نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پشت تابدارsway back

تعریف: در این تغییر شکل جابجایی لگن به سمت جلو و قسمت سینه ای به سمت عقب   می باشد که موجب باز شدن ران و خم شدن قسمت پشتی(سینه ای)روی مهره های فوقانی کمر می شود، در نتیجه لوردوز مهره های کمر و کیفوز مهره های پشتی را افزا یش می دهد.

علل: 1. علت ممکن است انتخاب خود فرد باشد(در این احساس راحتی می کند). 2. ممکن است براثرخستگی باشد(درایستادن های طولانی دیده می شود). 3. ضعف عضلانی (ضعف عضلانی می تواند علت این وضعیت ویا پیامد آن باشد).

عوارض: 1.کشش رباط خاصره ای-رانی،رباط طولی قدامی( در ناحیه مهره های کمری پایینی )، رباط طولی خلفی(در ناحیه مهره های کمری بالایی و پشتی ). 2.تنگ شدن سوراخ بین مهره ای در مهره های کمری پایینی ممکن است عروق و ریشه های عصبی را بفشارد، مخصوصاَ اگر فرد آرتروز هم داشته باشد. 3. عدم تعادل عضلانی 1-3-کوتاهی عضلات شکمی فوقانی، عضلات باز کننده ران و باز کننده کمری تحتانی و نیام مربوطه. 2-3- طویل و ضعیف شدن عضلات شکمی تحتانی و عضلات باز کننده پشت و عضلات خم کننده ران.


تشخیص: با استفاده از صفحه شطرنجی: فرد به پهلوبه موازات خط شاخص می ایستد بطوریکه خط از زایده آکرمی شانه ولاله گوش عبور نماید.سپس لوردورز کمر و کیفوز پشت و جابه جایی لگن بررسی می شود. اگر افزایش لوردوز و کیفوز همراه با جابه جایی لگن به سمت جلو باشد، پشت تابدار است.    

اصلاح: 1.ایستادن کنار دیوار : فرد کنار دیوار می ایستد، عضلات شکم را سفت می کند.ناحیه پشتی را به حالت صاف در می آورد و طول قد خود را افزایش می دهد . 2.تجدید نظم: برای فهم بهتر تجدید نظم در این وضعیت می توان بدن را به دو جعبه تشبیه کرد که روی هم واقع شده اند. دراثر تغییر شکل، جعبه پایینی به جلو جابه جا شده و جعبه بالایی به عقب لغزیده است و برای اصلاح بایستی آنها را در دو جهت مختلف حرکت داد. در این قسمت نباید کشش ایجاد شود. 3.اصلاح وضعیت بدنی در راه رفتن،ایستادن ، نشستن وکار کردن:فرد باید تلاش کند وضعیت صحیحی در حالت های فوق اتخاذ کند.
4.تقویت عضلات پشت  5. تقویت عضلات شکم(راست شکمی و مایل خارجی)
6.تقویت عضلات خم کننده گردن

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو