نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

VO2 MAX

* عبارت است از مقدار اكسيژني كه بدن به ازاء هر كيلوگرم از وزن بدن خود مصرف ميكند.

* عبارت است از مقدار هواي تازه اي(اكسيژن) كه در هر دقيقه به داخل مجاري تنفسي وارد مي شود.

* حداكثر توان خون براي جذب اكسيژن.

* حداكثر اكسيژن مصرفي بر حسب    ml / kg / min  محاسبه ميشود.

راههاي اندازه گيري :1- آزمايشگاهي با توجه به ضربان قلب
                                                                          
2- ميداني : تست بالك       
3- تست 12 دقیقه ای کوپر
(Distance covered in metres - 504.9) ÷ 44.73

مسافت

Ml / kg / min

6000

80

5600

75

5200

70

4800

65.5

4400

61

4000

56.6

3600

51.4

3200

46

2800

41

2400

38

 

 

 

 

تعداد جلسات در هفته

كل زمان

  به دقيقه

زمان فعاليت

 

درصد فعاليت

 

زمان استراحت

خيلي عالي

2

12

20 ثانيه

100-95

15ثانیه

خيلي عالي

2

15

20 ثانيه

95-90

15 ثانیه

عالي

2

20

25ثانیه

95-90

25ثانیه

خوب

2

20

25ثانیه

90-85

30ثانیه

متوسط

3

25

30ثانیه

90-85

40ثانیه

متوسط

3

25

30ثانیه

85-80

45ثانیه

ضعيف

3

35

35ثانیه

85-80

50ثانیه

خيلي ضعيف

4

40

35ثانیه

85-80

70-60ثانیه

 

 

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو