نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی

سوابق مربوط به فعاليتهاي آموزشي تربيت بدني در دانشگاه شهيد بهشتي به زمان شروع به کار دانشگاه در سال 1347 برمي گردد که دانشجويان علاوه بر فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي که جنبه اختياري داشت موظف بودند 2 واحد درسي تربيت بدني را به شکل عمومي اخذ و پاس نمايند. کليه فعاليتهاي آموزشي تربيت بدني در دانشگاه تا سال 51 – 1350 تحت نظر اداره تربيت بدني ادامه داشت. در اين سال تربيت بدني دانشگاه به دو بخش به شرح زير تقسيم شد: 1) گروه آموزشي تربيت بدني به عنوان يکي از گروههاي آموزشي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي و 2) فعاليتهاي فوق برنامه که هر دو بخش تا زمان تأسيس دانشکده زير نظر معاونت دانشجويي دانشگاه فعاليت مي کرد. طي يک دهه گذشته نيز يک گروه کارشناسي ارشد زير نظر دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي فعاليت داشت که در نهايت اين گروه به همراه گروه آموزشي کارشناسي تربيت بدني با کسب مجوز پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري توانست در سال 1382 موفق به اخذ مجوز قطعي براي تأسيس دانشکده تربيت بدني گردد. گروههاي آموزشي دانشکده در حال حاضر شامل 1- گروه آموزشي فيزيولوژي ورزش 2- گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني 3- گروه آموزشي رفتار حرکتي است که با تصويب در هيأت امناء دانشگاه کار خود را رسما" شروع کرده است. دانشکده تربيت بدني همچنين داراي يک کميته ورزشهاي تخصصي و عمومي است که برنامه ريزي درسهاي عملي و تخصصي دانشجويان رشته تربيت بدني و عمومي مربوط به دانشجويان کل دانشگاه را بر عهده دارد. ضمنا" اين دانشکده علاوه بر دانشجوياني که فعلا" در 3 مقطع فوق در حال تحصيل هستند، داراي 2 گروه دانشجوي کارشناسي ارشد گرايشي در رشته هاي فيزيولوژي ورزش و رفتار حرکتي و 1 گروه دانشجوي دکتري در رشته رفتار حرکتي مي باشد.

دانشگاه شهید بهشتی

 

sport.sbu.ac.ir

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو