نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

لگن مایل

تغییر شکل لگن مایل عبارتست از هم سطح نبودن تیغ

علل:
1- کوتاهی عضلات نزدیک کننده یک پا که موجب بالابردن لگن درآن سمت میشود 2-کوتاهی عضلات دور کننده یک پا که موجب افتادگی لگن درآن سمت شود 0 3- کوتاهی یک پا (اعم از کوتاهی حقیقی یا ظاهری)سبب می شود که لگن در آن سمت دچار افتادگی شود0 4- در رفتگی مادر زادی یک ران 5- کوتاهی عضلات مربع کمری بصورت یکطرفه

عوارض:
1- لنگیدن 2-درد 3-انحراف طرفی ستون مهره ها
تشخیص:
فرد درحالت ایستاده قرار می گیرد. ستیغ خاصره را در دو طرف  لگن . مشخص می کنیم  وآنها را با خط کش بهم  وصل می کنیم.درصورتیکه دریک خط  نباشند (خط افقی به موازات زمین) نشان دهنده لگن مایل خواهد بود.

اصلاح:
1- کوتاهی عضلات نزدیک کننده یک پا: در صورتی که علت مایل بودن  لگن کوتاهی عضلات نزدیک کننده یک پا باشد بایستی حرکات کششی را به آنها اعمال کرد ودر کنار آن تمرینات تقویتی مربوط به عضلات دور کننده ران همان پا راانجام داد. 2- کوتاهی عضلات دور کننده یک پا: در این مورد حرکات اصلاحی شامل کشش عضلات دور کننده یک پا و تقویت عضلات نزدیک کننده ران همان پا می باشد. 3-کوتاهی اندام: در این مورد می توان از انواع بالا برها در داخل کفش استفاده نمود ویا اگر میزان کوتاهی پا زیاد باشد با استفاده از اصلاحات داخل کفش وزیر تخت کفش قابل اصلاح خواهد بود. 4- کوتاهی عضله مربع کمری خم شدن به پهلوی مقابل موجب کشش عضله کوتاه شده می شود.

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو