسمی صحیح است؟

 

1:مسئول انتقال تحریکات عصبی به بخش های عمیق تر سارکولما است

 

2: مسئول ذخیره کلسیم است

 

3: شامل مجاری و کیسه هایی است که در سطح سلول عضلانی را مفروش شده است

 

4:همه موارد

 

 

 

مقدار هوایی که حتی پس از یک بازدم عمیق در ریه ها باقی می ماند.........نام دارد

 

 

 

در مرحله استراحت , کدام یک از گزینه ها صحیح است.

 

1: محل های فعال اکتین بواسطه مولکولهای تروپونین و ترویومیورین پوشیده شده است

 

2: کلسیم در شبکه سارکو پلاسمی  ذخیره است

 

3: اکتین و میوزین از یکدیگر جدا می باشند

 

4: همه موارد صحیح است

 

 

 

عاملی که باعث ضربه نیرو پلهای ارتباطی الیاف میوزین میشود.چیست؟..........  ..........

 

 

 

نقش کلسیم در مکانیسم انقباض عضلانی چیست؟

 

1: باعث حرکت قدرتمند  پلهای ارتباطی می شود

 

2: محل های فعال اکتین را آزاد می کند

 

3:مسئول انتقال تحریکات عصبی به بخش های عمیق سلول عضلانی است

 

4:موارد الف و ب صحیح است

 

 

 

علت روند کپی برداری در واکنشهای سلولی

 

1:چون تقریبا تمامی اعمال سلولی در هسته سلول انجام میشود

 

2:زیرا قسمت اعظم RNA در سیتوپلاسم سلول قرار دارد

 

3:بدلیل اینکه تقریبا تمام DNA در هسته سلول قرار دارد

 

4: همه موارد

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 

1:حمل فعال از غشاء سلول بواسطه حرکات خود بخودی ملکولها صورت میپذیرد

 

2:موادی نظیر یونها عمدتا" از لایه ی دو طبقه چربی منتشر میشوند

 

3: لایه 2 طبقه چربی نسبت به اکسیژن کاملا نفوذ پذیر است

 

4:تبادلات مواد غذایی از جریان خون به مایع بافتی عمدتا بواسطه روش آندوسیتوز صورت میپذیرد

 

 

 

کدام یک عمل گرانولسیت ها را بین میکند؟

 

1: بیگانه خواری (فاگوسیتوز)            2: ترشح پادتن

 

3: ترشح فیبرینوژن                         4: هضم وانهدام سلولهای پیر

 

 

 

گلبولهای قرمز ........ تولید می شوند و در ......... از بین میروند

 

1: جیگر_مغز استخوان                     2:مغز استخوان_جیگر و طحال

 

3: کبد _ طحال                                4: مغز استخوان _ کلیه

 

 

 

لنفوسیت ها تقریبا چند درصد از گلبولهای سفید فرد بالغ را تشکیل میدهند؟

 

1: 95%             2: 10%              3: 50%               4: 25%

 

 

 

کدام ماده بوسیله جگر(کبد) ساخته می شود و در اعقاد خون نقش موثری دارد؟

 

1: ترومبین        2: فیبرین        3: ترومبوپلاستین         4:فیبرینوژن

 

 

 

فردی که دارای گروه خونی B است, یعنی:

 

1:آنتی ژن Aرا داراست.                           2: انتی ژن B را داراست

 

3: آنتی ژن A و آنتی کور B را داراست       4: آنتی کور B را داراست

 

 

 

کدام مطلب زیر صحیح است؟

 

1: فرد A میتواند از AB خون دریافت  دارد.

 

2: فرد A میتواند از O خون دریافت دارد.

 

3: فرد AB میتواند به B خون بدهد

 

4: فرد A  میتواند به O خون بدهد

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 

1: زمانی که سطح تیروکسین خون افزایش می یابد میزان ترشح هرمون محرمه تیروئید

 

از غده هیپوفیز افزایش میابد

 

2: ترشح هرمون پاراترمن از غده فوق کلیوی  تحت تأثیر مستقیم مغز است

 

3: هیپوتالاموس هورمونهایی را آزاد میکند که جهت غده هیپوفیز محرکه یا بازدارنده است

 

4:هیپوفیز به عنوان غده برتر و شاه غدد معروف است

 

 

 

غده پانکراس در کجا واقع است؟

 

1: در بالای معده و سمت چپ دوازدهه

 

2: در زیر معده و سمت چپ دوازدهه

 

3: در قطب فوقانی معده در کنار مری

 

4:در قطب فوقانی کلیه ها در قسمت داخلی بدن

 

 

 

کدامیک از هرمونهای زیر در زمان افت قند خون ترشح میگردد؟

 

1: کرتین        2: کتوکولاستها     3: گلوکاگن         4: همه موارد

 

 

 

ترشحات هیپوتالاموس چگونه کنترل میشود؟

 

1:بواسطه مرکز عصبی بالاتر       

 

2: توسط ترشحات غدد مترشحه محیطی بصورت فیبریک منفی

 

3: به واسطه همکاری با غدد هیپوفیز

 

4: موارد 1 و 2 صحیح است

 

 

 

کدام یک از هورمونهای زیر از نوروهیپوفیز ترشح میشود؟

 

1: سوماتوتراپ    2: وازوپرسین   3: پرولاکتین   4: همه موارد

 

 

 

هورمون پاراترمن از کدام غده ترشح میگردد؟

 

1: تیروئید          2: تیموس             3: پاراتیروئید        4: هیپوفیز قدامی

 

 

 

کدام یک از اعمال زیر مربوط به عمل هورمون محرکه فوق کلیوی ACTH است؟

 

1: محرکه ترشح هورمونهای قشری غدد فوق کلیوی

 

2: محرکه ترشح هورمونهای مغز آدرنال

 

3: محرک ترشح کتوکولامیتها از غدد فوق کلیوی

 

4: موارد 1و3 صحیح است

 

ترشحات هیپوفیزی چگونه کنترل میشوند؟

 

1: بواسطه سیستم عصبی مرکزی CNS

 

2: بواسطه ترشحات هیپوتالاموسی

 

3: بواسطه ترشحات غدد مترشحه محیطی بصورت میزبک منفی

 

4:همه موارد فوق در کنترل ترشحات هیپوفیزی شرکت دارند

 

 

 

هورمون انسولین از کدام غده وچه هنگام ترشح میشود؟

 

1:پانکراس و در هنگام افزایش قند خون

 

2: پانکراس و در هنگام افت قند خون

 

3: فوق کلیوی ودر هنگام افزایش قند خون

 

4: فوق کلیوی و در هنگام افت قند خون

 

 

 

در تنظیم ترشحات هورمونی از طریق کنش فیزبک منفی:

 

1:ترشح هورمون به دلیل نتیجه نهایی پاسخ مربوط به آن قطع یا کاهش می یابد

 

2:افزایش در محرک ترشح هورمونی باعث افزایش ترشح هورمون میگردد

 

3:ترشح هورمون به دلیل نتیجه نهایی پاسخ مربوط به آن افزایش می یابد

 

4:موارد 1و2 صحیح میباشند

 

 

 

در کدام یک از حالات زیر کانالهای پتاسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ باز است؟

 

1: پولاریزاسیون    2: دِپولاریزاسیون     3: ری پولاریزاسیون    4:موارد 1و2 صحیح است

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد هضم در روده صحیح است؟

 

1:نمکهای صفراوی مترشحه از کیسه صفرا سبب امولسیون شدن چربیها میشود

 

2:آنزیمها مترشحه از لوزالمعده سبب تجزیه مواد غذایی به اجزا کوچکتر شده

 

3: آنزیمهای مترشحه از دیوار روده هضم مواد غذایی را کامل میکند

 

4: همه موارد فوق

 

 

 

چربی های اشباع در حرارت طبیعی 37 درجه بصورت مایع هستند؟ صحیح    غلط

 

 

 

مواد غذایی برای جذب به بدن باید به کوچکترین جزء خود تجزیه شده و این عمل بواسطه

 

دستگاه گوارش صورت میپذیرد؟ صحیح   غلط

 

 

 

کربوهیدراتها در طبیعت بصورت ساده وجود ندارند؟ صحیح    غلط

 

بخشی از بافت که روی یک تار عضلانی را میپوشاند.............نام دارد؟

 

1: پری میوزیوم   2:اندومیوزیوم   3: اپی میوزیوم   4: فاسیکول

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد هضم و جذب مواد غذایی صحیح است؟

 

1: قسمت عمده هضم مواد غذاییدر معده صورت میگیرد

 

2: چربیها عمدتا از طریق رگهای لنفاوی جذب میگردند

 

3: قسمت عمده جذب مواد غذایی در قسمت انتهایی روده کوچک صورت میپذیرد

 

4: موارد 2و3 صحیح است

 

 

 

گروه خونی فردی که دارای آنتی ژن A و آنتی کور B کدام است

 

 1:A                 2: B                   3:O                      4: AB

 

 

 

حرکات تنفسی بواسطه کدام یک از عوامل زیر صورت میپذیرد؟

 

1:انقباض عضلات تنفسی   2: بافت اسفنجی ریه  3: وجود پرده جنب    4: همه موارد

 

 

 

در هنگام باز دم کدامیک از عضلات زیر درگیر است؟

 

1: دیافراگم     2: بین دنده ای داخلی   3: بین دنده ای خارجی     4: هیچکدام

 

 

 

حجم هوایی که در هر دم یا باز دم به داخل یا خارج ریه جریان دارد ........میگویند و توسط دستگاهی بنام .......... اندازه گیری میشود.

 

 

 

هر مولکول هموگلوبین میتواند با چند ملکول اکسیژن ترکیب شود؟

 

 

 

بیشتر اکسیژن انتقالی در خون بصورت ترکیب با ............ انجام میشود.

 

حجم هوایی را که در مسیر تنفس باقی می ماند..................... می گویند.

 

 

 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد دستگاه تنفس صحیح نمیباشد؟

 

1: در هنگام دم فشار درون ریوی از فشار جو کمتر است

 

2: فشار نسبی اکسیژن در حبابچه ها 100 میلی متر جیوه است

 

3: عمل تنفس بواسطه کنترل کننده عصبی و شیمیایی تنظیم میشود

 

4: در تنظیم شیمیایی تنفس نقش O2  بمراتب بیشتر از CO2  میباشد

 

رمز فایل:    physicaledu.ir

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو