نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

انواع ناهنجاری ها

وضعیت طبیعی مهره ها
به طور کلی ستون فقرات از 31 مهره تشکیل  شده است   که   وظیفه   مهم  نگهداری قامت و حفاظت از نخاع را به عهده دارد    وجود  قوسها  در ستون فقرات  سبب

 دفع   بهتر نیروهای وارد شده  ونیز حرکات  بالا تنه  را  به همه جهت ممکن و آسان می سازد.
ستون فقرات از چهار قوس تشکیل شده است :
قوس گرد نی ( 7 مهره)

قوس پشتی (12مهره)

قوس کمری(5 مهره)

قوس خاجی(5مهره متصل)

وضعیت صحیح بدن از پهلو
اگر فرد از پهلو در مقابل خط شاقولی  قرا ر  گیرد  خط  شاقولی  با یستی  به ترتیب از قوزک  خارجی  
 پا  قسمت خارجی کشگک زانو  تاج  خاصره  زائده
 آخرمی  استخوا ن کتف و وسط لاله گوش عبور کند.

سرکج
اين  تغييرشکل با چرخش  و  کج شدن سرمشخص می شود و عبارت  است از  انحراف طرفی  مهره های  گردنی .


سر به جلو
در  اين تغيير شکل  سر ومهره های گردنی  جلوتر از مرکزثقل واقع شده وفشارزيادی روی مفاصل  فکی - گيجگاهی و مفاصل گردن  و عضلات   پشت گردن وارد می شود.شانه افتاده
در برخی از افراد شانه ها حالت طبيعی نداشته وتحت تاثير عوامل مختلف  دچار افتادگی  می شوند . اين عارضه ممکن  است بصورت  يک  طرفه يا دو طرفه مشاهده می شود.

پشت گرد کیفوز
افزايش بيش از حد طبيعی تحدب مهره های پشتی را تحت  عنوان   پشت  گرد    می گويند .


کمر گود( لوردوز )
افزايش بيش ازحد گودی کمر را تحت عنوان کمر  گود می گويند .

پشت تابدار
در این   تغییر  شکل  جابجایی لگن  به  سمت  جلو  و  قسمت  سینه ای به سمت عقب می باشد  درنتیجه لوردوز مهرهای  کمر    و  کیفوز  مهره های  پشتی  را افزایش می دهد .
پشت کج (اسکوليوز)
اسکوليوز يا  پشت کج  عبارت است  از انحراف طرفی ستون مهره ها به  نحوی  که  زوايد شوکی مهره ها  به  سمت تعقر وبدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش پيدا کنند .


زانو پردانتزی
يکی  از  انواع   تغيير شکلهای زانو است  که در آن  دو کنديل داخلی ران از  همد يگر  دور  می شوند ونمايی  شبيه کمان يا پرانتز در زانو ايجاد می شود.

زانو ضربدری
يکی از انواع تغيير شکلهای زاويه دار زانو است  که   در  آن   دو     کنديل داخلی  ران  به هم  نزديکتر شده و قوزکهای داخلی از هم فاصله  می گيرند و نمايی شبيه ضربدر در پاها  ايجاد   می کنند.پای چرخیده به داخل و یا خارج
در اين حالت فرد با پای چرخيده به  خارج  یا داخل  راه    می رود .

کف پای صاف
به کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی پا اصطلاح صافی کف پا اطلاق می شود .

انگشت چکشی
عبارت است از خم شدن مفاصل ابتدائی بین انگشتی.

شست کج
عبارت  است  از انحراف شست به خارج و انحراف اولین  استخوان  کف پائی     به سمت داخل.

فرورفتن ناخن در انگشتان
در این وضعیت کناره های ناخن  پا در گو شت فرومی رود.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو