نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

چرخش انگشتان به داخل VARUS TOE

تعریف:
عبارت است از وضعیتی که انگشتان به داخل چرخیده و فرد هنگام راه رفتن با انگشتان چرخیده به داخل راه می رود.


سنین مختلف شیوع تغییر شکل:
1-در سال اول زندگی(یک سالگی)
2-در سال دوم زندگی(دو سالگی)
3-در اوایل کودکی
4-در اواخر دوران کودکی
نسبت شیوع در دختران و پسران:
میزان ابتلا در دختران بیشتر بوده و به نسبت ½ مشاهده می شود.

علائم:
1-چرخش انگشتان به داخل
2-به هم خوردن تعادل و زمین افتادن بچه
3-سایش غیر طبیعی کفش
4-راه رفتن غیر طبیعی
5-بد شکلی ظاهر اندام
6-انجام فعالیتهای ورزشی به سختی و به صورت ناشیانه

علل:
1-در یک سالگی بیشتر چرخش قسمت جلو پا به داخل مطرح است.
2-در دو سالگی چرخش داخلی درشت نی،چرخش قسمت جلو پا به داخل به صورت مادرزادی ،زانوی پرانتزی و چرخش
 قدامی استخوان ران می تواند علت این عارضه باشد.
3-در ابتدای کودکی پیچش داخلی استخوان ران علت چرخش انگشتان به داخل می باشد.

اصلاح:
1-در چرخش قسمت جلو پا به داخل حرکات زیر مفید است.
الف:تقویت عضلات باز کننده انگشتان
ب:ایجاد تغییراتی در کفش(استفاده از لبه خارج در پنجه کفش)
2-اگر علت چرخش پا به داخل باشد
الف:تقویت عضلات به خارج چرخاننده پا
حرکات اصلاحی به شرح زیر می باشد.
ب:اموزش راه رفتن با وضعیت پای چرخیده به خارج
ج:اموزش راه رفتن با وضعیت صحیح
3-در صورتی که پیچش درشت نی علت اصلی باشد حرکا ت اصلاحی برای ان فایده نخواهد داشت.
4-در صورتی که پیچش استخوان ران علت این نحوه راه رفتن باشد حرکات اصلاحی خاصی برای ان وجود ندارد.

در صورتی که عارضه چرخش ران به داخل باشد حرکات اصلاحی به شرح زیر است.
1-کشش عضلات به داخل چرخاننده ران(عضله نیمه وتری و نیمه غشایی)
1-1-توصیه نشستن به صورت چهار زانو
2-1- فردطاقباز می خوابدپاهارابه خارج بچرخانداین حرکت موجب کشش عضلات به داخل چرخاننده ران که عمدتاکوتاه شده اند می شود.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو