نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فصل دهم (ستون فقرات 2)

عضلات مؤثر در حركات ستون فقرات                                                                                                                                         .


هدفهاي رفتاري
عضلات عمل‎كننده در حركات خم‎شدن و خم‎شدن جانبي گردن را نام ببريد.
محل و عملكرد عضلة جناغي چنبري را بيان كنيد.
عملكرد عضلة طويل گردني را در حركات گردن توضيح دهيد.
نقش عضلة گوشه‌‌اي را در حركات گردن بيان كنيد.
موقعيت سر ثابت و سر متحرك عضلات اصلي عمل‎كننده در خم‎شدن و خم‎شدن جانبي گردن را نام ببريد.
نكته
هر يك از عضلات بدن در اندامهاي مختلف به صورت جفت قرار دارند. براي مثال، چنانچه عضلة دو سر بازويي را در نظر بگيريد، يك عضله در دست راست و يك عضله در دست چپ قرار دارد كه هر يك از آنها در يكي از دستها عمل مي‌كنند. با توجه به اينكه ستون فقرات به صورت واحد در بدن قرار دارد و عضلات عمل‎كننده در آن در طرفين اين عضو به صورت قرينه‌اند، انقباض عضلات و حركاتي كه در اين عضو ايجاد مي‌شود، با كمي تفاوت همراه است. به اين صورت كه چنانچه گروهي از عضلات در يك طرف ستون فقرات منقبض شوند، باعث خم‎شدن جانبي و اگر همان گروه از عضلات با يكديگر به صورت دوطرفه منقبض شوند، به بازشدن يا خم‎شدن ستون فقرات، برحسب موقعيت قرار گرفتن عضله در سطح قدامي يا خلفي اين عضو مي‌انجامند. با توجه به اين ويژگي ستون فقرات، عضلات عمل‎كننده روی اين عضو را مختلف بيان می کنیم.

عضلات عمل‎كننده در ستون فقرات به دو قسمت گردن و كمر تقسيم مي‌شوند.
عضلات خم‎كننده و خم‎كنندة جانبي گردن

عملکرد عضله بصورت جفت

عملکرد عضله به صورت واحد

نام عضله

 

خم‎كنندگي

 خم‎كنندگي

 ثابت كنندة گردن

 

خم‎كنندگي جانبي، چرخش

خم‎كنندگي جانبي

خم‎كنندگي جانبي

 

جناغی،چنبری

طویل گردنی

گوشه ای

عضلات بازكننده (فلكسور) و فرا بازكننده گردن

عملکرد عضله بصورت جفت

عملکرد عضله به صورت واحد

نام عضله

باز كردن، فرا باز كردن

باز كردن، فرا باز كردن

باز كردن، فرا باز كردن

باز كردن، فرا باز كردن

باز كردن، فرا باز كردن

باز كردن، فرا باز كردن

باز كردن، فرا باز كردن

باز كردن، فرا باز کردن

باز كننده جانبي، چرخش سر

باز كننده جانبي، چرخش سر

باز كننده جانبي، چرخش سر

باز كننده جانبي، چرخش سر

باز كننده جانبي، چرخش سر

باز كننده جانبي، چرخش سر

باز كننده جانبي، چرخش سر

باز كننده جانبي، چرخش سر

مهره‌اي‎رأسي‎ـ‎عضلات‎مهره‎اي

مهره‌اي گردني

مورب رأسي فوقاني

مورب رأسي تحتاني

راست بزرگ رأسي خلفي

راست كوچك رأسي خلفي

نيم خاري رأسي

نيم خاري گردني

 

عضلات خم‎كننده و خم‎كنندة جانبي تنه

عملکرد عضله بصورت جفت

عملکرد عضله به صورت واحد

نام عضله

خم‎شدن

خم‎شدن

خم‎شدن

ثابت كننده مهره‌هاي كمري

ثابت كننده مهره‌هاي كمري

 

خم‎شدن جانبي

خم‎شدن جانبي و چرخش

خم‎شدن جانبي

خم‎شدن جانبي

خم‎شدن جانبي

 

راست شكمي

مورب خارجي شكمي

مورب داخلي شكمي

مربع كمري

پسواس

 

عضله راست شكمي مهمترين عضله در خم‎شدن تنه وعضلات مورب خارجی و داخلی عضلات اصلي در حركت خم شدن جانبی تنه می باشند که شرح داده خواهند شد.
عضلات راست‎كننده و فرا راست‎كننده تنه

 

عملکرد عضله بصورت جفت

عملکرد عضله به صورت واحد

نام عضله

بازشدن و فرا بازشدن

بازشدن و فرا بازشدن

بازشدن و فرا بازشدن

 

خم كردن جانبي، چرخش جزئي

خم كردن جانبي، چرخش جزئي

خم كردن جانبي، چرخش جزئي

 

خاصره‌اي

   طويل

    شوكي

 

 

 

عضلات چرخاننده ستون فقرات
مهر‌ه‌هاي پشتي و گردني داراي حركات چرخشي آزادتري‌اند مهره‌هاي كمري در اين حركت محدوديت دارند. برخي عضلات مثل جناغي چنبري يا مورب خارجي كه در خم‎كردن جانبي گردن يا تنه دخالت دارند در چرخش ستون فقرات مؤثرند. اين عضلات، سطحي و بزرگ‌اند و در چرخش ستون فقرات تأثير دارند. عضلات عمقي ديگري هستند كه به مهره‌هاي ستون فقرات اتصال دارند (عمدتاً از زايده‌هاي عرضي به زايده‌هاي شوكي مهره‌ها كشيده شده‌اند) و باعث حركات چرخشي ستون فقرات مي‎شوند. 
اين گروه عضلات كه چرخش‎دهنده‌هاي ستون فقرات نام دارند به دو دسته، بلند و كوتاه، تقسيم مي‌گردند. عضلات ديگري، شامل عضله چند سر و نيم‎خاري پشتي، در حركات چرخشي ستون فقرات مؤثرند. 

تصوير زیر برشي افقي از بدن را نشان مي‌دهد. با بررسي اين شكل، ما مي‌توانيم اندازه سطح مقطع عضلات ناحيه شكم و پشت را با يكديگر مقايسه كنيم.
1.راست شکمی     2.مورب خارجی        3.مورب داخلی       4.عرضی شکمی      5.مربع کمری            6 .خاصره ای پسواس          7.راست کننده مهره هانظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو