نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پای چرخیده به داخل و یا خارج

راه رفتن با پاي چرخيده به داخل
تعريف :


در اينحالت ، فرد با پاي چرخيده به داخل راه مي رود.
علل :
1. پاي چرخيده به داخل(در قسمت پا) يا varus foot
2. چرخش درشت ني به خارج
3. چرخش ران به داخل
تشخيص:
1. انحراف انگشتان به سمت داخل(تقاطع با خط مياني)
2. نحوه گذاشتن پا(نوك انگشتان دو پا در هنگام راه رفتن بهم نزديكند)
3. تمايل كشكك به داخل كه مي تواند در اثر چرخش ران به داخل يا پيچش ران(torsion) و يا مربوط به بافتهاي نرم سمت داخل يا خارج باشند.
اصلاح :
1. در صورتي كه فرد varus foot داشته باشد ، كشش عضلات به درون چرخاننده پا بايد انجام شود و جهت تقويت عضلات نازك ني اقدام شود.
2. در چرخش جلوپنجه به داخل : تقويت عضلات بازكننده انگشتان انجام مي شود.
3. در چرخش درشت ني به خارج : تقويت عضلات به خارج چرخاننده پا انجام مي شود.
4. كوتاهي عضلات به داخل چرخاننده ران : كشش عضلات به داخل چرخاننده پا و تقويت عضلات به خارج چرخاننده ران ، انجام مي گيرد.

راه رفتن با پاي چرخيده به خارج
تعريف :
افراد مبتلا هنگام راه رفتن با پاي چرخيده به خارج راه مي روند.


علل :
1. صافي كف پا : بچه هائيكه صافي كف پا دارند ، انگشتانشان به سمت خارج مي چرخند و اين تغيير شكل را ايجاد مي كند.
2. چرخش استخوان درشت ني(ساق) به داخل كه موجب چرخش پا به خارج مي شود.
3. كوتاهي عضلات به خارج چرخاننده ران كه موجب چرخش كل پا به بيرون مي شود.
4. چرخش پنجه به خارج : در اين حالت ، ساق ، مچ و كف پا هيچ مشكلي ندارند و فقط پنجه به خارج مي چرخد.
تشخيص :
1. بررسي نحوه گذاشتن پاها روي زمين : اگر فاصله پاها از خط وسط تا 15 باشد ، طبيعي است و بيشتر از آن تغيير  شكل محسوب مي شود.
2. تغيير وضعيت دو قوزك خارجي و داخلي نسبت به يكديگر
3. تغيير وضعيت كشكك در حالت ايستاده(اگر كشكك به سمت خارج متمايل باشد ، گفته مي شود فرد دچار كوتاهي عضلات به خارج چرخاننده پا شده است)
4. بررسي تاندون آشيل : اگر تاندون آشيل به سمت خارج متمايل باشد ، فرد داراي كف پاي صاف است كه موجب چرخش پا به خارج شده است.
اصلاح :
1. اگر  اين  عارضه مربوط به صافي كف پا باشد ، حركات اصلاحي مربوط به آن را انجام مي دهيم.
2. كشش عضلات به خارج چرخاننده ران
3. تقويت عضلات خم كننده ران
4. انجام حركات اينورشن(چرخش به داخل) پا
5. راه رفتن صحيح(ايجاد عادت صحيح)
اين تغيير شكل در سنين زير دبستان بسيار زياد مشاهده مي شود كه در سنين 3 تا 6 سالگي ، خود به خود بهبود مي يابد. نكته قابل توجه اينست كه وجود اين تغييرات از هشت سالگي به بعد بايد بررسي شود.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو