نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل ششم (کتف)

حركات كتف و بازو با يكديگر مرتبط‌اند                                                                                                          .


عضلات در برگيرندة كتف باعث مي‌شود كه اين عضو تنها در سطح فرونتال و حول محور افقي ـ سهمي حركت نمايد و بيشتر حركات به صورت خطي (نه زاويه‌اي) صورت پذيرد.
به طور كلي، حركات كتف شامل بالا رفتن، پايين آمدن، نزديك شدن،  دورشدن، چرخش بالايي، چرخش پاييني و بلندشدن لبة تحتاني كتف است كه مختصراً شرح داده خواهد شد.
1. بالا رفتن كتف: در اين حركت كتف بدون هيچ چرخشي و به صورت مستقيم به سمت بالا تغيير وضعيت مي‌دهد. در اين حركت، لبة داخلي كتف از شروع تا پايان حركت، موازي با ستون فقرات، به سمت بالا حركت مي‌كند. حركت بالا كشيدن كتف از مفصل جناغ - ترقوه انجام مي‌شود.(elevation)
2. پايين كشيدن كتف: برگشت از حالت بالا تا رسيدن به وضع طبيعي(depression) 
3. دورشدن كتف: كتف بدون چرخش از خط مياني بدن دور مي‌شود. در واقع، حركت دورشدن كتف به معناي دقيق كلمه حركتي فرضي است و امكانپذير نيست، زيرا: 1- حالت كروي شكل قفسه سينه كه درواقع كتف برروي آن حركت دارد 2- كشيده‎شدن استخوان ترقوه به جلو حول محور عمودي و موازي با سطح افقي(protraction)
4. نزديك شدن كتف: نزديك شدن لبه داخلي دو كتف به يكديگر را ‌گويند. اين حركت به صورت خطي انجام مي‌شود و كتف چرخشي حول محور خاصي ندارد.(retraction)
        

5. چرخش بالايي كتف: اين حركت حول محور افقي _ سهمي (ساجيتال) انجام مي‌شود. به اين صورت كه در انجام چرخش، زاوية تحتاني كتف به سمت خارج و بالا متمايل مي‌شود و انتهاي خار كتف (زاوية بالايي و داخلي) به ستون فقرات نزديك مي‌شود.

6. چرخش پاييني كتف: برگشت زاوية تحتاني كتف، از حالت چرخش بالايي به سمت ستون فقرات

7. بلندشدن لبة پاييني استخوان كتف و برگشت به حالت اوليه: اين حركت حول محور افقي - عرضي (فرونتال) صورت مي‌گيرد. به صورتي كه زاوية تحتاني كتف از سطح بدن فاصله مي‌گيرد. اين حركت همراه با حركت فرا‎باز‎شدن (هايپراكستنشن) بازوست و بدون حركت بازو امكانپذير نيست.     

‎ عضلات نزديك كنندة كتف 
عضلات متوازي‎الاضلاع، ذوزنقه و گوشه‌اي باعث نزديك‎شدن كتف به خط مياني بدن مي‌شوند. 

عضلة ذوزنقه‌اي
يكي از عضلات وسيع ناحية خلفي تنه است. اين عضله از استخوان پس‎سري تا مهره‌هاي پشتي را پوشش مي‌دهد كه به چهار بخش تقسيم مي‌گردد:

بخش اول. سرثابت: استخوان پس‎سري (پاية جمجمه) ،سر متحرك : سطح خلفي یک سوم ابتداي استخوان ترقوه. 
عملكرد: كشش بالايي استخوان كتف 
بخش دوم. سرثابت: ليگامنت گردني ، سر متحرك : زايدة آخرومي. 
عملكرد : كشش بالايي (به صورت جزئي)، نزديك‎كننده و چرخش‎دهندة بالايي كتف است.
بخش سوم. سرثابت: زايدة شوكي مهره هفتم گردني و سه مهرة پشتي ، سر متحرك : خار كتف .
عملکرد: نزديك كردن كتف است.
بخش چهارم. سرثابت: زايدة شوكي چهارمين تا دوازدهمين مهرة پشتي،  سر متحرك : پاية خار كتف 
عملکرد: ثابت‎كردن، نزديك كردن، پايين كشيدن و چرخش كتف به طرف بالاومهمترين وظيفة آن ثابت‎كردن كتف براي حركات بازوست

عضلة متوازي‎الاضلاع
در ثابت‎كردن  استخوان کتف در موقع حركت بازو نقش مهمي به عهده دارد. 
سرثابت: زايدة شوكي آخرين مهرة گردني و پنج مهرة اول پشتي 
سر متحرك : لبة داخلي كتف 
عملکرد: علاوه بر نزديك كردن كتف، موجب پايين كشيدن اين عضو نيز مي‌شود.


عضلة گوشه‌اي
در گوشه فوقاني كتف قرار دارد، مهمترين عضله در كشش بالايي كتف به حساب مي‌آيد.
 سرثابت: زايدة عرضي چهار مهرة اول گردني 
 سر متحرک: لبة داخلي استخوان كتف بين زاوية بالايي و پاية خار كتف 
عملکرد: بالا كشيدن كتف، نزديك كردن و چرخش پاييني کتف. 

عضلات دوركننده كتف
دو عضلة دندانه‌اي قدامي و سينه‌اي كوچك باعث دورشدن كتف از ستون فقرات مي‌شوند.
عضلة دندانه‌اي بزرگ 
در زير استخوان كتف قرار دارد، نقش بسيار مهمي را در ثابت‎كردن كتف عهده‎دار است.
سرثابت: سطح تمامي دنده‌ها 
سر متحرك: لبة داخلي سطح قدامي استخوان كتف،بين زاوية فوقاني و تحتاني مفصل
عملکرد : دوركردن كتف از خط مياني بدن، چرخش بالايي كتف

عضله سینه ای کوچک
در بخش عضلات پایین کشنده کتف توضیح داده خواهد شد.
كشندة كتف‎ عضلات پايين
پايين كشيدن كتف با سه عضلة سينه‌اي كوچك، قسمت چهارم عضلة ذوزنقه‌اي و عضلة تحت ترقوه‌اي انجام مي‌شود.

عضلة سينه‌اي كوچك
از عضلات عمقي بدن است ، در قسمت قدامي سينه قرار دارد.
 سرثابت: دنده‌هاي سوم، چهارم و پنجم
 سرمتحرک: زائدة غرابي 
عملکرد: كشش پاييني كتف ،دوركردن اين استخوان از خط مياني بدن و چرخش آن به طرف پايين نقش دارد.

عضلة تحت ترقوه‌اي
از عضلات بخش قدامي سينه است كه در زير ترقوه قرار دارد. 
سرثابت: سطح فوقاني غضروف اولين دنده 
سرمتحرک: ناودان زير ترقوه 
عملکرد: پايين كشيدن كتف، ثابت‎كردن اين استخوان (مفصل ترقوه جناغي) و در بالا كشيدن دندة اول نيز مؤثر است.

كشش بالايي كتف به كمك عضلات گوشه‌اي، متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه (بخش اول و دوم) انجام مي‌گيرد. 

چرخش بالايي كتف به كمك عضلات ذوزنقه‌اي (بخش 4 و2) و دندانه‌اي بزرگ انجام مي‌گيرد. 

چرخش پاييني كتف را عضلات متوازي‎الاضلاع، گوشه‌اي و سينه‌اي كوچك انجام مي‌دهند. 

بلندشدن زاوية تحتاني كتف به صورت غيرفعال انجام مي‌گيرد. بدين معني كه اين  حركت با انقباض عضله يا عضلات خاصي به‎وجود نمي‌آيد. با حركت بازو به طرف عقب و فشاري كه سر استخوان به حفرة دوري وارد مي‌آورد، اين حركت در كتف ايجاد مي‌‌شود. عضله سينه‌اي كوچك به طور بسيار ضعيف در بلندشدن زاوية تحتاني كتف مؤثر است.

محتوای بیشتر در این بخش: « فصل پنجم(مچ پا) فصل هفتم (بازو) »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو