نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهددر سال‌ 1372 با هدف‌ تربيت‌ و تأمين‌ نيروي‌انساني‌ متعهد ومتخصص‌ براي‌ تحقق‌ آرمانهاي‌انقلاب‌ اسلامي‌ در عرصه‌ ورزش‌ و تربيت‌ بدني‌كشور تاسيس‌ گرديد. تربيت‌ بدني‌ يكي‌ از نظامهاي‌ تربيتي‌ وعلمي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ حركت‌ و ورزش‌، جريان‌رشد را در تمام‌ ابعاد وجودي‌ انسان‌ تسهيل‌ وهماهنگ‌ و به‌ شكوفايي‌ و تكوين‌ استعدادهاي‌مطلوب‌ كمك‌ مي‌كند. شواهد و تحقيقات‌علمي‌ مبين‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ امروزه‌ تربيت ‌بدني‌ از حدود اهداف‌ گذشتة‌ خود فراتر رفته‌ وبه‌ عنوان‌ يك‌ رشتة‌ دانشگاهي‌ قلمرو وسيعي‌ ازدانشها و علوم‌ را به‌ عنوان‌ مباني‌ روان‌شناسي‌،جامعه‌شناسي‌، فيزيولوژيكي‌، فيزيكي‌ و... به‌كار گرفته‌ تا به‌ اهداف‌ گسترده‌اي‌ در زمينة‌ تعليم‌و تربيت‌ و ورزش‌، يادگيري‌ و تكامل‌ حركتي‌،روانشناسي‌، جامعه‌شناسي‌ ورزشي‌، طب‌ورزشي‌، حركت‌ درماني‌ و... نايل‌ گردد. گروه‌ آموزشي تربيت‌ بدني‌در دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد در سال‌ 1366 تحت‌پوشش‌ دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ و روان‌شناسي‌فعاليت‌ آموزشي‌ خود را با پذيرش‌ 42 دانشجوي‌ پسر در مقطع‌ دبيري‌ تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ ورزشي‌ آغاز كرد.

در سال‌ 1372 با تأسيس‌ دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ گروه ‌تربيت‌ بدني‌ از دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ وروان‌شناسي‌ جدا شد.

  در حال‌حاضر در اين‌دانشكده مقطع كارشناسي‌تربيت‌بدني‌وعلوم‌ورزشي‌و مقطع كارشناسي ارشد (روزانه‌- نوبت دوم ‌) موجود ميباشد .دانشكده‌تربيت‌بدني‌و علوم‌ورزشي‌علاوه‌بر تربيت‌و پرورش‌نيروهاي‌متخصص‌كارشناس،هر ساله‌به‌بيش‌از 6000 نفر از دانشجويان‌ساير رشته‌هاي‌دانشگاهي‌در محل‌دانشكده‌، واحد آموزشي تربيت‌بدني‌عمومي‌و2 ارائه‌مي‌دهد

ساختمان‌مركزي‌دانشكده ‌با زير بناي‌5000 متر مربع‌شامل‌يك سالن‌چندمنظوره‌(سالن امام رضا) ‌، هفت كلاس‌درس‌، آزمايشگاه طب ورزشي،  كتابخانه ، مركز رايانه و مركز پژوهشي توانبخشي حركتي  است كه در محل پرديس واقع مي باشد

اميد است‌باتكميل‌ساختمان‌بزرگ‌مجتمع‌ورزشي‌دانشكده‌تربيت‌بدني‌و علوم‌ورزشي‌و تامين‌فضاي‌مورد نياز آموزشي‌، پژوهشي‌، اداري‌وتوسعه‌تجهيزات‌آموزشي‌وآزمايشگاهي‌بستري‌مناسب‌براي‌توسعه‌وگسترش‌فعاليتهاي‌آموزشي‌و پژوهشي‌فراهم‌گردد.دانشكده‌تربيت‌بدني‌وعلوم‌ورزشي‌درتلاش‌است‌درآينده‌نزديك‌نسبت‌به‌توسعه‌وراه‌اندازي دوره‌هاي‌كارشناسي‌متناسب‌با نيازهاي‌جامعه‌و ايجاد دوره‌هاي‌تحصيلات‌تكميلي‌اقدام‌نمايد.

www.um.ac.ir

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو