نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل سوم (ران)

ران    
هدف کلی  
تحلیل انواع حرکات ران ،شناخت سرمتحرک سر ثابت ومسیر وموقعیت عضله روی استخوان                                      .

 

حرکات ران

مفصل ران یکی از مفاصل کروی بدن است. استخوان ران امکان حرکت حول سه محور را دارد .


حرکاتی که حول این سه محور اتفاق می افتد شامل:
     1.فلکشن    2.اکستنشن    3.هایپراکستنشن      4.آبداکشن    5.آداکشن    6.هایپرآداکشن     7. چرخش داخلی    8.چرخش خارجی 9.آداکشن افقی    10.آبداکشن افقی   11.حرکت دورانی

عضلات خم کننده ران:

عضلة سوئز(psoas)

اين عضله،  يكي از اصليترين عضلات در عمل فلكشن ران است، از كنار خارجي دوازدهمين مهرة پشتي و تمام مهره‌هاي كمري و غضروفهاي بين مهره‌اي منشأ مي‌گيرد و به صورت مورب سر متحرك آن به برجستگي كوچك استخوان ران متصل مي‌گردد.

عضلة خاصره‌اي(iliacus)از ناحية حفره خاصره‌اي دروني (به استثناي قسمت قدامي و تحتاني آن) منشأ مي‌گيرد و همراه با وتر عضلة پسواس به برجستگي كوچك استخوان ران متصل مي‌شود.
دو عضله بالا وظيفة كلي تا كردن مفصل ران را بعهده دارند. عضلات بالا در فعاليتهايي چون راه رفتن، دويدن و بالا رفتن از پله‌ها فعالیت می کنند.

عضلة راست راني

در سطح قدامي ران قرار دارد. 
سر ثابت: دو نقطة خاصره‌اي قدامي تحتاني و بخش فوقاني حفرة مفصلي. 
 سر متحرك: لبة فوقاني استخوان كشكك و برجستگي فوقاني درشت ني. 
عملکرد: اين عضله يكي از اصليترين عضلات در حركت خم‎شدن ران است.
ضمناَ جزء عضلات باز‎كنندة زانو نيز محسوب مي‌شود.

عضلة شانه‌اي

 سر ثابت‌: لبه بالايي استخوان عانه 
سر متحرك: سطح فوقاني و خلفي استخوان ران. 
عملکرد: اين عضله علاوه بر حركت خم‎شدن در انجام حركت نزدیک شدن و چرخش خارجي ران نيز مؤثر است.

عضلة خياطه


 يكي از عضلات طويل بدن است. (طویل ترین عضله بدن)
 سرثابت: خار خاصره‌اي قدامي _ فوقاني 
 سرمتحرك:  سطح بالاي داخلي استخوان درشت ني 
عملکرد: اين عضله علاوه بر حركت خم‎شدن در انجام حركات نزديك شدن و چرخش ران به خارج مؤثر مي‌باشد. عضله خياطه در حركت چرخش داخلي وخم کردن زانو نیز مشاركت مي‌كند.

عضلة نيمه‎غشايي


عضلة نيمه‎غشايي يكي از عضلات گروه همسترينگ است .
سرثابت: برجستگي وركی لگن
سرمتحرك: بخش خلفي و داخلي استخوان درشت ني
 عملکرد: اين عضله، علاوه بر اينكه از گروه عضلاتي است كه در انجام عمل اکستنشن و هایپراکستنشن ران دخالت دارد. فلکشن زانو نيز هست و در چرخش داخلي و آداکشن ران نيز مشاركت دارد.


عضلة نيمه‎ وتري


سرثابت: برجستگي وركي لگن 
سرمتحرك: بخش قدامی و سطح داخلي درشت ني 
عملکرد: عضلة بالا، علاوه بر عمل اکستنشن و هایپراکستنشن ران، در چرخش داخلي استخوان و آداکشن ران نيز دخالت دارد.

 عضلة دو سرراني

يكي ديگر از مجموعه عضلات همسترينگ است كه در بخش خلفي ران قرار دارد .
سرثابت: برجستگي وركي 
سرمتحرك: بخش بيروني و فوقاني درشت ني و سر استخوان نازك ني. 
عملکرد: اكستنشن، هايپر اكستنشن و چرخش خارجي ران  
سه عضلة بالا (گروه عضلات همسترينگ)عضلاتي‌اند كه، علاوه بر مفصل ران، در انجام حركات مفصل زانو از جملة خم‎شدن زانو دخالت دارند.

عضله سريني بزرگ


در بخش خلفي و فوقاني ران قرار دارد. 
سرثابت : قسمت خلفي استخوان خاصره و سطح خلفي استخوان خاجي و كناره جانبي دنبالچه
سرمتحرك : شاخه خارجي خط خشن 
عملکرد :عضلة سريني بزرگ، علاوه بر عمل باز شدن، در فرا باز شدن و چرخش خارجي ران دخالت دارد و چنانچه ران ثابت باشد، لگن را راست مي‌كند.

عضلات دور کننده ران

گروه عضلاتي كه باعث حركت دورشدن ران مي‌شوند در سطح خارجي استخوان ران قرار دارند عضلات اين گروه عبارت‎اند از :
عضلة سريني مياني 
 يكي از مهمترين و اصليترين عضلات در عمل دورشدن ران است.
 سرثابت :سطح خارجي خاصره
سرمتحرك: سطح خارجي برجستگي بزرگ ران 
عملکرد: علاوه بر دور‎شدن، بخش قدامي آن در خم‎شدن و چرخش داخلي و الياف خلفي آن در باز شدن و چرخش خارجي دخالت دارند.

عضلة سريني كوچك
 عضلة سريني كوچك از عضلات عمقي ناحية باسن است.
سرثابت: سطح خلفي استخوان لگن 
 سرمتحرک:سطح قدامي برجستگي بزرگ استخوان ران.
عملکرد: عمل اين عضله دور‎شدن و چرخش داخلي ران است. 
از سه عضلة سريني كه در ناحيه باسن قرار دارند دو تاي آنها به برجستگي بزرگ ران متصل‌اند.

عضلة كشنده پهن نيام
 در قسمت قدامي و جانبي ران قرار دارد.
سرثابت: پنج سانتي‎متري قدامي خارخاصره‌اي و بخش قدامي تاج‎خاصره‌اي 
 سرمتحرك: لقمة خارجي و فوقاني درشت ني و كنارة خارجي استخوان كشكك
عملکرد: اين عضله، علاوه بر دور شدن ران، در خم‎شدن و چرخش داخلي استخوان ران به ميزان بسيار كم دخالت مي‌نمايد.

عضلة خياطه
عضلة خياطه كه، در بخش عضلات تاكنندة ران توضيح داده شده نيز جزو اين گروه از عضلات است. با توجه به اينكه سر ثابت اين عضله در بخش جانبي مفصل ران قرار گرفته است در عمل دور شدن ران نيز مشاركت مي‌كند.

عضلات نزدیک کننده ران

در انجام حركت نزديك‎كردن ران چهار عضله نقش اصلي دارند. اين چهار عضله عبارت‌اند از:
نزديك‎كنندة بزرگ
نزديك‎كننده طويل  
نزديك‎كنندة كوتاه 
راست داخلي 

 اين عضلات در قسمت داخلي ران قرار دارند و از روي مفصل لگن نيز عبور مي‌كنند.
عضلات ديگري شامل عضلة شانه‌اي و عضلات نيمه‎وتري و نيمه‎غشايي از گروه همسترينگ‌اند. موقعيت آنها روي مفصل و مسير امتداد آنها بگونه‌اي است كه به انجام حركت نزديك كردن كمك مي‌كنند.

عضلة نزديك كنندة بزرگ
سرثابت: سطح قدامی استخوان عانه 
سرمتحرك: سرتا سر بخش قدامی و داخلی ران                            
عملکرد: علاوه بر نزديك‎كردن مفصل ران، در چرخش داخلي و خم‎كردن ران نيز نقش دارد. 
                
عضلة نزديك كنندة طويل
سرثابت: سطح قدامي استخوان عانه  
سر متحرك: قسمت مياني و داخلي استخوان ران 
عملکرد: علاوه بر نزدیک کردن، در خم‎شدن و چرخش داخلي ران نيز دخالت دارد.

عضلة نزديك‎كنندة كوتاه
از عضلات نزديك‎كنندة ران است كه در ناحية داخلي استخوان ران قرار دارد..
 سرثابت: بخش قدامي استخوان عانه 
 سرمتحرك: قسمت بالاي استخوان ران (خط خشن) 
عملکرد: عمل اين عضله نزديك كردن، خم كردن و چرخش داخلي ران است

عضلة راست داخلي
 عضلة راست داخلي در بخش داخلي ران قرار گرفته است.
سرثابت: ارتفاق عانه و شاخة نزولی عانه
سرمتحرك:  برجستگي فوقاني و قسمت داخلي استخوان درشت ني 
عملکرد: اين عضله، علاوه بر نزديك‎كردن ران در چرخش داخلي، در خم‎شدن اين عضو نيز دخالت دارد.

 عضلات شانه‌اي، نيمه‎غشايي و نيمه‎وتري نيز در نزديك‎كردن ران دخالت دارند.

عضلات موثر در حرکات  چرخشی ران

چرخش دهندهای خارجي
شش عضلة عمده چرخش‎دهندة خارجي ران عبارت‌اند از: هرمي راني، دو قلوي فوقاني، دو قلوي تحتاني، سدادي دروني، سدادي بيروني و مربع راني.
عضلات بالا همگي در كنار يكديگر در بخش فوقاني استخوان لگن قرار دارند.
سرثابت:سطح داخلي و خارجي ساكروم و لگن _،به صورت افقي امتداد مي‌يابند.         
سر متحرك :سطح خلفی برجستگي بزرگ 
   
 عضلات ديگرکه در اجراي حركت چرخش خارجي ران نقش كمك كننده دارند عبارت‌اند از: خياطه، شانه‌اي، نزديك‎كنندة كوتاه، نزديك‎كنندة بزرگ، سريني كوچك، سريني بزرگ و دو سر راني.
      
دو عضلة نزديك‎كنندة كوتاه و بزرگ نقش بسيار ضعيفي در اجراي حركت چرخش داخلي بعهده دارند. 

چرخش داخلي
چرخش داخلي ران به كمك عضلات نيمه‎غشايي، نيمه‎وتري، نزديك‎كننده دراز و سريني مياني انجام مي‌گيرد. اين گروه از عضلات قبلاً شرح داده شده‌اند.

محتوای بیشتر در این بخش: « فصل دوم (مفاصل) فصل چهارم (زانو) »

1 نظر

 • شهبازی
  شهبازی دوشنبه, 11 اسفند 1393 14:21 پیوند نظر

  باسلام و تشکر از وبسایت بسیار مفیدتون
  من دانشجوی تربیت بدنی هستم در درس حرکت شناسی مشکل دارم
  میخواستم ازتون کمک و مشاوره بگیرم .دوس دارم این درسو خیلی
  خوب بلد باشم .اگه میشه به ایمیلم پاسخ بدین متشکرمیشم

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو