نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه تهران

برای اولین بار رشته تربیت بدنی در  سال 1345 در دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران در قالب گروه تربیت بدنی تشكیل گردید. در سال های 1347 و 1348 طی دو دوره 35 دانشجو پسر و 15 دانشجو دختر پذیرش شده و مشغول بتحصیل شدند. این گروه پس از حدود 13 سال عدم  ذیرش دانشجو مجدداً در سال های 1360 تا 1367 اقدام به پذیرش تعداد محدودی دانشجو در مقاطع كارشناسی و یك دوره در مقطع كارشناسی ارشد نمود.

در سال 1367با ادغام هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشكده علوم تربیتی و اعضاء هیئت علمی و كارشناسان امور تربیت بدنی دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران شكل گرفت.
برای تاسیس دانشكده وجود سه گروه آموزشی ضروری بود لذا گروههای سه گانه ذیل شكل گرفتند.

  • گروه بهداشت و طب ورزشی

  • گروه آموزشی مبانی علوم زیستی

  • گروه آموزشی مبانی علوم انسانی

در بدو تاسیس دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی اعضاء هیئت علمی و كارشناسان در گروه های مختلف بر حسب تخصص نسبی و علاقه شخصی انتخاب شدند و مسئولیت هدایت و برگزاری كلاسها در دو مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد بر عهده گروه های آموزشی قرار گرفت.
پس از تصویب دوره دكتراء در سه رشته فیزیولوژی ورزشی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و رشد و یادگیری گروه های آموزشی (به ویژه دو گروه مبانی علوم انسانی و زیستی)نسبت به جذب دانشجو برای سه رشته اقدام نمودنند.

sport.ut.ac.ir

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو