نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات فیزیولوژی 2

کدام یک از مراکز زیر مسئول تعادل بدن در هنگام ایستادن و راه رفتن و دویدن است؟                                                             .

 

1: بصل النخاع       2: نخاع         3: مخچه         4: مغز میانی

 

 

دانلود کامل نمونه سوالات بخش دوم در انتهای همین مطلب 

 

کدام یک از اعمال زیر مربوط به تالاموس است؟

 

1: مرکزانعکاس  بینایی است و تطابق مردمک چشم را بعهده دارد

 

2: مرکز انعکاس شنوایی است و مسئولیت تنظیم اصوات را بعهده دارد

 

3: مرکز انعکاسهای مربوط به تنظیم دجه حرارت بدن را بعهده دارد

 

4: مرکز انعکاسهای مربوط به حالات مختلف عاطفی نظیر خشم؛ترس، درد را بعهده دارد

 

 

 

اجسام مختعط به وسیله هسته های دمدار و پوتامن عهده دار تنظیم:

 

1: خواب و بیدار و اعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک میباشد

 

2: حرکات ارادی که گروههای بزرگ عضلانی را درگیر کرده و بدون ظرافت میباشد

 

3: حرکات غیر ارادی ظریف میباشد

 

4: تنظیم وانتقال پیامهای حسی نظیر درد،گرما،سرما را به عهده دارد

 

 

 

کدام یک از مراکزیاد شده در زیر شیار سیلویوس در قسمت جلویی و خارجی بخش

 

 گیجگاهی قرار دارد؟

 

1: مرکز چشایی      2: مرکز بویایی  3: مرکز لامسه    4: هیچکدام

 

 

 

عصب چهره ای مسئول:

 

1: انقباض تمامی عضلات صورت را به عهده دارد

 

2:اعصاب حسی تمامی قسمتهای صورت را به عهده دارد

 

3: حساسیت مخاط گوش میانی،مجرای شنوایی و زبان کوچک را بعهده دارد

 

4: موارد 1و3 درست است

 

 

 

مرکز انعکاسهای شرطی در کجای مخ قرار دارد؟

 

1: سطوح داخلی مخ    2: نیمکره های مخ  3: تالاموس    4: هیچکدام

 

 

 

با تخریب کدام یک از مراکز زیر فرد شئ را میبیند ولی آن را نمیشناسد؟

 

1:مرکز بینایی     2: مرکز خاطرات بینایی    3:مرکز شناسایی    4: همه موارد

 

 

 

خاطرات مربوط به شنیدن در کدامیک از مراکز زیر واقع است؟

 

1: مرکز فهم کلمات شنیده شده   2: مرکز شنوایی   3: مرکز خاطرات شنوایی 4: همه موارد

 

 

 

 

 

شیار دولاندو در کدام قسمت مخ قرار دارد؟

 

1:در بخش گیجگاهی   2: در بالای سر   3: در پس سر  4: در زیر مخ

 

 

 

مرکز شنوایی در کدام قسمت مخ قرار دارد؟

 

1: در پشت شیار عمودی در منطقه پس سری   2: در جلو شیار دولاندو در منطقه پیشانی

 

3:در زیر سیلویوس در بخش گیجگاهی        4: در پشت شیار دولاندو در بخش آهیانه ای

 

 

 

تخریب کدام یک از مراکز زیر سبب ضعف نیروی عضلانی میگردد؟

 

1: مخچه     2: تالاموس     3: برجستگی حلقوی      4: همه موارد

 

 

 

رابط های بلند در ماده سفید مخ از چه طریق نیمکره های مخ را بهم مربوط میسازد؟

 

1: جسم پینه ای      2: رابط سه گوش     3: رابط سفید    4: همه موارد

 

 

 

رشد و تکامل جنسی ثانویه زنانه مربوط به عمل کدامیک از هورمونهای زیر است؟

 

1: استروژن     2: پروژسترون      3: اندروژن    4: موارد 1و 2

 

 

 

عضله در مرحله استراحت،کدام گزینه صحیح است؟

 

1: محلهای فعال اکتین بواسطه ملکولهای تروپونین و ترومیوزین پوشیده است

 

2: کلسیم در شبکه سارکو پلاسمی ذخیره است

 

3: اکتین و میوزین از یکدیگر جدا میباشند

 

4: همه موارد

 

 

 

عاملی که باعث ضربه نیرو پلهای ارتباطی الیاف میوزین میشود چیست؟...........

 

 

 

نقش کلسیم در مکانیسم انقباض عضلانی چیست؟

 

1:باعث حرکت قدرتمند پلهای ارتباطی میشود

 

2: محل های فعال اکتین را آزاد میکند

 

3: مسئول انتقال تحریکات عصبی به بخش های عمیق سلول عضلانی است

 

4: موارد 1 و2 صحیح است

 

تغییرات تهویه ریوی در هنگام تمرینات ورزشی به چه متغیرهایی وابسته است؟

 

1:حجم جاری   2: حجم ذخیره دمی     3: تعداد تنفس 4: موارد 1و 2

 

 

 

در هنگام بازدم عمیق کدام یک از عضلات زیر درگیر است؟

 

1: بین دنده ای داخلی   2: بین دنده ای خارجی    3:دیافراگم   4: موارد 1و2

 

 

 

عامل اصلی تبادل گاز ها در سطح حبابچه های هوایی و مویرگها کدام است؟

 

1:فشار سهمی گازهای اکسیژن ودی اکسیدکربن              2:وجود لایه جنب

 

3: وجود عضلات تنفسی                            4: همه موارد

 

 

 

حجم هوایی که در هر دم یا بازدم وارد ریه یا از آن خارج میشود..............گویند

 

و توسط دستگاهی بنام ........................اندازه گیری می شود

 

 

 

مرکز عصبی تنفس در کجا واقع است؟

 

1: پل مغزی    2: کرتکس مغز    3: پیاز مغز تیره   4:اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک

 

 

 

بافت هم بندی که روی یک تار عضلانی را میپوشاند .......... نام دارد

 

1: پری میوزیوم      2: اپی میوزیوم   3: اندومیوزیوم   4: فاسیکول

 

 

 

قسمت عمده قسمت عمده اکسید دو کربن  در خون توسط...... منتقل میشود؟

 

1: ترکیب با آب   2: ترکیب با هموگلوبین     3: محلول فیزیکی در پلاسما

 

 4: بصورت ترکیبات کربامینه

 

 

 

اکسیژن با جزء .......هموگلوبین واکسیددوکربن با جزء ........ هموگلوبین ترکیب ومنتقل میشوند  1:گلوبین،هِم    2:هِم و گلوبین    3: آهن و پروتوئینی   4: 2و3 صحیح است

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 

1: در میوفیبریل تعداد الیاف میوزین 2 برابر الیاف اکتین است

 

2: فیلامان اکتین از فیلامان میوزین نازکتر است

 

3:فاصله بین یک خط زدو خط زد دیگر را یک سارکومر مینامند  4: 1و2 صحیح است

 

 

 

سلول تار عضلانی شامل:

 

1: یک تارچه عضلانی است   2: یک تار عضلانی است

 

 3: تعدادی تار عضلانی است  4: موارد 1و2

 

 

 

بلافاصله بعد از بافت همبند اندومیوزیوم،غشاء یاخته عضلانی یا.......... قرار دارد

 

1: سارکولیم    2: سارکولما     3:سارکوپلاسم   4:سارکومر

 

 

 

در کدام یک از مراحل زیر ترکیب اکتومیوزین یا اتصال بین اکتین و میوزین برقرار میشود

 

1: مرحله استراحت   2: مرحله انقباض  3: مرحله اتصال القایی    4: مرحله بارگیری مجدد

 

 

 

هورمون ها ویژگی عمل خود را چگونه در سلولهای بدن اعمال میکنند؟

 

1: از طریق یرنده هایی که در سطوح خود دارند

 

2: از طریق مواد شیمیای که از سلول هدف ترشح میشود

 

3:از طریق گیرنده هایی که در سلول هدف قرار دارد

 

4: همه موارد فوق صحیح است

 

 

 

ترشحات غده هیپوفیز چگونه کنترل میشد؟

 

1: بواسطه سیستم عصبی مرکز               2: به وسیله ترشحات هیپوتالاموسی

 

3: بواسطه ترشحات غدد مترشحه محیطی بصورت فیدبک منفی    4: همه موارد فوق صحیح

 

 

 

هورمون انسولین از کدام غدد و چه هنگام ترشح میشوند؟

 

1:فوق کلیوی و  در هنگام افزایش قند خون

 

2: از غده لوزالمعده  و در هنگام افزایش قند خون

 

3:  از غده لوزالمعده  و در هنگام کاهش قند خون

 

4: از غده فوق کلیوی و در هنگام کاهش قند خون

 

 

 

ACTH کدام یک از اعمال زیر مربوط به عمل هورمون محرکه فوق کلیوی

 

است؟    1: محرک هورمون های فوق کلیوی است.

 

2: محرک  ترشح گلوکوکورتیکوییدها از قشر فوق کلیوی است

 

3: محرک  ترشح کتوکولامین ها از قشر فوق کلیوی است

 

4: محرک ترشح هورمون رشد از مرکز غدد فوق کلیوی است

 

 

 

هورمون گونادوتروپین مربوط به ترشحات کدامیک از غدد زیر است؟

 

1: غده فوق کلیوی  2: غدد جنسی   3: هیپوتالاموس   4: هیپوفیز

 

 

 

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است

 

1: زمانی که سطح تیروکسین خون افزایش میابد میزان ترشح هورمون تیروتروپین افزایش میابد

 

2: ترشح هورمون پاراتورمن از غده پاراتیروئید تحت تاثیر مستقیم مغز است

 

3:در انسان عمل شناخته شده غده صنوبری اثر آن بر غدد جنسی و بخش قشری فوق کلیوی است

 

4: سوماتوستاتین هورمونی است که بر ترشح سایر هورونها  نظیر غده تیروئید و فوق کلیوی اثر افزاینده میگذارد

 

 

 

 

 

کدام یک از هورمونهای زیر از نوروهیپوفیز ترشح میشوند؟

 

1:سوماتوتراپ           2: پرولاکتین        3: وازوپرسین    4: همه موارد

 

 

 

ترشحات دهیپو تالاموس چگونه کنترل میشود؟

 

CNS بواسطه مرکز عصبی بالاتر  

 

2: توسط ترشحات غدد مترشحه محیطی بصورت فیدبک منفی

 

3: بواسطه همکاری با غده اپی فیز

 

4: موارد 1و 2

 

 

 

غده لوزالمعده در کجای بدن واقع است؟

 

1:درون حفره ای از استخوان کف جمجمه بنام زین ترکی واقع است

 

2: در قطب فوقانی کلیه ها در قسمت درونی بد

 

3: در بالای معده و سمت چپ دوازدهه         4: هیچکدام

 

 

 

کدام یک از هورمونهای زیر موجب کاهش قند خون میگردد؟

 

1: گلوکاگن     2: کورتیزول    3: کاتکولامین     4: همه موارد

 

 

 

هورمون آلدستورون از کدامیک از غدد زیر ترشح مشود و کار آن چییست؟

 

1: غده فوق کلیوی و تنظیم قد خون

 

2: از بخش داخلی غده فوق کلیوی وتنظیم قند خون

 

3: از قشر غده فوق کلیوی و باعث کاهش دفع سدیم و افزایش دفع پتاسیم و هیدرژن از کلیه ها

 

4: هیچکدام 

 

 

 

هورمونهای مینورالوکورتیکیدها از کردام قسمت قشر غده فوق کلیوی ترشح می گردد؟

 

1.بخش رتیکولی                           2.بخش گلرمرولی

 

3.فاسیکولی                                  4.بخش رتیکولی و فاسیکولی

 

 

 

کورتیزول و کورتیزون چگونه بر متابولیسم کربوهیدارتها در بدن اثر می گذارد؟

 

 1.از طریق تسریع واکنشهای گلیکونئوژنز

 

2.از طریق افزایش آزاد سازی اسید های چرب به درون خون.

 

3.از طریق افزایش آزاد سازی اسید های آمینه عضلات و سایر بافتها در پلاسما.

 

4.همه موارد فوق صحیح است.

 

 

 

کدامیک از عوامل زیر در تتنظیم ترشح هورمون پارانورمون شرکت دارد؟

 

1.افزایش کلسیم و پتاسیم خون .

 

2.کاهش کلسیم خون .

 

3.هورمون پارا تیرویید .

 

4.همه موارد فوق صحیح است.

 

 

 

هورمون کلی تونین یکی از هورمون های غدد تیرویید است که عمل خود را در کاهش کلیم خون بواسطه:

 

1.بصورت سریع منجر به کاهش فعالیت یاخته های استخوان خوار می شود.

 

2.با تاخیر حدود یک ساعت باعث افزایش  فعالیت یاخته های استخوان ساز می شود.

 

3.بصورت داز مدت باعث کاهش ساخته شدن یاخته های لستخوان خوار می شود .

 

4.همه موارد فوق صحیح است.

 

 

 

بزرگترین غده بدن (غده درون ریز)چه نام دارد؟

 

1.تیرویید                             2.لوزالمعده

 

3.پانکراس                            4.موارد ب و ج صحیح است.

 

 

 

هورمون ملا تونین و سر تونین از کدامیک از غدد ترشح می شود و عمل آن چیست؟

 

1.غده هیپوفیز و باعث رشد عمومی بدن می شود.

 

2.غده اپی فیز یا صنوبری و باعث به تاخیر انداختن بلوغ می شود.

 

3.غده  اپی فیز  وباعث رشد ویژیگی ها و اندام های جنسی در قبل از بلوغ می شود.

 

4.موارد ب و ج صحیح است.

 

 

 

در مورد ترشح کدامیک از هورمونها باعث رشد و بلوغ جنسی می کردد؟

 

LH1. هورمون لوتئینی

 

FSH2. هورمون فولیکولی

 

3. پروژسترون                           4. موارد 1و2

 

 

 

 

 

کدامیک از اعمال زیر مربوط به هورمون انسولین می شود||؟

 

1.منجر به تسریع واکنشهای گلیکوژنولیز و گلیکوژنز می گردد .

 

2.منجر به جلوگیری از واکنشهای گلیکونئوژن می گردد.

 

3.منجر به تسریع تبدیل مواد چربی و پروتئین به مواد قندی می شود.

 

4.منجر به افزایش آزاد سازی مواد قندی از منابع ذخیره می گردد

 

رمز فایل:            physicaledu.ir

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو