نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

انگشت چکشی hammer toe

تعریف:عبا رت است از فلکسیون مفاصل ابتدایی و انتهایی بین انگشتی.

انگشتان درگیر:انگشت دوم بیشتر درگیر می شود ودربرخی منابع درگیری انگشت شست بیشترمطرح شده است.انگشت سوم وچهارم وپنجم نیزمبتلا می شود.

علائم: 1-خم بودن اولین مفصل بین انگشتی. 2-نوک انگشت متمایل به پایین است. 3-مفصل کف پایی انگشتی در وضعیت باز شده است. 4-پوست روی مفصل بین بند انگشتی پینه بسته وممکن است در اثر تملس با کفش زخم شود. 5-درد. 6-در سنین بلوغ تغییر شکل شدید بوده وموجب بروز معلولیت نسبی می گردد.   

علل: 1-بیشتر جنبه فامیلی دارد. 2-تغییر شکل به صورت مادرزادی می باشد. 3-نوع اکتسابی در اثر فشار به وسیله کفش تنگ وپاشنه بلند بوجود می آید وممکن است همراه با شصت کج نیز باشد.
4-بلند بودن انگشت دوم از سایر انگشتان نیز می تواندباعث پیدایش این تغییر شکل شود.

اصلاح: 1-کشش عضلات کوتاه شده. 2-حفظ مفاصل در وضعیت صحیح. 3-تهیه کفش اندازه پا (جای کافی برای انگشتان وجود داشته باشد) و از پوشیدن کفش نوک باریک و پاشنه بلند خودداری شود. 4-استفاده از بالشتک کوچک چسبان پشت انگشت خمیده برای کاهش درد وجلوگیری از اعمال فشارروی آن ناحیه. 5-تقویت عضلات ضعیف.  

6-در مواردی که خمیدگی خیلی زیاد باشد از عمل جراحی استفاده می شود.

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو