نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل نهم (ستون فقرات)

شناخت انواع حركات ستون فقرات و عضلات عمل‎كننده در حركات                                                                                     .


حركات مهره‌هاي گردن.
حركات مهره‌هاي پشتي 
حركات مهره‌هاي كمري 
حركات ستون فقرات حول محور عرضي 
حركات ستون فقرات حول محور سهمي
حركات ستون فقرات حول محور عمودي

حركات ستون فقرات 
حركات ستون فقرات به سه قسمت مهره‌هاي گردن و پشت و كمر تقسيم مي‌شود. هر يك از اين قسمتها حركاتي را انجام مي‎دهند به طور كلي، حركات ستون فقرات شامل خم‎شدن، بازشدن، فرا بازشدن، خم‎شدن جانبي (چپ و راست) و چرخش حول محور عمودي است.
حرکات مهره های گردن
حركات گردن شامل خم‎شدن، بازشدن، فرا بازشدن، خم‎شدن جانبي و چرخش مي‌باشد. حركات خم‎شدن و بازشدن از مفصل اولين مهره گردني و استخوان پس‎سري و حركات چرخشي از مفصل اطلس و آكسيس انجام مي‌گيرد .

حرکات مهره های پشتی
بهترين و آزادترين حركت در مهره‌هاي پشتي ستون فقرات حركات چرخشي است. با توجه به ساختار استخواني مهره‌هاي پشتي حركات خم‎شدن جانبي، بازشدن و فرابازشدن بسيار محدود و با دامنة حركتي كم انجام مي‌گيرد.
حرکات مهره های کمری
حركات ستون فقرات از ناحيه كمر شامل خم‎شدن، بازشدن، فرا بازشدن و خم‎شدن جانبي مي‌باشد. حركات چرخشي اين قسمت از ستون فقرات محدود است و مقدار كمي چرخش در اين مهره‌ها انجام مي‌شود.

حركات ستون فقرات حول محور افقي _ عرضي (فرونتال)
حركات خم‎شدن، بازشدن و فرا بازشدن ستون فقرات حول محور فرونتال انجام مي‌گيرد.
در حركت خم‎شدن، سر و يا تنه از حالت آناتوميكي، موازي با سطح سهمي به جلو خم مي‌شود(الف). برگشت عضو را تا رسيدن به موقعيت طبيعي بازشدن مي‌گويند. چنانچه حركت بازشدن در سر يا تنه ادامه پيدا كند تا از موقعيت آناتوميكي عقب‌تر رود، حركت انجام شده را فرا بازشدن مي‌گويند(ب). اين حركت در گردن، كمر و پشت به ترتيب آسانتر انجام مي‌گيرد.
حركت خم ‎شدن سر در مهارت سر زدن در فوتبال، خم‎شدن، بازشدن تنه در شيرجه و فرا بازشدن تنه در انجام مهارت اسپك واليبال و دو و ميداني (پرش استرادل) انجام مي‌گيرد.

حركات ستون فقرات حول محور سهمي (ساجيتال)
حركات خم‎شدن جانبي به سمت چپ و راست حول محور سهمي انجام مي‌شود. در حركت خم‎شدن جانبي سر و يا تنه موازي با سطح فرونتال و حول محور سهمي به يك سمت خم مي‌گردد. اين حركت در مهره‌هاي گردني و كمري آزادتر و در مهره‌هاي پشتي، به علت وجود سطح مفصلي دنده‌ها، محدودتر است. (شكل 5-2)
اين حركت در مهارتهايي مثل بالا رفتن از طناب و پرتاب وزنه به كار مي‌رود.

حركات ستون فقرات حول محور عمودي
حركات چرخشي ستون فقرات حول محور عمودي صورت مي‌پذيرد. اين حركت به ترتيب در مهره‌هاي گردني (اطلس و آكسيس)، پشتي و كمري آزادتر است. حركات چرخشي در مهره‌هاي كمري ستون فقرات به مقدار جزئي انجام مي‌گيرد. حركات چرخشي ستون مهره‌ها در مهارتها و ورزشهايي مثل شنا، شيرجه، بدمينتون و فوتبال به كار مي‌رود.                           

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو