نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل هشتم (آرنج و ساعد)

هدف كلي: شناخت انواع حركات مفصل آرنج و عضلات عمل‎كننده در هر يك از حركات آن                                                                  .حركات آرنج
حركات آرنج حول دو محور افقي عرضي و عمودي صورت مي‌گيرد. حركات خم‎شدن و بازشدن حول محور عرضي و در مفصل لولايي مابين استخوان بازو و زند زيرين 
حركات چرخش خارجي و داخلي ساعد حول محور عمودي و در مفصل استوانه‌اي (ما بين زند زبرين و زيرين) انجام مي‎شود.
مفصل كروي مابين استخوان بازو و زند زبرين امكان حركات چرخشي ساعد را فراهم مي‌آورد.
وجود زايدة آرنجي مفصل آرنج را با محدوديت دامنة حركتي هايپراكستنشن روبه‎رو مي‌كند.

حركات آرنج عبارت‌اند از:
1 .خم‎شدن( نزديك شدن ساعد به بازو)
2.بازشدن، برگشت عضو از فلكشن، تا رسيدن به حالت اوليه، چنانچه حركت ادامه پيدا كند. فرا بازشدن ناميده خواهد شد. 
3  .گردش به بيرون (سوپي نيشن). یا چرخش خارجي ساعد، آرنج در حالت خم‎شدن باشدكف دست رو به بالا قرار مي‌گيرد.
4 - چرخش داخلي ساعد (پرونيشن). در حالت خم‎شدن آرنج، پشت دست رو به بالا قرار مي‌گيرد. 
مبناي مطالعة حركات مفصل آرنج حالت ايستادن آناتوميك است.


عضلات خم کننده آرنج
بازويي قدامي  
در زير عضلة دو سر بازويي قرار دارد. 
سرثابت:  2/1   پاييني و قدامي استخوان بازو سرمتحرک: سطح پاييني زايدة منقاري زند زيرين 
عملكرد : فلكشن آرنج
 این عضله در بخش قدامی آرنج قرار گرفته است.
در اصطلاح این عضله را پرکارترین عضله مفصل آرنج می نامند.

بازويي زند اعلايي
در سطح خارجي زند زبرين قرار گرفته است،
سرثابت: 3/1  تحتاني و خارجي استخوان بازو 
سر متحرك : سطح خارجي زايدة نيزه‌اي زند زبرين.
عملكرد :  فلكشن آرنج 
در ناحیه قدامی و خارجی زند زبرین قرار دارد.
هنگامیکه آرنج خم و شست دست بالا نگه داشته شود بر روی ساعد قابل لمس می باشد.
عضلة دو سر بازويي
سر كوتاه آن باعث حركت خم‎شدن آرنج مي‌شود. قوي‌ترين عمل آن فلكشن آرنج است
عضلة درون‎گردان مدور
اين عضله در حركت فلكشن آرنج دخالت دارد و در گروه عضلات عامل چرخش داخلي ساعد توضيح داده خواهد شد.

عضلات بازكنندة آرنج
بازشدن آرنج به كمك عضلات سه سر بازويي و سه گوش آرنجي انجام مي‌شود.
عضلة سه سر بازويي
در سطح خلفي استخوان بازو قرار دارد، داراي سه سر ثابت است كه يك سر آن از برجستگي زير دوري كتف و دو سر ديگر از نيمه بالايي سطح خلفي بازو (سر كناري) و 3/2پاييني سطح خلفي بازو (سر وسطي) منشأ مي‌گيرد. و سر متحرك آنها به زايدة آرنجي زند زيرين اتصال مي‌يابد. 
عملکرد:در حركات  دو مفصل آرنج وبازو دخالت دارد. مهمترين و اصلي‌ترين بازكنندة آرنج است.
این عضله دارای سه سر ثابت می باشد و در سطح خلفی استخوان بازو قرار گرفته است.
عضلة سه گوش آرنجي
عضلة بسيار كوچكي در ناحية خلفي آرنج است. 
سرثابت: سطح خلفي و خارجي فوق لقمة بازو 
سر متحرك : پشت زايدة آرنجي. 
عملکرد: به صورت ضعيف در بازشدن آرنج نقش دارد، اما مهمترين نقش آن پوشش دادن غشاي سينوويالي مفصل آرنج است.


عضلة درون‎گردانندة مدور
سرثابت: قسمت تحتاني و داخلي بازو و قسمت فوقاني و داخلي زند زيرين 
سر متحرك :    3/1   بالايي و كناري زند زيرين 
عملکرد: چرخش داخلي ساعد، خم‎شدن آرنج
عضلة درون‎گردانندة مربع
عضلة كوچكي در قسمت تحتاني و قدامي ساعد است. 
سرثابت:4/1 پاييني سطح قدامي زند زيرين 
سر متحرك :  4/1 پاييني سطح قدامي زندزبرين 
عملکرد:چرخش داخلي ساعد

عضلات مؤثر در چرخش خارجي (سوپينيشن) ساعد
سوپينيشن يا چرخش خارجي ساعد به كمك عضلات دو سر بازويي (سر دراز) و عضلة برون‎گردانندة كوتاه و بازويي زند اعلايي انجام مي‌گيرد. دو عضلة دو سر بازويي و برون‎گردانندة كوتاه مهمترين نقش را در انجام اين حركت به عهده دارند.
عضلة برون‎‎گردانندة كوتاه
سرثابت: برجستگي خارجي استخوان بازو و قسمت مجاور زند زبرين 
 سرمتحرک: سطح خارجي   3/1 فوقاني استخوان زند زبرين 
 عملكرد: چرخش خارجي ساعد. مؤثرترين عمل اين عضله در حركت چرخش خارجي زماني است كه آرنج در حالت باز است، و وقتي اين دو حركت (بازشدن و چرخش خارجي) تواماً انجام مي‌گيرند، بهترين وضعيت حركتي براي عضله است.
بازويي زند اعلايي
اين عضله به طور بسيار ضعيف در چرخش خارجي مؤثر است
عضلة دو سر بازويي
اصلي‌ترين عضله در حركت چرخش خارجي ساعد است. 
عضلات برون‎گرداننده نسبت به عضلات درون‎گرداننده قوي‌ترند.

محتوای بیشتر در این بخش: « فصل هفتم (بازو) فصل نهم (ستون فقرات) »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو