نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی ورزش های راکتی

فیزیولوژی ورزشی ورزش های راکتی شامل بدمینتون، تنیس و تنیس روی میز، اختصاصی وبسایت تربیت بدنی، در این مقاله  با قوانین و اصول بازی رشته، دستگاه های انرژی فعال، نحوه تقویت آنها، آسیب شناسی تخصصی و کلیات فیزیولوژیکی این رشته ها آشنا خواهید شد 

 

برای مشاهده تصاویر و پیوست ها و همچنین منابع مقاله را دانلود کنید (در قسمت انتهای مطلب)

 

بدمینتون

این بازی که باراکت وتوپ پردار در سالن های سرپوشیده اجرا می شود ،برای اولین بار در هند اجرا شد وپس از ان به انگلستان برده شد.پیدایش بدمینتون در ایران حدود یکصد سال پیش باورود انگلیسی ها به جنوب کشور بخصوص شهر های نفت خیز خوزستان متداول شد. این ورزش شامل انواع حرکات دویدن ،ضربه زدن ،پریدن،خم شدن ،وکشش بدن  به صورت سریع است. این ورزش موجب افزایش قدرت،استقامت،سرعت،چابکی وورزیدگی بدن می شود.قدرت تشخیص ،احساس رقابت و رضایت وتمرکز حواس و سرعت انتقال فکری وبدنی(عصبی وعضلانی)را تقویت می نماید.این بازی به صورت انفرادی ودو نفر(دوبل) انجام می گیرد.یک مسابقه شامل سه گیم است وبرنده کسی است که دو گیم از سه گیم رابرنده باشد. هر گیم در بازی انفرادی ودوبل مردان 15امتیاز ودر بازی بانوان انفرادی 11امتیاز ودوبل بانوان 15 امتیاز است.پس از پایان هر گیم بازیکنان زمین را عوض می کنند.

 

     ضربات بدمینتون

 • سرویس : کوتاه ،متوسط ، بلند
 • تاس : تاس فورهند، تاس بک هند
 • دراپ : دراپ کات دار
 • آندرهند : آندرهند کلیر ، آندرهند دراپ
 • اسمش : اسمش فورهند، اسمش بک هند
 • درایو : داخل بدن ، خارج بدن
 • نت : فورهند ، بک هند
 • راش ،براش، نت کیل، پوش، استاپ
 • دفاع  : بلند، کوتاه، تیز

قوانین ومقررات بدمینتون

1.زمین بازی

2.

 سرویس زننده تازمانی حریف آماده نشده نمی توتند سویس رابزند.
سرویس زننده و بازیکن باید در محدوده منطقه سرویس ایستاده باشند.
اگر، در  دوره از رالی  یا بازی،توپ لمس کند و ازکل تور عبور هنوز معتبر و بازی  می تواند ادامه یابد.
اگر، در هر زمان در طول بازی توپ در تور گیر کند، به عنوان یک اجازه شناخته شده و دوباره ساخته خواهد شد.
  بازی ادامه می یابد تا یک بازیکن نتواند توپ رااز تور عبور دهد وبه میز برخورد کند

3.امتیاز

 

ازهرسرویس فقط می توان یک امتیاز گرفت
بازی 15 یا 21 امتیاز (مردان و دوبل)
بازی 11 امتیاز برای (زنان) است
 بهترین بازی از 3 گیم است مگر اینکه ترتیب قبلا تعیین شده باشد
تغییر کورت بین بازی ها و در  امتیاز6 در یک بازی 11امتیازی. 8 در یک بازی 15امتیازی، 11 در یک بازی 21امتیازی  است.

 

ساختار زمانی بازی بدمینتون

 

مدت زمان بازی، شدت کار و زمان استراحت در انفرادی مردان MS)  )نسبت به انفرادی زنانWS)) بیشتر است، میانگین ویژگی های بازی بدمینتون  مدت زمان

 (MS = 1،885.08 S؛WS = 1،365.03)

 

 

 

 زمان رالی

(MS = 7.66 S؛ WS = 6.1)،

زمان استراحت

 (MS = 15.4 S؛ WS = 14.0ثانیه)،

 زمان بازی موثر

(MS = 32.1٪؛ WS = 29.8٪)،

 ضربه در هررالی

(MS = 6.8؛ WS = 5.4)،

 شدت کار

(MS = 0.49؛WS = 0.43 )

 فرکانس  شوت

 (MS = 1.021 S-1؛ WS = 0.89 S-1)

 

میانگین ضربان قلب: 173-180 ضربه / دقیقه
HRmax  190.5-200 ضربه / دقیقه
30-40٪ بی هوازی، هوازی 60-70٪
در مسابقات یک نفره، مقدار زمان بین سرویس و پایان یک رالی بین 4.6-7.7 ثانیه است.
سطح از شدت در طول بازی معمولی دو بل(2: 1) است.

مسابقات رقابتی آخرین 40 دقیقه تایک ساعت است مطالعات بر روی ویژگی های زمانی از بازی
با اندازه گیری چند متغیر، مانند مدت زمان بازی ،زمان رالی ،زمان استراحت، زمان بازی موثر، تعداد ضربات در هررالی، شدت کار،فرکانس ضربات در جدول یک گزارش شده است (جدول 1).

 

توزیع ضربات مختلف در یک بازی بدمینتون

 

اسمش، (8.4 ± 29.1٪) و درایو (3.9 ± 6.3٪ )بیشترین فراوانی در زنان در ضربات رالی  ودراپ (6.0 ± 9.0٪) در  WS  است. تفاوت قابل توجهی در توزیع فراوانی ضربات دیگردیده نشد. در طول مسابقه،  ضربات بازیکنان مردبیشتر درنزدیکی تور(لوپ= 19٪، نت= 18٪) . از سوی دیگر، بازیکنان زن درصد بالاتر بازی در عقب زمین انجام میشد (کلیر = 23٪.دراپ = 17٪) .هر دو جنس بازی بیشتر ضربات تهاجمی بوده تا دفایی .اتخاد استراتژی تهاجمی، بیشتر  در بازیکنان  انفرادی در سرویس کوتاه ترجیح داده میشد . استفاده ازمسیر تیز وکوتاه  بیشتر از طولانی و قوس دار در عقب ززمین استفاده شده است. این اجازه می دهد تا  دریافت ضربات مهاجم توسط گیرنده اجتناب شود.

 

نتایج توزیع درصد توزیع شش دسته اثربخش در یک بازی بدمینتون

 

بازیکنان انفرادی  VO2max  بیشتری نسبت بازیکنان دوبل را داشتند(50.6 در مقابل 45.5 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه).  با توجه به مطالعات، VO2max  بازیکنان مرد 56.1 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه ، و 47.2 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه بازیکنان زن بود. که با توجه به سطح تجربه و تخصص، در
مقدار متوسط ​​56.3 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه در مردان نخبگان ، 55.1 میلی لیتر /
کیلوگرم / دقیقه در مردان زیر نخبه، 57.2 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه در مردان تازه کار،
45.8 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه در زنان نخبه و 48.1 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه در
زنان تازه کار(جدول 6).

گزارش شده مقدار متوسط HRmax 191.0 ضربه / دقیقه در مردان و 197.6 ضربه / دقیقه در
زنان است. که با توجه به سطح تخصص، ارزش متوسط 188.0 ضربه / دقیقه در مردان نخبگان است، 194.0 ضربه / دقیقه در مردان زیر نخبه، 198.7 ضربه / دقیقه در مردان تازه کار، 193.4
ضربه / دقیقه در زنان نخبه و 202.5 ضربه / دقیقه در زنان تازه کار(جدول6). بازیکنان بدمینتون نخبه که دارای مهارت ها و تکنیک مورد نیاز برای اعمال بیشترین فشار ممکن بر روی سیستم های فیزیولوژیکی خود ، آنها اغلب ممکن است در یک HR فراتر از آستانه بی هوازی خود ورزش کنند.متوسط HR در هر دو جنس مردان و زنان بیش از 90٪ از HRmax  بود،  یا 170-180 ضربه / دقیقه.
متوسط HR با سطح بازیکنان مرتبط است194.0 ضربه / دقیقه در زیر نخبگان در مقابل 188.0 ضربه /
دقیقه در بازیکنان نخبه. مطالعات نشان داد که HRmax  مستقل از عملکرد استروک ، با ارزش بین 90
و 94٪  است.

مطالعات نشان می دهد که در مسابقات انفرادی، لاکتات خون بازیکنان بدمینتون در محدوده 2،9-12.2 میلی مول درلیترL، با یک مقدار میانگین4.4 میلی مول درلیتراست.  بازیکنان بدمینتون  درصد بالایی از VO2max خود، و یا بسیار نزدیک به حداکثر ضربان قلب فعالیت دارند. به طور متوسط تمام مطالعات، حداکثر غلظت لاکتات برای بازیکنان مرد 7.0 میلی مول / L و 7.1 میلی مول / L زنان بود.
در صورت تمرکز بر سطح تخصص، متوسط ارزش 5.87 میلی مول / L در مردان نخبگان، 7.16 میلی مول / L در مردان زیرنخبه ، 10.8 میلی مول / L در مردان تازه کار، 5.4 میلی مول / L در
زنان نخبه و 10.3 میلی مول / L در زنان تازه کار بود. این تفاوت ممکن است توسط تفاوت در سن ،
تناسب اندام و سطوح تمرین افراد توضیح داده شود.این ارزش کم به دلیل ظرفیت هوازی بیشتر
مشروط به یک درجه بالاتر ازتمرینات قبلی ممکن است، مصرف کربوهیدرات برای جلوگیری از بدتر شدن عملکرد و میوگلوبین، که می تواند به عنوان یک منبع کوتاه مدت تامین کننده اکسیژن، به ویژه در شروع فعالیت. علاوه بر این، این می تواند توسط زمانی که در آن لاکتات خون (در پایان مسابقه  گرفته شده است)توضیح داده شود و ممکن است اوج رامنعکس نکند، انتظار می رود در طول مسابقه رخ می دهد.

 

استعدادیابی بدمینتون

نژادهای انسانی ،خصوصیاتی انحصاری دارند،امادر کلیه نژادها استثناهایی وجود دارد که همین استثناهاافراد برجسته وسرامد را به وجود می اورد . یافتن استعدادها واستثناها در جمعیت انسانی کاری بس مشکل است . امروزه اغلب صاحب نظران ورزشی معتقدند برای موفقیت در ورزش قهرمانی وکسب عناوین در صحنه های بین الملی،عواملی از قبیل :1-امادگی جسمانی2- امادگی روانی،3-استعدادیابی4-تغذیه 5-اموزش تکنیک6-اموزش تاکتیک7-فراهم اوردن لوازم وامکانات موثرند.البته متناسب با رشته های مختلف،ارزش وجایگاه این عوامل تغییر می یابد و می توان به اهداف مورد نظر دست یافت که هریک از اجزای تشکیل دهنده موفقیت ،در تعامل بایکدیگر قرارگیرند.

فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد برای شرکت در برنامه های سازمان یافته،از مهم ترین مسائل در ورزش های معاصر است. تفاوت در عملکرد ورزشکارانی که مهارتی یکسان رافرا می گیرند،اما در عمل ،اجراهای متفاوتی را نشان می دهند،به دلیل تفاوت استعدادهای انهاست.

نتایج تحقیقات اخیر نشان داده اند که باتوجه به ماهیت تناوبی وفعالیت های شدید وسریع بدمینتون، دربین عوامل جسمانی ،توان عضلانی یا قدرت انفجاری،چابکی،سرعت وشتاب،سرعت واکنش واستقامت عضلانی تنه_-در عوامل روانشناختی،سرسختی ذهنی،استفاده از نشانه های بینایی مهارت های ادراکی –شناختی به منظور پیش بینی صحیح وسریع برای تصمیم گیری وحفظ توجه وتمرکز_ودر نهایت در متغیرهای فیزیولوژیکی، توان هوازی،مهم ترین عوامل تاثیر گذار ر اجرای موفق مهارت های ورزش بدمینتون محسوب می شود

بازیکنان بدمینتون به ترکیبی از سیستم های انرژی وبی هوازی نیازمندند و حد تاثیر هریک از این منابع به شدت و مدت مسابقه بستگی دارد. از لحاظ ویژگی های اختصاصی ،بدمینتون  رشته ای هوازی با فعالیت های متناوب وانفجاری تکراری است . شدت فعایت ها متوسط تا شدید کوتاه مدت (5تا15ثانیه)ودر ادامه زمان های استراحت 1 تا 2 برابر زمان فعالیت(10 تا 20ثانیه) است. انرژی مورد نیاز ،از منابع بی هوازی و به ویژه بی هوازی بدون لاکتات(فسفاژن)تامین می شود،اما یک سیستم هوازی پیشرفته نیز سبب حفظ عملکرد صحیح وپر شدت بازیکنان،در سرتاسر بازی می شود ،به طوری که محققان گزارش کرده اند حدود 60 تا 70 درصد انرژی در بازی از منابع هوازی و 30 درصد از منابع بی هوازی تامین می شود.

VO2MAX بازیکنان نخبه بدمینتون:55-73میلی لیتر بر کیلو گرم در دقیقه است.

لارسون اکسیژن مصرفی در طول یک بازی انفرادی را 86 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بیان کرد

فاد وهمکاران میانگین اکسیژن مصرفی رادر بازیکنان مرد نخبه بین الملی بدمینتون را74.4درصد وبرای زنان را72.6درصد گزارش کرد

نویل وهمکاران حداکثر اکسیژن مصرفی بدمینتون بازان را در مقایسته با دوهای استقامت و نیمه استقامت کمتر دانسته اند

مانریک وهمکاران میانگین حداکثر ضربان قلب در حین بازی 190.57اعلام کردند.

ازاین رو بدمینتون نمونه مناسبی از ورزش های ترکیبی است که در ان امادگی هوازی و بی هوازی بسیار ضروری است

نکته مهمی که باید به ان توجه کرد نخست  اینکه در طول یادگیری یک مهارت حرکتی و هنگام پیشرفت یادگیری ، تغییراتی در ترکیب ویژه توانایی های موثر بر عملکرد به وجود می اید از سوی دیگر فلیشمن و ریچ نشان دادند که تمرین به تغییر در توانایی هایی که مبنای یک مهارت هستند می انجامد. بنابراین تغییر توانایی ها ممکن است در گزینش افراد براساس عملکرد اوایل  تمرین مشکل ساز باشد. مسئله مهم  دیگر که برای مربیان ارزشمند است این است که تفاوت های فردی موجود در تبحر اولیه رابطه به نسبت ضعیفی با تبحر نهایی دارد. برخی افراد مهارت های خاصی را خیلی اهسته وبرخی به سرعت یاد می گیرند واز عملکرد اولیه افراد نمی توان عملکرد نهایی انها را پیش بینی رد پیش بینی سطح عملکرد اولیه نیز دشوار است .                                                                                        بهترین سن شروع بدمینتون 10-12سالگی است به عبارت دیگر سن شروع ورزش بدمینتون به دلیل ظرافت مهارت های ان ونیاز به هماهنگی چشم ودست در ضربات در مقایسته با ورزش های سنگین و قدرتی مانند کشتی ووزنه برداری کمتر است.

بهترین تیپ بدنی برای بازیکنان بدمینتون اکتومورف(بلند وعضلانی )است

ویژگی های پیکرسنجی نشان می دهد که محیط یکی از شاخص های مهم در بدمینتون است .اگرچه براساس تجزیه وتحلیل اماری محیط ساق پا پیشگوی معنی دار تمایز ورزشکاران سطوح مختلف است که با نظر لیز ولی شات در مورد افزایش حجم عضلات پای افراد نخبه در نواحی چهار سررانی و دوقلو و همچنین با تحقیقات گابت وهمکاران و فورد وهمکاران در این زمینه همخوانی دارد.

 

تیپ بدنی بدمینتون بازیکنان

بازیکن بدمینتون ترکیبی ازسوماتوتایپ (روش شلدون) ( شکل 1) نشان می دهد، مقدار میانگین  اندومورفی 2.8
،مزومورفی 3.6 و اکتومورفی 3.1. خلاصه ای از مطالعات گزارش شده از ویژگی های تن سنجی بازیکنان بدمینتون (جدول 5) را نشان می دهد. در بازیکنان استرالیا (2.5-4.6-3.2)، بازیکنان اسپانیایی (2.3-3.7-2.8 و 2.5-4.1-3.6) و بازیکنان نیجریه (2.2-3.9-2.9) . در بازیکنان هند (3.0-4.1-2.5) و ارزش دیگری اندواکتومورفی یافت شده دربازیکنان ترکی  (3.5-2.1-2.8). بازیکنان چک  (3.0-3.0-2.5)، آلمان (2.3-3.2-2.7)، اندونزیایی  (3.3-3.7-3.7) و بازیکنان هند (2.7-3.2-3.3) بود همگی به سمت مرکز تمایل داشتند(شکل 1 را ببینید). این نشان می دهد بازیکنان قد بلند، لاغر، عضلانی مناسب برای بدمینتون هستند.این ارزش بالا ترکیب  مزومورفی .اکتومورفی را نشان داده وترکیب اکتومورف، ارزش کمتری رابه خود اختصاص داد.همه این مطالعات نشان می داد که بازیکنان بدمینتون به طور کلی قد بلند و لاغر، با بدن اکتو-مزومورفی نوع ترکیب مناسب با خواسته های فیزیولوژیکی بالا یک مسابقه است.

 

در یک مطالعه عوامل موثر در شناسایی استعداد در بدمینتون رادر چهار گروه شناسایی ورتبه بندی کردند:

در این بررسی شاخص تن سنجی مهم ترین عامل در شناسایی استعداددر بدمینتون است مهم ترین اجزای این شاخص قد واندازه کف دست است .شاخص توانایی حرکتی درسطح بعدی قرار دارد قطعاتی مانند تعادل پویا ،تعادل ایستا ومقاومت دست عناصر شاخص توانایی حرکتی هستند.ظرفیت روانی در سطح سوم قرار دارد دوره های اموزشی وریسک پذیری اجزای موثر در این شاخص بودند. در بخش مهارت تحصیل ومربیان حرفه ای نقش مهمی در شناسایی استعداد بازی می کنند.

 

پیشنهاد انتخاب بازیکنان بدمینتون می تواند به عنوان مرجع علمی وعینی برای مربیان  بدمینتون باشد. چارچوب انتخاب شامل 5 ابعاد :1-نوع بدن 2-کیفیت فیزیکی 3-عملکرد فیزیکی 4- کیفیت روانی 5- سطح هوش ازجمله 17 جز است 10 شاخص بالا عملکرد قلبی وتنفسی، قد ، عکس العمل ،سرعت ، شکل ،درک استراژی وبرنامه ، انعطاف پذیری ، پرش ،استقامت عضلانی ، هوش.اهمیت ده شاخص رسیدن  به اندازه 75.6% است.

 

 

بازی بدمینتون نیاز به استفاده از عضلات اصلی زیر است:

    عضلات ساق پا؛ دوقلو، در سولئوس و تیبیالیس قدامی.
    عضلات بالا پا و ران؛ سرینی، پشت زانو، عضله چهار سر ران و.
    عضلات ران؛ سرینی در اداکتورها وابداکتورها، و فلکسور ران.
    عضلات کمربند شانه؛ پشتی بزرگ، گرد بزرگ، سینه ای و دلتوئید.
    عضلات مرکزی؛ راست شکمی، مورب و راست کننده ستون فقرات.
    عضلات ساعد و بازو؛ فلکسور مچ دست و اکستانسور، عضلات دوسرو سه سر.

 

 

بدنسازی برای بدمینتون

q      در درجه اول شما باید راکت‌تان را محکم در دست بگيريد که يک اسمش پرقدرت را اجرا کنيد. براي تقويت عضلات کف دست‌تان از دستگيره‌هاي تقويت کف دست (هندگريپرها) استفاده کنيد.

q      نرمش‌ها و تمريناتي که براي تقويت ساعد و بازو بکار مي‌روند، مي تواند با وزنه انجام گيرد. چند نمونه از حرکت‌هايي که مي‌توان انجام داد عبارتند از:
  1. جمع‌کردن و بازکردن مچ با در دست داشتن دمبل
  2. جمع‌کردن و بازکردن آرنج با در دست داشتن دمبل

q        3. نگهداشتن دمبل در حالت ايستاده و بازکردن بازوها به طرفين بالا آوردن آنها تا شانه و گردن، در حالي که مچ و آرنج خم نشوند.

q      براي قوي کردن عضلات سينه و شانه‌هايتان که به شما هنگام زدن اسمش نيرو مي‌دهند، شناي روي دست بصورت مداوم که در آن خود بدنتان نقش وزنه را دارد، مي‌تواند مؤثر باشد. با همين تمرين عضلات پشت و کتف‌ها نيز تقويت مي‌شوند.

q      همچنين براي قوي کرن ساعد، بازو، عضلات پشت و سينه، تمرين مداوم بارفيکس خيلي مي‌تواند مفيد باشد و همزمان تمام گروه عضلات فوق را تمرين مي‌دهد. در اينجا هم بدنتان به‌عنوان وزنه عمل مي‌کند.

q      در تمرينات با وزنه بخصوص براي عضلات مياني و تحتاني پشت، حرکتي موسوم به "  dead lift  با دمبل يا وزنه انجام مي‌گيرد. در اينجا ورزشکار ميله‌وزنه يا دمبل را در دو دست گرفته، با زانوهاي صاف به جلو خم مي‌شود و به آهستگي بدنش را صاف مي‌کند تا بدينوسيله عضلات پشتش به کار بيفتند.

q     دراز-نشست بهترين حرکت براي تقويت عضلات شکم‌تان است. در دراز نشست همچنين، بدنتان بعنوان وزنه عمل مي‌کند. مطمئن شويد که درازنشست را روي سطحي ثابت، بدون فشار به پشت‌تان انجام مي‌دهيد. به مرور مي‌توانيد از دمبل نيز براي اعمال وزن بيشتر استفاده کنيد.

 

 

آزمون های اختصاصی برای بدمینتون

ازمون بدمینتون لوکات ومک پیرسون

ازمودنی برای شروع ازمون در پشت خط شروع می ایستد و در حالی که راکت را در یک دست وتوپ را در دست دیگر گرفته است با علامت "رو" بایک سرویس قانونی توپ را با راکت به دیوار مقابل ، به بالای خط تور(خط 1.52متری)ویا روی خط می زند.ازمودنی سعی می کند تا انجا که در توان دارد ،به مدت 30 ثانیه به طور پی در پی توپ را به دیوار رو به رو بزند. ازمون سه بار تکرار می شود ودر بین تکرارها فرصت استراحت کافی به وی می دهند. قبل از اجرای ازمون یک زمان تمرینی 50 ثانیه ای قبل از تکرار اول در اختیار ازمودنی قرار داده می شود .به هر برخورد توپ با دیوار یک نمره داده می شود ازمودنی ممکن است بعد از سرویس یا در حین انجام ازمون خط محدود کننده را قطع یا از ان عبور کند وبه توپ ضربه بزند. در این حالت نباید محدود کننده را قطع شود، بلکه به این ضربات نمره ای تعلق نمی گیرد. اگر توپ به زمین بیفتد یا از کنترل ازمودنی خارج شود او باید به سرعت ان را بردارد و ازمون  رابایک سرویس قانونی دیگر از پشت خط شروع از سر بگیرد .

نمره گذاری: باتوجه به تعداد برخوردهای صحیح وقانونی توپ با دیوار در سه تکرار متوالی نمره منظور می شود. برخورد صحیح عبارت از اصابت توپ بر روی خط یابالای خط به طوری که ضربات از پشت خط محدودکننده ارسال شده باشد.

 

ازمون بدمینتون بازی با دیوار میلر

ازمون برای اجرا نیاز به یک فضای دیوار مانند،به عرض3.048متر وبه ارتفاع 4.57متر ،دارد خطی بر روی این دیوار ترسیم می شود که 2.23 متر ارتفاع دارد وخط دیگری بر روی زمین رو به روی دیوار ، موازی با ان رسم ،می شود که 3.048 متر بالبه دیوار فاصله دارد. با علامت شروع ، ازمودنی بایک سرویس قانونی از پشت خط شروع محدود کننده ی3.048 متری در کف زمین،توپ را به دیوار رو به رو می زند وازمون را شروع می کند وبه مدت 20 ثانیه به طور متوالی بدون این که توپ به زمین بخورد، این کار را ادامه می دهد. ازمودنی در سه نوبت 30 ثانیه ای که بین ان ها 30 ثانیه وقت استراحت در نظر گرفته شده است، ازمون را اجرا می کند . ازمودنی می تواند قبل از شروع ازمون به مدت 1 دقیقه تمرین کند . نمره ی نهایی، جمع تعداد برخورد های توپ  با دیوار رو به رو است. توپ هایی شمرده می شود که بر روی خط یا بالای خط 2.23 متری برخورد کند و از پشت خط محدود کننده ی کف زمین ارسال شود . توپ هایی که دبل یا حمل شود نیز شمارش می شود . اگر توپ به زمین بیفتد ،بازیکن باید به سرعت ان را بردارد و مجددا از پشت خط محدود کننده ، ازمون را دنبال کند. ضریب پایایی گزارش شده برای این ازمون حدود 0.94 براورده شده است.

 

ازمون های بدمینتون فریچ

این ازمون در سال 1941ابداع شد وبه دو صورت "سرویس کوتاه "و " ضربه ی بلند" اجرا می شود.

ازمون سرویس کوتاه

در این ازمون ، ازمودنی 20 بار به طور متوالی و یا در دو سری 10 تایی به سرویس کوتاه بدمینتون اقدام می کند. او باید توپ را از بین خط تور و طنابی که از بالای تور وموازی با ان کشیده شده و 50.8 سانتی متر با ان فاصله دارد، به زمین بفرستد. هدف هایی در زمین مقابل رسم شده است که در صورت اصابت توپ با هر یک از ان ها، امتیاز خاصی به ازمودنی تعلق می گیرد. سرویس ها باید به طور صحیح و قانونی زده شود . شعاع کمان های منطقه ی هدف در زمین مقابل به ترتیب 55.88 سانتی متر،76.2 سانتی متر،96.42سانتی متر و116.84سانتی متر است . امتیاز فرد ،جمع نمراتی است که در 20 بار تکرار سرویس ها به دست اید. میزان امتیا ها در ومنطقه ی هدف در شکل امده است. ازمودنی باید توپ را از بین طناب و تور عبور دهد،در غیر این صورت امتیازی به او تعلق نمی گیرد.

 

 

 

ازمون ضربه ی بلند

ازمودنی برای اجرای ازمون باید توپ هایی را که از منطقه ی مقابل فرستاده می شود، از بالای یک طناب به ارتفاع 2.38متر که با تور 4.28 متر فاصله دارد، عبور دهد و به هدف هایی که در شکل امده ارسال کند. برای دریافت  سرویس از زمین مقابل ، ازمودنی در مرکز منطقه ی سرویس در بین دو مربع 5.08سانتی متری که برروی کف سالن ترسیم شده است و0.91متر با خط وسط سرویس و 3.35 متر از تور فاصله دارد، می ایستد. یک بازیکن با تجربه ی بدمینتون توپ را با سرویس بلند به محل تقاطع منطقه ی سرویس می فرستد. سرویس باید بین دو مربعX وY  به ازمودنی برسد. در این وضعیت بازیکن می تواند برای برگرداندن توپ به منطقه ی هدف به زیر توپ حرکت کند . منطقه ی هدف که علامت گذاری شده ، شامل خطی است موازی با خط مستطیل انتهایی که 0.61 متر با ان فاصله دارد. خط دیگری در کنار ان، به همین فاصله رسم می شود که در وسط طناب و خط اول قرار دارد. در صورتی که ضربات به صورت غلط برای ازمودنی ارسال شود، ان ضربات تکرار می شود. 20 تکرار انجام شده و امتیازات ، براساس شکل علامت گذاری شده محاسبه می شود. توپ ها باید از روی تور عبور کنند و به هدف برسند . در صورتی که ازمودنی ها تازه کار باشند برای کلیه ی توپ هایی که از بالای طناب عبور کند،همه ی امتیاز و اگر از زیر طناب عبور کند و به هدف برسد نصف امتیاز در نظر گرفته می شود.

 

 

 (2000)ACSM

برای بهبود VO2Maxورزش های هوازی 3-5بار در هفته به مدت 20-60 دقیقه در هرجلسه ،در یک شدت با حفظ ضربان قلب بین 65-90%حداکثر ضربان قلب توصیه می شود.

آزمون 20متر شاتل دویدن (20-MST) برای تعیین  تناسب هوازی  بکار می رود.


تمرین استقامتی

هدف از تمرینات هوازی توسعه توانایی انتقال اکسیژن و انرژی مواد غذایی در سراسر بدن (تناسب اندام به عنوان مثال، قلبی و عروقی) است . فعالیت هوازی  کاملا به سادگی در هر ورزش که ضربان قلب به طور قابل توجهی برای دوره نسبتا طولانی مدت افزایش می دهد. بدمینتون خود یک فعالیت هوازی و با استفاده از بازی به عنوان تمرینات هوازی کاملا قابل قبول است. اما،تمرینات هوازی نیز باید در بیرون زمین انجام  شود. هر گونه فعالیت که با استفاده از عضلات بزرگ (به عنوان مثال، پاها، بازوها) به تناسب هوازی کمک خواهد کرد به شرطی که مدت زمان انجام تست ورزش بالا حدود 20 دقیقه باشد. فعالیت های مناسب شامل دویدن، شنا و دوچرخه سواری بسیاری از کلاس های تناسب اندام می باشد.
 
ایروبیک (و یا استقامت) تناسب اندام برای بدمینتون ضروری است. ورزش های هوازی شامل قلب و حمل و نقل اکسیژن به ریه ها و انرژی مواد غذایی به عضلات در حال کار می باشد . این به بهبود ورزش و همچنین بازگرداندن منابع انرژی عضله برای فعالیت جلسه بعدی کمک می کند. بازیکن با آمادگی جسمانی هوازی خوب قادر به بازی بسیار سخت را با خستگی کمتر نسبت به حریف با تناسب  کمتر  است. هنگامی که یک بازیکن خسته است خستگی به اشتباهات مکرر تبدیل خواهد شد.
و به عنوان یک نتیجه، تناسب هوازی است به احتمال زیاد با موفقیت در بازی های طولانی مرتبط است . تناسب اندام هوازی خوب نیز به احتمال زیاد به معنی این است که یک بازیکن می تواند  تمرینات بیشتر با  دوره های طولانی مدت انجام دهد. در این راه تناسب اندام هوازی، مانند قدرت، زمینه همه فعالیت های تمرینی است. نگرانی های معمول در مورد تمرین استقامتی  به این علت  است که آن یک بازیکن به کندتر می کند. دلیل این است که تمرین استقامتی پیوسته معمولا در  شدت های نسبتا  کم انجام  می شود(به عنوان مثال، با سرعت که می تواند به مدت 30 دقیقه ادامه دهد). بسیاری از تمرین استقامتی پیوسته قطعا می تواند از سرعت و چابکی بکاهد  اما  تمرین استقامت مناسب باید طیف وسیعی از فعالیت ها و شدت  های تمرینی را درگیر کند  و نباید در نتیجه ان سرعت حرکت کاهش یابد.

 تمرینات سرعت و چابکی
سرعت و چابکی ارتباط نزدیک با قدرت دارند. سرعت، به ویژه معمولاهنگامی که قدرت و توان افزایش یافته است بهبود می یابد. هر دو سرعت و چابکی در عملکرد بدمینتون حیاتی هستند. یک بازیکن موفق باید به سرعت زمانی که لازم است حرکت کند اما تغییرات در جهت با توجه به ماهیت حرکات به همان اندازه در رالی مهم  هستند . در حالی که برخی از مردم به نظر می رسد به طور طبیعی سریع و چالاک هستند، هر دو انها مهارت هایی است که می تواند به دست آورند. مهم است که به یاد داشته باشید که سرعت و چابکی بهبود  نخواهد یافت اگر یک بازیکن در حالی که خسته است تمرین انجام دهد . سرعت و چابکی بایدبا تمرین  داده شود زمانی که یک بازیکن .نسبتا سرحال است،البته  پس از یک گرم کردن خوب.


تمرین انعطاف پذیری
برای ورزش و انعطاف پذیری خوب هر دو برای موفقیت  مورد نیاز است به احتمال زیاد به کاهش خطر اسیب در ورزش مربوط می شود.این را می توان با استفاده ازحرکات آهسته که در آن کشش برای یک دوره از زمان تا 30 ثانیه نگه داشته می شود انجام می شود. این نوع ازکشش (استاتیک) در حد وسیعی از حرکت عضله انجام می شود. روش دیگر، انعطاف پذیری همچنین می تواند با استفاده از حرکات پویا انجام شود. هر دو از این نوع  تمرین انعطاف پذیری باید به برنامه  تمرینی هر بازیکن به طور منظم گنجانیده شود.


 
تمرینات مرکز ثقل
مرکز ثقل اشاره به قدرت عضلات پاسچرال در نیم تنه  دارد . این عضلات برای کمک به ثبات ستون فقرات، لگن و شانه هستند. اگر چه این مناطق ممکن است به نظر نرسد به طور مستقیم مسئول حرکات پویا در بدمینتون،و پیشرفت قدرت در حرکاتی که  به این  مناطق متصل هستند باشند  (بازوها، بدن پایین تر). یک مرکز ثقل قوی ، می تواند به پایه های یک خانه شبیه باشد. اگر مرکز ثقل خوب باشد کیفیت و قدرت  حرکات دیگردر بازوها، تنه و پاها افزایش خواهد یافت. تمرینات مرکز ثقل به شما کمک خواهد کرد تا تعادل کلی و کنترل عضلانی و همچنین کاهش خطر آسیب وعدم تعادل عضله راپیشرفت می دهد. روش تمرین برای مرکز ثقل معمولا شامل آهسته، اغلب استاتیک،انقباضات عضلانی که ممکن است برخی با استفاده از تجهیزات اضافی مانند توپ سالن ورزش باشد.انقباض عضلانی با تاکید بر کنترل کلیدی تمرین مرکز ثقل موفق می شود.

 

تمرین دوره ای
تمرینات دوره ای یک اصطلاح کلی از تمریناتی است که ورزش های  مختلف با شدت بالا برای مدت بسیار کوتاه، به دنبال دوره های استراحت بسیار کوتاه انجام می شود توصیف می شود .
تمرین دوره ای برای تناسب اندام بدمینتون بسیار عالی است می توان آن را برای افزایش  قدرت عضله، استقامت و آمادگی هوازی مورد استفاده قرارداد. تمرین دور های را می توان با استفاده ازتمرینات ورزشی وزنی یا با استفاده از وزن بدن با ایجاد یک مقاوت  انجام داد. علاوه بر این،  حرکات مشتق (سرعت، بازی سایه و غیره) می تواند متناسب با شکل یک بخش و یا کل یک جلسه تمرین دوره ای است. مدت زمان انجام کار معمولی 30 ثانیه، وبا دوره استراحت 30 ثانیه صورت می  گرفت. با طیف وسیعی از تمرینات (جهش، سرعت، دریل زمین ، نشستن وبلند شدن ، فشار وبلند شدن) بسیاری از فعالیت های مختلف را می توان پس از دیگری به شکل یک کل جلسه تمرین دایره ای  که می تواند در حدود 20 دقیقه یا بیشتر طول بکشد.
 
تمرینات هوازی

کلید دستیابی به تمرینات استقامتی استفاده از تمرین متنوع از نظر شدت و مدت زمان در جلسه  انجام می شود است . در زیر به لیستی از چهار نوع متضاد ازجلسات تمرین هوازی اشاره می کند. 
مدت زمان
- 35 دقیقه به طور مداوم اجرا / شنا / چرخه با شدت متوسط
 
فواصل طولانی
- 5 تکرار و 4 دقیقه.  دوی سخت توسط 3 دقیقه. دویدن آهسته آسان  (به شکل رو به رو نوشته می شود"5 * (4 دقیقه سخت: 3 دقیقه آسان))
 
فواصل متوسط
  - 4 ست  از (5 * (40ثانیه سخت: 120 ثانیه پیاده روی))، 2 دقیقه استراحت  اضافی بعد از هر ست
 
فاصله کوتاه
 - 5 مجموعه (4 * (10 ثانیه حداکثر سرعت دویدن :30 ثانیه پیاده روی ) 2 دقیقه استراحت بعد از هر ست
 
این پیشنهادات در بالا، تنها به عنوان یک راهنما استفاده می  شود و خوب  است که از اصول مشابه وقتی که برنامه یک جلسه با فعالیت های دیگر مثل شنا، دوچرخه سواری، قایقرانی، و غیره استفاد می شود . اصول تنوع، ویژگی و پیشرفت باید در نظر گرفته شود وقتی که این نوع از تمرین با یک برنامه کامل ترکیب می شود.
  
"مدت زمان: نوعی از جلسه که ه بیشتردر زمان مسابقه استفاده می شود ان عنوان  شامل حرکات آهسته و تکراری است. با این حال، مدت زمان تمرین  بسیار خوب است  به عنوان یک پایه و اساس دیگر، جلسات شدید تر است. در مقابل، جلسه با بازه زمانی کوتاه بیشتر نزدیک به زمان مسابقه آن تمرینات هوازی است اما شامل  حرکات سریع، کوتاه است استفاده شود.
 
تمرین
  نیرو
تمرینات نیرو بهتر است با مجموعه ای از 3-4 ست 4-8 تکرار باشد.استراحت بین هر ست باید حدود 120 ثانیه باشد. جلسات تمرینی به طور کلی بایدتا سه بار در هفته انجام شود. دستاوردهای مقاومت واقعی بعید است مگر اینکه تمرین حداقل دو باردر هفته انجام شود. هنگامی که یک بازیکن با انجام تمرینات قدرت مناسب اشنا شده باشد ، باید مطمئن شویم که وزنی انتخاب شوند که باعث خستگی بعد از تعداد مورد نیاز از تکرار (در این مورد بین 4 و 8تکرار) شود. پس از آن 2 دقیقه استراحت به اندازه کافی اجازه می دهد تا همان (یا مشابه)  تعداد تکرار برداشته شود.
 
هزاران نوع ورزش که گروه های مختلف عضلانی هدف هستند انجام می شود. برنامه باید از هر دو خاص بدمینتون و تمرینات کلی تشکیل شده است. تمرینات با ارزش برای بدمینتون شامل:
Rotator cuff, Seated row, Lunges, Squats, Calf raises, Tricep press, Dumbbell flies
 
بهتر است با استفاده از وزنه های آزاد (میله ها، دمبل، و غیره) و به عنوان مقاومت کردن با وزن دستگاه به عنوان
سازگاری به  تمرین ورزشی وزن آزاد عملکردی بیشتر با کارایی  ورزشی دارد.
روش های  حرکتی صحیح  برای توسعه قدرت مناسب بدون خطر آسیب ضروری است. با این حال، فراتر از محدوده این جزوه به آموزش در روش
از ورزش های خاص: مربیان واجد شرایط باید برای این منظور استفاده می شود.


تمرین قدرت
 
قدرت استفاده از نیرو در سرعت است. قدرت را می توان در ابتدا با استفاده انواع مشابه از حرکات مورد استفاده در تمرین نیرواست توسعه داد. این بخش  بهتر است با ورزش هایی انجام شود که  در ان از تعدادی عضلات در یک مقاومت متوسط ​​با سرعت حرکت نسبتا بالا استفاده  می شود. اضافه بار پیشرونده ضروری است ،و مانند تمرین نیرو (در بالا) شما هرگز نباید  تکنیک را فدا کنید.
با استفاده از وزن بدن به عنوان مقاومت به کار عضلات اگونیست می توان قدرت را توسعه داد. ورزش هایی
مانند پرش انفجاری و با حداکثر سرعت دویدن دریل می تواند در تبدیل قدرت در حال حاضر بدست امده در تمرین نیرو به قدرت مفید باشد. بازیکنان با تجربه و آموزش دیده تمرینات به نام پلایومتریک به منظور افزایش قدرت استفتده می کنند. تمرینات پلایومتریک به طور کلی شامل جهش و رقص با سرعت حرکت سریع و زمان تماس حداقل بین پا و زمین است. چنین تمرینات بسیار استرس زا، با این حال، و به احتمال زیاد موجب آسیب اگر بدون تناسب اندام اولیه کافی و بدون کمک  مدرس مناسب انجام شود. تمرینات پلایومتریک فرد باید تنها برای مدت زمان بسیار کوتاه (هرگز بیش از 10 ثانیه) انجام می شود و به دنبال بازیابی حداقل 1 دقیقه است.
 تمرینان پلایومتریک نباید تا زمانی که  رشد بدن متوقف نشده است انجام شود.
 تمرینات پلایومتریک باید تحت هدایت مربیان واجد شرایط انجام شده است.

 تمرین سرعت
سرعت به طور کلی می توان با کار مقاومت سبک  به سرعت و  با کاربا توپ مدیسن  و یا با حرکات بسیار سریع کل بدن نظیر دو های سرعت کوتاه (به عنوان مثال، 30M) توسعه یابد. سرعت بدمینتون باید توسعه پیدا کند این ضروری است که یک بازیکن به طور منظم  تمرینات سرعت خاص انجام دهد و در مدت مانند جلسات باید نسبتا کوتاه نگه داشته شود. علاوه بر این، در طول مدت دوره  ها ی کار در یک جلسه باید به حداقل برسد . بدن به حداکثر سرعت خود را در عرض 5 ثانیه از تمرین بیشینه می رسد. اگر جلسات سرعت شامل دوره های کار بیش از 10ثانیه باشد آن جلسه تمرین سرعت نیست. به همان اندازه، برای یک جلسه سرعت بازیابی کافی باید داده شود ، استراحت باید حداقل 5 برابر بیش تر از دوره کار باشد.
   جلسه بازی سایه بدمینتون متشکل از دریل  زیر باید در ترویج سرعت موثر باشد، به شرطی که بازیکن با حداکثر سرعت در هنگام کار حرکت کند.


تمرین انعطاف پذیری
تعدادی از موقعیت های مختلف که در آن انعطاف پذیری (کشش) کار انجام شده است وجود دارد.
کشش باید بخشی از هر گرم کردن و سرد کردن شود، اما کشش نیز باید توسط بازیکنان بدمینتون با نظر به ترویج افزایش طول در انعطاف پذیری مفصل انجام شود. انعطاف پذیری بالا در ورزش و جلسات انعطاف پذیری  باید به طور منظم جداگانه  علاوه برکشش  به عنوان بخشی از گرم وسرد کردن انجام شود.                                         اگر انعطاف پذیری به عنوان بخشی از گرم کردن انجام  شود این هدف حرکات پویا است(به عنوان مثال، نه کشش های استاتیک) در سراسر طیف وسیعی از حرکت برای مفاصل اصلی در بدمینتون استفاده می شود. این باید شامل تمرکز بر مفاصل در شانه و پایین تنه است.
 
انعطاف پذیری را نیز باید در سرد کردن که به منظور کاهش خطر آسیب های بعدی کمک می کند استفاده شود.
در این مورد، انعطاف پذیری باید کشش استاتیک که در آن عضله کشیده  می شود نزدیک به حداکثر شامل
شود.در این نقطه،زممکن است درد بسیار جزئی در عضله کشیده وجود داشته باشد. این نقطه
باید برای 20-30 ثانیه قبل از سرد کردن و تکرار همان کشش 2-3 بار بیشتر انجام شود. 

    تغذیه در بدمینتون

2500 تا 3000 کالری
5000 کالری در روز مسابقه
60-70٪ کربوهیدرات، 15-25٪ چربی، پروتئین 10-20٪
یک رژیم غذایی متعادل که شامل کربوهیدرات، چربی، پروتئین، الکترولیت ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آب

 

مسائل خاص مربوط به تغذیه


مدیریت وزن  تغذیه بدمینتون

حمل وزن اضافی توانایی یک بازیکن را به حرکت آزادانه در اطراف کورت تاثیر می گذارد، و چربی اضافی بدن خستگی را افزایش خواهد داد. رژیم غذایی یک بازیکن بدمینتون باید بر چربی کم، وعده های غذایی کربوهیدرات بالامتمرکز باشد. اطمینان مواد غذایی با ارزش تغذیه ای  بالا را به خطر دریافت کالری مازاد ،  ذخیره به عنوان چربی بدن و افزایش وزن بدن را کاهش می دهد.

 بازیابی در طول مسابقات

تمرکز اصلی بر بازیابی برای روزی است که یک ورزشکار خوب را برای تمرین بعدی و یا رویداد رقابتی آماده می کند. اهداف عبارتند از:

    جایگزین ذخایر گلیکوژن عضله و کبد
    جایگزین مایعات و الکترولیتها از ئست داده در عرق
    ترمیم آسیب ناشی از ورزش

بازیابی در طول ساعت اول بعد از ورزش موثر است. این است که حتی مهم تر در طول یک وضعیت مسابقات زمانی که شما ممکن است رویداد دیگری در کمتر از هشت ساعت داشته باشید. کربوهیدرات سوختی که جایگزین ذخایر گلیکوژن عضلانی است. این غذاها جایگزین سوخت های تهی شده که در طول فعالیت استفاده شد هستند. پروتئین پس از ورزش موجب ترمیم عضله آسیب دیده ناشی از ورزش می شود. آبرسانی از عوامل مهم بهبود پس از تمرین و یا بازی طولانی است.

هیدراتاسیون
شدت بالا بدمینتون، عمومیت آن  در آب و هوای گرم، و به عنوان یک ورزش  داخلی، بدان معنی است که هیدراتاسیون بسیار مهم است. نه تنها در طول بازی ها، درتمرین بیش از حد. آب و هوای گرم، درجه حرارت بالا و رطوبت نرخ عرق یک ورزشکار را افزایش می دهد، در حالی که بازی کردن در محیط داخل  تبخیر از طریق سرما کاهش می دهد،خطر بیشتر از دست دادن اب بدن به اوج خود می رسد اگر توجه دقیق بر جایگزینی اب مصرف شده نشود. این مهم است که از دست دادن اب قبل از مسابقه و آموزش ، و همچنین گرفتن مایع به اندازه کافی بعد از ورزش برای همه مایع از دست داده شده  در طول فعالیت، که  به ریکاوری کمک خواهد کرد. بیشتر هیدراتاسیون  در ورزش مشاهده می شود.

 

   نکات اصلی

    حفظ وزن مطلوب به بهبود استقامت تناسب اندام کمک خواهد کرد
    داشتن یک میان وعده یا وعده غذایی که شامل هر دو کربوهیدرات و پروتئین با کیفیت خوب، در یک ساعت از فعالیت به بازیابی بهینه دست یابد.
    مصرف مایعات به طور مستقیم بعد از فعالیت هیدراتاسیون را تضمین خواهد کرد برای جلسه بعدی بهینه می سازد.
    نوشیدنی های ورزشی، آب میوه، و ارائه کربوهیدرات گرم به عنوان مایع برای بازیابی، آنها یک گزینه عالی هستند اگر بی اشتهایی هستند.

 

 

 

آموزش رژیم غذایی

هدف بازیکن بدمینتون باید یک رژیم غذایی سالم و متعادل متشکل از:

    سبزیجات و حبوبات
    میوه ها
    نان سبوس دار و ماکارونی، برنج قهوه ای، رشته فرنگی، غلات سبوس دار، سیب زمینی تازه با پوست
    محصولات لبنی کم چربی - شیر، ماست و پنیر
    غذاهای غنی از پروتئین – گوشت کم چرب، ماهی، مرغ، تخم مرغ، پنیر سویا و حبوبات
    چربی های سالم - روغن زیتون، آجیل، دانه و آووکادو
    مقدار زیادی از آب

رژیم غذاییپس از تمرین

خوردن و نوشیدن بلافاصله بعد ازتمرین به شدت برای ریکاوری و ذخیره سازی توصیه شده است . بازیابی ازداده های بدن شما را در طول تمرین به عهده می گیرد. همچنین بدن شما در ذخیره سازی سوخت بازیابی به طور مستقیم بعد از تمرین/ مسابقات کارآمد تر می شود. کربوهیدرات ها و مایعات سالم کمک به جایگزینی گلیکوژن و آب از دست رفته در سرتاسر مسابقه می شود، به طور موثرثابت شده است که عضلات گلیکوژن بیشتری  بعد از فعالیت ذخیره می کنند.
پروتئین همچنین به بازیابی و به تعمیر بدن بعد از مسابقات وتمرین کمک می کند. پروتئین و اسیدهای آمینه مسئول بازسازی بافت های عضلانی که در طول ورزش شدید و طولانی مدت آسیب دیده را فراهم می کند. همچنین می تواند جذب آب از روده ها را بهبود بخشد. اسیدهای آمینه می تواند سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و در مقابل سرماخوردگی و عفونت های دیگر مقاوم ترمی سازد.

چند نمونه از غذاها و نوشیدنی که کمک به بهبودی هستند، لوبیا ژله، نان فانتزی، رول سفید، موز رسیده، هندوانه، خرما، ماست، شیر کم چرب، نوشیدنی ورزشی (برای دوباره پر کردن الکترولیت) و میوه تازه .

مصرف مایعات

مصرف مایعات قبل، در طول و بعد ازتمرین برای هیدراتاسیون خوب به دلیل وجود آب کافی بر عملکرد و می تواند تفاوت بین پیروزی و شکسست باشد. برای تمرین کمتر از 1 ساعت، پیشنهاد شده است که آب بهترین، ارزان ترین و راحت ترین گزینه است. برای جلسات طولانی تر و یا هنگامی که تمرین بسیار نیاز بدن، استفاده از نوشیدنی های ورزشی گزینه خوبی است، استفاده از آنها نه تنها به هیدراتاسیون کمک می کند بلکه ارائه کربوهیدرات اضافی برای کار عضلات است. ورزشکاران باید رنگ ادراررا شاخص قرار دهند رنگ بسیار کم رنگ ادرار، سطح سالم از هیدراتاسیون نشان می دهد.

رژیم غذایی قبل از مسابقه

یک وعده غذایی قبل از مسابقه مهم است که ذخایر گلیکوژن رابه حداکثر برساند که در طول رقابت سوخت بدن خواهد شد. غذا باید حدود 2-4 ساعت قبل از رقابت مصرف شودتا زمان کافی برای  هضم غذا وجود داشته باشد. در حالت ایده آل وعده غذایی باید ازیک منبع غنی کربوهیدرات تشکیل شده باشد، چربی کمتر و فیبرموجب هضم آسان تر می شود برای جلوگیری از ناراحتی و معده در طول ورزش مناسب است.

رژیم غذایی در طول رقابت

زمان بندی وعده های غذایی می تواند با توجه به برنامه ریزی غیر قابل پیش بینی در طول رقابت مشکل باشد. با این حال تنقلات برای اطمینان از سوخت و مایع مورد نیاز برای انجام مطلوب ضروری هستند.
در طول بازی ، اگر استراتژی های تغذیه صحیح  رعایت شده باشد، پس از آن آب کافی نوشیده شد در زمان رقابت به همراه داشتن یک موز در کورت وخوردن یک تکه در طول ست ها یا داشتن یک فرجه برای نوشیدن مناسب است. هدف اصلی برای به حداقل رساندن کاهش کربوهیدرات و از دست دادن مایعات / الکترولیت است - بنابراین خوردن میوه، غلات، صبحانه، میوه های خشک، مربا یا ساندویچ عسل و نوشیدنی های ورزشی برای دوباره پر کردن سوخت خوب می باشد.

اسیب های بدمینتون


رگ به رگ شدن مچ پا
رگ به رگ شدن مچ دست
التهاب تاندون آشیل
آرنج تنیس بازان
اسیب عضلات شانه
 التهاب تاندون کشکک

 • آسیب مچ دست (اسپرین مچ دست) در بدمینتون:اسپرین مچ یک آسیب معمول است که معمولاً بعد از یک کشش غیر طبیعی دست اتفاق می افتد.حادثه ها یا ضربت های دیگری می تواند سبب اسپرین مچ شود.اسپرین مچ در شدت هم می تواند مختلف باشد
 • tennis elbowیاآسیب آرنج تنیس بازان :از جمله دیگر آسیب های بدمینتون است.این آسیب معمولا" تنها در بین تنیس بازان دیده نمی شود بلکه در بیشتر کارهایی که سبب آسیب آرنج  مخصوصا" کاری که سبب فشار مکرر بر روی آرنج می شود، دیده می شود.در این آسیب التهاب تاندون های ساعد در نقطه ای که آن ها را به استخوان بازو (در قسمت بیرونی آرنج) وصل می کند، رخ می دهد.این التهاب توسط فعالیت های طولانی مدت مانند گرفتن راکت در بدمینتون یا تکنیک غلط ضربه ایجاد می شود
 • آسیب عضلات شانه (روتاتور کاف):درد شانه به دلیل تنش های مکرر شانه در بدمینتون می تواند در بازیکنان بدمینتون رخ دهد به ویژه در پرتاپ های دست بالای سر، مانند ضربه تاس یا اسمش.عضلات روتاتور کاف عضلات کوچک در اطراف مفصل شانه هستند، که می تواند در طول بازی بدمینتون آسیب ببینند.به طور معمول، آسیب این عضلات در طول التهاب (التهاب تاندون) ناشی از تحریک های کوچک اما مداوم آغاز خواهد شد.اگر علت التهاب مشخص نباشد و در طی یک دوره ی زمانی طولانی ادامه یابد، پارگی جزئی ممکن است که در نهایت ممکن است منجر به پارگی کامل شود
 • رگ به رگ شدن مچ پا، جزو شایع ترین آسیب های بدمینتون است.برخی از مقالات پژوهشی گزارش می دهند که رگ به رگ شدن مچ پا حدود نیمی از آسیب های بدمینتون را تشکیل می دهند.تغییرات ناگهانی در تغییر جهت که در زمین بدمینتون مورد نیاز است می تواند باعث پیچ خوردگی مچ پا شود به ویژه اگر بازیکن احساس خستگی نیز داشته باشد.
 • التهاب تاندون آشیل :اصطلاحی رایج برای درد در اطراف آشیل تاندون است و اغلب در بازیکنان بدمینتون گزارش شده است.التهاب تاندون آشیل معمولا" به صورت تدریجی پیش می آید و در گروه سنی بالای ۴۰ سال شایع تر است.درد از مشخصات آن است که با فعالیت بدتر شده و نسبت به لمس هم درد ناک است.
 • التهاب تاندون پاتلا (کشک) :تاندون کشکک درست در زیر کلاهک زانو واقع شده است.ااتهاب تاندون پاتلا به عنوان "زانو ی جهنده" نیز شناخته شده است.به طور معمول درد زانو به تدریج در طول پرش و فرود در بدمینتون خود را نشان می دهد.با گذشت زمان، فشار بر روی تاندون پاتلا  بیش از حد زیاد می شود و آسیب های میکروسکوپی در بافت تاندون توسعه می یابد.التهاب تاندون پاتلا باعث درد در تاندون می شود که با ادامه فعالیت بدتر می شود.اطراف تاندون به لمس کردن هم حساس است.

 

-میزان اسیب در بدمینتون(0.21) در درجه دوم وکمتر از ورزش های ازمایش شده بود ، وکمتر از دیگر ورزش های راکتی (تنیس 0.47) ،ورزش های توری(والیبال 0.56) وورزشهای انفرادی(شنا0.72، ژیمناستیک 0.82)است

 

نواحی اسیب در جدول 4.2نشان داده شده است

میزان اسیب پارگی حاد تاندون اشیل46-51%در اسکاندیناوی،اسیب های مربوط به چشم در بدمینتون 2-66% درکشور های مختلف

چه زمانی اسیب رخ می دهد؟

شروع اسیب در بدمینتون در اکثریت موارد(67-74%) در بازیکنان رقابتی به عنوان اسیب مفرط ودر اکثر موارد(56-73%)علائم به تدریج شروع می شود.

مطالعات نشان می دهد که هر دو بازیکن رقابتی وتفریحی در بدمینتون فعال باقی می مانند حتی اگر انها علائه اسیب یا صدمات ، با دامنه شیوع گزارش شده 16-20%برای اسیب های شانه ،17-22%برای مشکات تاندون اشیل .

 

نمای کلی از انواع اسیب در جدول 4.3را نشان داده شده است.

 

 

 

 

جدول 4.4میانگین ودامنه غیبت از کار به دلیل چهار اسیب اندام تحتانی رانشان می دهد

 

یورگنسن ووینگ هیچ تفاوت معنی داری در بروز اسیب در مردان وزنان(3.0درمقابل 2.8صدمات در هر 1.000ساعت)واین یافته ها در بازیکنان رقابتی ودانش اموزان مدرسه گزارش شده است

بااین حال کلینگلر وبانر گزارش کردند که فرکانس رگ به رگ شدن مچ پا در زنان در مقایسته بامردان (56% در مقابل44%از تمام صدمات) است.

عوامل بیرونی اسیب

اغلب صدمات حاد(62-65درصد)در بازیکنان مربوط به سقوط ولغزش در زمین است وبقیه به علت برخورد یا ضربه توسط راکت بازیکن دیگر در طی بازی دوبل است.

اکثریت صدمات (296 و یا 63.1٪) در پایین تنه است.شایع ترین محل اسیب پایین تنه  صدمات اندام زانو (37.1٪)، و به دنبال ان  مچ پا (28.3٪)، ران (13.2٪)، پاشنه (11.2٪)، انگشتان پا (5.7٪)،
و دیگران (4.4٪). تعداد 110 (37.2٪) صدمات زانوثبت شد. شایع ترین نوع آسیب زانو تاندون پاتلا (42.7٪)، به دنبال ان عضلات(همسترینگ و چهار سر ران) فشار (11.8 درصد)، منیسک و
آسیب های لیگامانی (10.9٪)، بیماری ازگود اشلاتر(9.1٪)، سندرم مفصل پاتلوفمورال (7.2٪) و دیگر
صدمات از جمله بورسیت، شکستگی پاتلا،Hoffa’s fat  pad impingement (18.3%)است.
  پیچ خوردگی مچ پا (مزمن و حاد)  نوع شایع آسیب موثر در مچ پا (85.7٪)، به دنبال
توسط کشکک عضلات پرونئال و تاندون تیبیال خلفی. عضلات چهار سر (30.9٪)، همسترینگ (28.2 درصد)و اداکتور (28.2 درصد) نمونه عضلانی اغلب در بازیکنان با مصدومیت تشخیص داده میشود.
مکرر ترین آسیب های موثر بر پاشنه التهاب پلانتار بود(٪ 45.4)، و به دنبال آشیل  التهاب کشکک ((33.3٪،پارگی تاندون آشیل (15.1 درصد) و تاول پاشنه (6.1٪). رگ به رگ شدن مفصل متاتارسوفالانژیال شست پا رتبه اول (58.8٪) برای صدمات موثر بر انگشتان پا، به دنبال شکستگی متاتارس، تاول،میخچه . اندام فوقانی دوم منطقه دوم بیشتر زخمی می شد (18.1٪)، کمر درد (16.6 درصد)، گردن (1.7٪) و شکم (0.4٪).از آسیب های اندام فوقانی، شانه  اغلب تحت تاثیر قرار میگیرد (36.9٪)، با روتاتور کاف tendinopathy (48.4٪) که شایع ترین تشخیص شناخته شده است. دیگرصدمات شانه تشخیص داده شامل tendinopathy عضله دوسر، استرین عضلانی (دلتوئید، ذوزنقه و سه سر) و رگ به رگ شدن مفصل acromior. آسیب های آرنج دومین منطقه از صدمات اندام فوقانی است.
شایع ترین آسیب های آرنج تشخیص داده آرنج گلف باز (54.2٪) و آرنج تنیس (12.5٪). شایع ترین آسیب
موثر بر مچ دست رگ به رگ شدن مچ دست (89.1٪) بود.  استرین عضلات پشت(88.4 درصد) از شایع ترین آسیب تشخیص داده شد بازیکنان با علائم پشت، به دنبال مهره های کمر(L4، L5) شکستگی interarticularis تعادل یا برابری (10.3 درصد) ودیسک مهرهای پرولاپس (1.3٪).

Peers و Lysens پیشنهاد کرد که مشکلات مکرر زانو احتمالا مربوط تغییر سریع Peers غیر عادی / متحدالمرکزاز چهار سر ران در درجات مختلفی از خم شدن زانوو چرخش، یک بار نیروی بالا بر روی تاندون کشکک ایجاد می کند.
بدمینتون یک ورزش راکتی بدون تماس که نیازمند جهش ،پریدن،تغیر سریع جهت،وحرکات تکراری بازو وطیف وسیعی از حالت های حرکتی است.
ورزشکاران اغلب با پاهای کمی خم بازی می کنند ،که به حفظ تعادل و به تغییر سریع جهت انها کمک می کند.متاسفانه، اطلاعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که تکنیک بالا در حال حرکت زمین  عاملی است که به طور قابل توجهی خطر ابتلا به استفاده بیش از حد و صدمات را افزایش می دهد. تجزیه و تحلیل بار اندام تحتانی در بدمینتون باید در ماهیت اضافه بارتمرکز داشته باشد (یورگنسن همکارانAL.، 1990). این باعث می شود که نیروهای عکس العمل  زمین، گشتاور و قدرت که اغلب مورد مطالعه قرار می گیرد وظایف حرکت مختلف  به عنوان عوامل مؤثر در توسعه صدمات بیش از حد هستند.

فعالیت  انفجاری عضلانی در طول بازی برای چندین بار انجام می شود ، به عنوان مثال انجام پرش سریع و
بازگشت به حالت  شروع و یا حرکت کردن در جهت دیگر. مراحل قابل توجهی از برخاست و فرود را می توان
 در این حرکت که شامل کار عضلانی غیر عادی است. بنابراین، عملکرد دربسیاری از حرکت ورزشی به توانایی تولید سطح بالایی از نیروی با سرعت زاویه ای بالا مربوط می شود.(Prevost و همکاران، 1999)

  مطالعات قبلی، که بیشتر در اروپا انجام شد، خطر ابتلا به صدمات در بدمینتون 1.6-2.9 صدمات در 1،000      ساعت از بازی نشان داد.

کابلو ها مانریکو و گونزالس( 2003). کازوما و همکاران در مطالعه خود (1999) نشان داد که در طول یک اردوی تمرینی بازیکنان بدمینتون مصرف انرژی 2.079 ± 15.844 کیلوژول (497 ± 3.787 کیلو کالری) در هر روز است که بیش از دو برابر حد مجاز انرژی  است که توصیه می شود. کابلو هامانریکو و گونزالس (2003) خواسته های بالا توسط بدمینتون به طور متوسط ​​حداکثر ضربان قلب (190.5 ضربه / دقیقه) و به طور نرخ متوسط ​​قلب (173.5 ضربه / دقیقه) در طول مسابقات بسیار بالا بودتایید می کند.
شیوع صدمات در بدمینتون (صرف نظر از جنسیت) گزارش شده است0.3 آسیب در هر بازیکن (یورگنسن و وینگ، 1987)، در حالی که مطالعات دیگر برخی از تفاوت های در میزان بروز آسیب در میان مردان (0.09 آسیب در هر بازیکن در هر سال)و زن (0.14 آسیب در هر بازیکن در هر سال) بازیکنان بدمینتون گزارش کرده اند. که با توجه به نوع آسیب و محل آناتومیک جراحت، آسیب های شایع استرین و رگ به رگ شدن اندام تحتانی (Fahlstrom و همکاران، 1998؛ هنسلی و پاپ، 1979؛یورگنسن و وینگ، 1987، 1990) برای تقریبا یک سوم از تمام اسیب هایی که توسط بازیکنان بدمینتون براورد شده است (GOH، مختار، و محمد علی، 2013)

 

مطالعه گذشته نگرآسیب دیدگی های ورزشی در میان بازیکنان اسلوونی بدمینتون

 

 

 

جدول 3 اهمیت عوامل وشاخص های مختلف یک ورزشکار را از دیدگاه متخصصان نشان می دهد.بر این اساس نتایج جدول ، از دیدگاه مسئولان قابلیت های حرکتی با بار عاملی 0.95 وشاخص های روانی با بار عاملی 0.89، از دیدگاه مربیان قابلیت های حرکتی و شاخص های روانی با بار عاملی 0.95 و از دیدگاه ورزشکاران نیز قابلیت های حرکتی و شاخص های روانی به ترتیب با بار عاملی 0.93 و0.90 مهم ترین عوامل وشاخص های یک بدمینتون باز موفق محسوب می شوند.

 

فعالیت های ورزشی بدمینتون افزایش سازگاری عاطفی دانش آموزان را تحت تاثیر قرارمی دهد و باعث می شود که دانش آموزان به درونگرایی گرایش یابند ، آنها با تشویق دیگران ، تسلط بیشتر و اعتماد به نفس بالاتررا نشان  می دهند. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت های ورزشی بدمینتون از ویژگی شخصیتی جامعه پذیری تاثیر نمی گذارد.

 

 • در پژوهشی به نام مطالعه ذهنی پارامترهای از دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه  (2012) Sukhbirsingh  نشان داد که زنان ورزشکاربرون گرایی و تمایل کمتر به سمت پرخاشگری در مقایسه با زنان غیر ورزشکاردارند.

جدول 1. نتایج مربوط به ویژگی شخصیتی گرایش به خشونت در پس آزمون درهر دو گروه تمرین وکنترل

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول 1  تفاوت معنی داری بین استفاده از ویژگی شخصیتی گرایش به خشونت هر دو گروه در وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که فعالیت های ورزشی بدمینتون صفت شخصیتی گرایش به سمت پرخاشگری در گروه مورد بررسی تحت تاثیر قرارمی دهد

جدول 2. نتایج مربوط به ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی در پس آزمون هر دو گروه


 

 

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول 2 تفاوت معنی داری بین استفاده از ویژگی شخصیتی درونگرایی و برون گرایی در گروه تجربی و کنترل وجود دارد.می توان نتیجه گرفت که فعالیت های ورزشی بدمینتون
صفت شخصیتی درونگرایی و برونگرایی در گروه مورد بررسی تاثیر می گذارد.
 جدول 3.مقایسه استفاده از ویژگی شخصیتی خودکفایی در پس آزمون در هر دو گروه تجربی و کنترل

 

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول 3 تفاوت معنی داری بین استفاده از خودکفایی در هر دو گروه وجود دارد. بنابراین به این نتیجه رسیدند که فعالیت های ورزشی بدمینتون صفت شخصیتی خودکفایی در گروه مورد بررسی تحت تاثیر قرارمی دهد.

جدول 4. نتایج مربوط به ویژگی شخصیتی سلطه گری در مرحله پس آزمون در هر دو گروه

 

 

با توجه به نتایج جدول 4 تفاوت معنی داری بین استفاده از ویژگی شخصیتی سلطه گری در
گروه آزمون و شاهد وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که فعالیت های ورزشی بدمینتون
ویژگی شخصیتی سلطه گری در گروه مورد بررسی تحت تاثیر قرارمی دهد.

جدول 5. نتایج مربوط به ویژگی شخصیتی اعتماد به نفس در مرحله پس آزمون در هر دو گروه

 

تفاوت معنی داری بین استفاده از اعتماد به نفس در هر دو گروه وجود دارد. به این نتیجه رسیدند که
فعالیت های ورزشی بدمینتون صفت شخصیتی اعتماد به نفس در گروه مورد بررسی تحت تاثیر قرارمی دهد.
جدول 6. نتایج مربوط به ویژگی شخصیتی جامعه پذیری در مرحله پس آزمون در هر دو گروه

 


با توجه به نتایج جدول 6  تفاوت آماری معنی داری بین استفاده از ویژگی شخصیتی جامعه پذیری در گروه تجربی و کنترل وجود دارد. به این نتیجه رسیدند که فعالیت های ورزشی بدمینتون صفت شخصیت اجتماعی بودن در گروه مورد بررسی تاثیرنمی دهد.

 

تنیس

تنیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (انفرادی )یا بین دو تیم دو نفره (دوبل ) بازی می شود .ورزش ابتدا در انگلستان شروع شد.تنیس از ورزش های المپیک است.هر ست در 6 گیم انجام می شود و هر گیم 3 امتیاز (15،15، 10) دارد.تیمی برنده است که 2 ست از 3ست (داخلی )و یا3 ست از5 ست(بازی های ملی)راببرد.بازی تنیس مساوی ندارد.در موقع مساوی(20-40) امتیاز باید فاصله باشد، ومساوی در گیم های 5-5،بازی باید به 7 برسد و در غیر این صورت قانون تایبرک انجام می شود. این ورزش زمان مقرر شده ندارد.و تاپیروزی یکی از ورزشکاران ادامه خواهد یافت.برخی از مهارت های تنیس، سرویس ،بک هند،فورهند،اسمش هستند.

قوانین تنیس

قانون 1. حریف در طرف مقابل زمین می ایستاد. بازیکنی که توپ را ازنقطه شروع  که سرویس زننده نامیده می شود می زند. بازیکنی که طرف مقابل می ایستد سرویس گیرنده است.

قانون2. در گیم اول حق انتخاب زمین و حق سرویس کنندة یا دریافت کنندة سرویس بودن به قید قرعه مشخص می‏گردد. برندة قرعه حق انتخاب را دارد و یا می‏تواند از حریف خود بخواهد یکی از موارد زیر را انتخاب کند.
سرویس کننده و یا دریافت کنندة سرویس بودن که در این صورت بازیکن دیگر باید زمین را انتخاب کند.  

قانون 3.سرور باید پشت خط مبنا در دیوس کورت در محدوده زمین انفرادی و داخل زمین دوبل در هنگام بازی دو نفره ایستاده باشد. همه نقاط از دیوس کورت(سمت راست) و نقاط ادکورت (سمت چپ)استفاده کند. سرورزننده نباید تا زمانی که گیرنده آماده نشده ضربه بزند.

قانون 4. اگر دریافت کننده سعی به بازگشت توپ نماید بعنوان آماده بودن تلقی می‏گردد.گیرنده می تواند هرجایی بایستد به شرطی که توپ بتواند در منطقه سرویس حرکت کند. اگر توپ در منطقه سرویس نباشد، آن نشانگر یک خطا و سرویس دوم است .اگر توپ توسط حریف قبل از برخورد بازمین ضربه زده نشودامتیاز به نفع سرویس زننده است .

قانون5. اگر توپ داخل تور برود ، و یا خارج از مرزهای زمین اصابت کند ، بازیکنی که توپ او اصابت کردگیم را از دست می دهد. اگر توپ در طول گیم به تور برخورد کندو به زمین حریف رود، توپ  در جریان بازی قرار دارد.اگر بازیکن تور را لمس کند، راکتش درحال ضربه به توپ از دستش بیافتد، پرش توپ بیش ازتور، ضربه به  بخشی از محیط اطراف مانند سقف، و یا یک درخت، لمس توپ توسط خودش یا همبازی او، تلاش عمدی برای پرت کردن حواس حریف ،امتیاز ان گیم از دست می دهد
قانون6 . یک لت زمانی که در طول گیم یک توپ در زمین بغلتد و یا یک ااشتباه از کسی که علاوه بر بازیکنان در زمین حضوردارد رخ دهد.

قانون7 . اگر بازیکن خارج از نوبت سرویس بزند و یا سرویس اشتباه توسط فرد زده شود یا به زمین اشتباه اصابت کند ، گیم و یا بازی متوقف می شودوبازی از سر گرفته میشود.

امتیاز

انفرادی
هر گاه بازیکنی امتیاز اول را بگیرد امتیاز ۱۵ برای آن بازیکن ثبت می‏شود. با گرفتن امتیاز دوم، امتیاز ۳۰ اعلام می‏شود. با گرفتن امتیاز سوم امتیاز آن بازیکن ۴۰ اعلام می‏شود. هر گاه بازیکن امتیاز چهارم را نیز بگیرد، امتیاز به صورت اعلام «گیم» مشخص می‏شود. مگر اینکه اگر هر یک از دو بازیکن سه امتیاز بگیرند، حساب امتیاز «برابر» (دیویس ) اعلام می‏شود و امتیاز گرفته شده توسط یک بازیکن به عنوان ( آوانتاژ ) امتیاز مثبت اعلام می‏شود. اگر همین بازیکن امتیاز دیگری بگیرد، برنده «گیم» می‏شود. ولی اگر حریف امتیاز بعدی را بگیرد، حساب امتیازات دوباره به صورت «برابر اعلام می‏شود. این کار به همین ترتیب ادامه می‏یابد تا آنکه یکی از بازیکنان پس از اعلام نتیجه برابر دوباره امتیاز بگیرد که نتیجه «گیم» به نفع آن بازیکن اعلام می‏شود.
دو نفره
در دوبل یک روش شبیه به انفرادی اعمال می گردد. در دیوس تیم دریافت کننده باید انتخاب کند که آیا مایل به دریافت سرویس از سمت راست نیمه  زمین یا نیمه سمت چپ اززمین است  . تیم کسی برنده مرحله تصمیم گیری است که بازی به ثمر رساند.
دوبل مختلط
در دوبل مختلط، یک روش کمی متفاوت به شرح زیر است: در شیطان، بازیکن سرویس زننده مرد، باید به بازیکن مرد تیم مقابل صرف نظر از اینکه چه نیمه ای از زمین ایستاده است سرویس بزند، و هنگامی که بازیکن زن سرویس زننده است، او باید به بازیکن زن تیم مقابل سرویس بزند.

 

تفاوت تنیس وبدمینتون

 

تنیس 3 ساعت در مقابل بدمینتون 1 ساعت
زمان در بازی: تنیس، 18 دقیقه در مقابل 37 دقیقه.
شدت بازی: تنیس، 9٪ در مقابل 48٪

.رالی ها: تنیس 299 در مقابل بدمینتون، 146.

شوت: تنیس، 1،004 بدمینتون، 1972.
شوت هادر هر رالی: تنیس، 3.4در مقابل 13.5

فاصلم حرکت شده: تنیس، 2 مایل در مقابل 4 مایل

   شکل. 1. مهارت های جسمی و اجزای مربوط به عملکرد تنیس.

 

 

سیستم های تولید انرژی بدن در ورزش تنیس

q      سیستم فسفات ( فسفاژن )

q      سیستم اسید لاکتیک

q      سیستم اکسیژن ( هوازی )


سیستم های انرژی فسفات و لاکتیک هر دو بی هوازی هستند . بدین معنا که احتیاجی به وجود اکسیژن ندارند . از آنجا که تنیس شامل یک سری حرکات تکرار شونده و کوتاه مدت و انفجاری می باشد . بیشترین انرژی از سیستم بی هوازی تامین می شوند . لذا پرورش این سیستم های انرژی برای بازیکن حائز اهمیت است .
انرژی بی هوازی از مواد پر انرژی فسفات در عضلات و یا از کاربرد مواد قندی در عضلات تامین می شود که نتیجه این عمل تولید اسید لاکتیک است ( انرژی اسید لاکتیک ) .
با پرورش صحیح سیستم انرژی بی هوازی ورزشکار به ( توانائی انفجاری ) که برای یک ورزشکار رده بالا لازم است دست می یابد . این مسئله به اندازه سرعت بازیکن در تعیین برنده و بازنده نقش اساسی دارد.  با این همه هنگامی که فعالیت ها و رد و بدل کردن توپ طولانی تر شود نیاز به تامین انرژی از طریق اکسیژن پیش می آید که این روش تامین انرژی به نام سیستم (هوازی) شناخته می شود .
یک پایه قوی تامین انرژی از طریق هوازی مورد نیاز است و بازیکنانی که به اندازه کافی سیستم اکسیژن را پرورش دهند میتوانند تولید اسید لاکتیک را به تاخیر اندازند که این مسئله به نوبه خود ایجاد خستگی را به تاخیر انداخته و فقط تمرکز سطح بازی و بازده کاری را برای مدت طولانی حفظ می کند .

خواسته های فیزیکی در طول بازی تنیس
      بازی تنیس با تلاش متناوب کل بدن مشخص،  حملات متناوب کوتاه (10-20ثانیه) ورزش با شدت بالا و کوتاه (10-20 بازدید کنندگان) حملات بازیابی قطع شده توسط چند دوره استراحت با مدت زمان طولانی تر (60- 90ثانیه)، با متوسط ​​زمان بازی را از 1.5 ساعت، هر چند در برخی موارد می تواند برای بیش از 5 ساعت به طول انجامد. پس از سرویس در حدود 200 متر / ثانیه، یک بازیکن تنیس طور متوسط ​​3 متر در هر شات و در مجموع 8- 15 متر با 3-4 تغییر جهت در دستیابی به یک نقطه می دود، ضربه زدن به توپ به طور متوسط ​​4 -5 بار و سپری شده 1300-3600 متر در هر ساعت از بازی، به سطح بازیکن (آماتور و یا پیشرفته) و سطح کورت (آهسته یا سریع)بستگی دارد. به طور معمول، بازیکنان باید به سرعت واکنش نشان می دهند و به طور مستثنی فقط در یک جهت خطی حرکت نکند، بلکه در چندین جهت حرکت کند.قدرت در عضلات و مفاصل برای عملکرد (سرعت توپ) مورد نیاز است و برای کاهش آسیب (حفاظت از مفاصل)، در حالی که به نظر می رسد ROM کافی در مفاصل اصلی (به عنوان مثال، عضلات روتاتور کاف) برای استروک ها و حرکت در کورت ضروری است.

از دیدگاه فیزیولوژیکی، در طول رالی های طولانی و سریع، تنیس به طورمتوسط  HR از 70-80 درصد حداکثر (HRmax) و اوج حدود 100 درصد از حداکثرضربان قلب است. میانگین ارزش جذب اکسیژن  برابرحدود 50-60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی  (Vo 2max) مطابقت دارد، در طول رالی ها شدید با ارزش بالاتر از 80٪ از Vo 2max برابراست. بنابراین، در طول مسابقه ، نیازمتناوب بین ارائه انرژی برای حملات برای کار با شدت بالا (از طریق فسفات عضلانی و گلیکولیز)و جایگزینی منابع انرژی و بازگرداندن هموستاز بدن در فواصل در بین (با متابولیسم اکسیداتیو). بنابراین،برای موفقیت دررقابت و تحمل خواسته های تمرینی شدید، بازیکنان تنیس نیازمند ترکیبی از سرعت، چابکی و قدرت همراه با قابلیت هوازی و بی هوازی متوسط تا بالا، مربوط به تمام گروه های عضلانی بدن است.

بدنسازی برای تنیس
تمرين با توپ طبي MEDICINE-BALL ) )
هدف تقويت ماهيچه هاي درگير در ورزش تنيس

چرخش كمر

هدف ماهيچه هاي كمر و شكم

روي زمين نشسته پاها را از هم باز كنيد. توپ پشت شما قرار گرفته، بطرف راست بچرخيد توپ را بلند كندي در حاليكه جلوي شما باشد، آنرا بطرف چپ آورده و پشت خود قرار دهيد به نحوي كه توپ يك دور به دور شما بچرخد. تكرار كنيد و جهت را تغيير دهيد.

ضربات بالاسري

هدف ماهيچه هاي بالاي شكم، باز و شانه

در اينجا نياز به يك همكار داريد. به پشت بخوابيد با زانوهاي خم شده، توپ را پشت سر روي زمين نگهداريد. همكار جلوي شما بايستد، بازوها كشيده باشد، توپ را بلند كرده و به همكارتان بدهيد. براي افزايش شدت كار، همكار كمي دورتر بايستد كه شما توپ را به طرف او پرتاب كنيد.

حركات بغل

هدف ماهيچه هاي بغل كمر، شكم

توپ را با هر دو دست جلوي خود نگهداريد در حاليكه پاها به اندازه عرض شانه باز باشد. از اين موقعيت تا آنجا كه مي توانيد با توپ به سمت راست بچرخيد و بعد به سرعت جهت را عوض كنيد تا توپ به جلو برسد و رهايش كنيد. به همين حالت به عكس جهت چرخيده و باز وقتي توپ به جلو رسد آنرا رها كنيد.

يك جفت دمبل 5 .1 تا 2 كيلوگرمي

1- حركات تعادلي بر روي انگشتان

هدف از انجام اين حركت: افزايش قدرت ماهيچه هاي سريني بزرگ، مورب(پهلوها ) كمر، و ران است. اين كار همچنين موجب افزايش تعادل مي شود.

روي پاي راستتان بايستيد و زانويتان را صاف نگه داريد(ولي آن را سفت نكنيد)، سپس از كمر به جلو خم شويد تا تنه تان با زمين موازي شود، و پاي چيتان را نيز آهسته تا ارتفاع با سن خود بالا بياوريد تا در امتداد تنه و به موازات زمين قرار بگيرد. با دست راست خود انگشتان پاي راست را لمس كنيد. براي 10 ثانيه به همين حالت و به طور متعادل باقي بمانيد.

سپس به آرامي به حالت اول برگرديد. اين كار را براي 10 تا 20 مرتبه تكرار كنيد. و در نيمي از دفعات جهت خود را از راست به چپ تغيير دهيد. 

2- چرخش در حالت ايستاده

هدف از انجام اين حركت:‌تقويت ماهيچه هاي سرشانه از هم باز كنيد. دمبل ها را در دست بگيريد. به آرامي تنه تان را تا جايي كه مي توانيد به سمت راست بچرخانيد. دست چپتان را تا ارتفاع قفسه سينه بالا آورده و در امتداد تنه به سمت راست بكشيد. شكمتان را سفت نگه داريد. با سن و صورتان به سمت رو به رو باشد و نچرخد. سپس به وسط برگرديد و به همراه دست راست با تنه تان به سمت چپ بچرخيد. اين حركت را 20 بار در هر دو جهت انجام دهيد و سپس در دفعات بعدي آن را تا 40 حركت افزايش دهيد.

3- جهش تنيس

هدف از انجام اين حركت: تقويت ماهيچه هاي شكم، پهلو، سريني، عضله ساق پا، پشت زانو، عضلات دو سر و چهار سر ران است.

بايستيد و پاهايتان را به اندازه عرض شانه از هم باز كنيد. مطابق شكل با پاي چيتان به سمت جلو برويد. پايتان بايد زاويه 90 درجه بسازد. تنه تان را نيز صاف نگه داريد. همانطور كه جلو مي آييد با دست چيتان قسمت داخلي پاي چپ را لمس كنيد. آرنج در بيرون زانو باقي بماند. به حالت اوليه برگرديد. اين حركت را 10 تا 20 مرتبه در هر دو جهت تكرار كنيد.

وبر و هول من اولین نویسندگان بودند که یک ازمایش ورزشی در کورت برای ارزیابی توان هوازی در بازیکنان تنیسانجام دادند. جزء خاص برای استاندارد سازی این تست استفاده از یک ماشین پرتاب توپ ، که توپ به نوبت به گوشه سمت راست و سمت چپ از خط پایه پرتاب  می شدند. بازیکنان مجبور به ضربه متناوب فورهند وبک هند و در یک الگوی (یعنی، سرعت توپ، ارتفاع پروازو نقاط فرود) بودند. شدت در پروتکل آزمون با تنظیم تکرار توپ کنترل می شود(شکل 2).

 

 

 

آزمون پله در دوره  40-50 ثانیه و با دوره های استراحت پراکنده  10-20 ثانیه (شکل 3)

 

 

ازمون استقامت بی هوازی
    آزمون میدانی کلاسیک بی هوازی شامل آزمون step-running ، و یا اندازه گیری از حداکثر تولید لا در طول با حداکثر سرعت دویدن همه جانبه  بیش از یک فاصله مشخص شده (به عنوان مثال، 80، 100 و یا 200 متر). با این حال، یک رویکرد خاص برای تست بی هوازی شامل اندازه گیری توانایی حداکثر سرعت دویدن تکراری (RSA). RSA معمولا با استفاده از پروتکل دویدن با دو سرعت کوتاه تکراری تعیین می شود  (به عنوان مثال، 6- 10 × 5-6 ثانیه یا 20- 40 متر) در بین با دوره استراحت مختصر (به عنوان مثال، 10-30ثانیه)، اگر چه پروتکل همچنین در محیط آزمایشگاهی (به عنوان مثال، دوچرخه ارگومتر) می تواند انجام شود. از آنجا که سوخت و ساز چندگانه و عوامل عصبی عضلانی (به عنوان مثال، در دسترس بودن PCR، جریان گلیکولیتیک بی هوازی ، و غیره) برای RSA ، یک طبقه بندی روشن از RSA به عنوان یک آزمون میدانی بی هوازی  جای سوال است.
 برای  ارزیابی RSA به طور کلی دو شاخص عملکرد ارائه شد: (1) عملکرد آزمون کلی (به عنوان مثال،  کل زمان دو سرعت و یا کار (ثانیه و یا کیلوژول)؛ متوسط ​​زمان با حداکثر سرعت دویدن یا قدرت (ثانیه و یا W)؛ بهترین زمان دو سرعت ( ثانیه) و ( 2) درصد کاهش نمرات.
    برخی از پروتکل های محاسبه شاخص خستگی (به عنوان مثال، تغییر از نخستین تا آخرین و یا از بهترین به بدترین حداکثر سرعت دویدن). با این حال، کاهش درصد نمره (به عنوان مثال، ((میانگین زمان دو سرعت / بهترین زمان حداکثر سرعت دویدن) × 100) -100) اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد از خستگی RSA است.
    پیشنهاد شده است که نمرات توان بی هوازی عوامل عمده ای از عملکرد کلی RSA (به عنوان مثال، تکرار توان متوسط ​​یا سرعت) و ظرفیت هوازی از نزدیک با نمرات درصد کاهش بین دو سرعت همراه است.
    استفاده از آزمون RSA در تنیس کمیاب است، با برخی از اطلاعات در مورد پروتکل های متفاوت و ارزش هنجاری است. تنیس استرالیا توصیه 10 × 20 متر با 20 ثانیه استراحت، با دو نمرات عملکرد: زمان دو سرعت واقعی فشرده در ثانیه و نمره درصد کاهش. آزمون خاص تنیس ، از جمله 10 × ~20  متر دوهای سرعت شاتل با متوسط ​​زمان و درصد کاهش به عنوان اندازه گیری عملکرد اصلی استفاده شد.
     در زمینه آزمایش RSA، چند جنبه باید روشن شود. ورزشکاران معمولا استراتژی توسعه قدم زدن در طول آزمون و، در نتیجه، به طور بالقوه یک حداکثر تلاش اعمال نمی شود.
    علاوه بر این، به نظر می رسد انتخاب نمره عملکرد دشوارباشد، با کل زمان انباشته دو سرعت قابل اعتماد تر از نمرات کاهش است. از آنجا که مجموع مدت زمان دو سرعت انباشته تقریبا کاملا با بهترین زمان دو سرعت ارتباط دارد، 20 متر حداکثر سرعت دویدن ساده ممکن است به اندازه کافی، عملی تر وسختی کمتر برای ورزشکاران باشد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای روشن شدن این موضوع مورد نیاز است.

 

آزمون پایه رشته
پرش عمودی یک عمل مشترک در بسیاری از ورزش ها و مشابه بیومکانیکی  و بازی های مختلف مرتبط
حرکات پویا است. بنابراین، به نظر می رسد برای شامل نوعی از ارزیابی معتبر عمودی پرش با ارزیابی
قدرت انفجاری در تنیس باشد. ارزیابی را می توان در ا آزمایشگاه داد، در صورت اندازه گیری حرکت مورد نیاز است (به عنوان مثال، با یک نیروی پلت فرم)، اگر چه از نظر عملی، این آزمایشات معمولا در میدان با استفاده از تماس تشک با اندازه گیری پایه مانندزمان تماس وپرواز حاصل می شود. همبستگی قوی بین زمان حداکثر سرعت دویدن (به عنوان مثال، 10 و 20 متر، دو سرعت)و جهش عمودی (به عنوان مثال، قدرت در طول حرکت متقابل پرش و رها کردن جهش) مشاهده شده است  در تحقیقات قبلی بر اهمیت قدرت عضلانی و قدرت در اندام تحتانی با تولید انفجاری در بازیکنان تنیس.
با توجه به قدرت بالا تنه ، آزمون توپ مدیسن (به عنوان مثال، پرتاب اورهد؛ شکل 4) به نظر می رسد برای بازیکنان تنیس مفید باشد،  آنها اعتبار خارجی بالا نشان می دهد ، زیرا آنها شامل هماهنگی بخش های مختلف بدن (به عنوان مثال، زنجیره حرکتی) و تولید نیرو، جمع، انتقال وتنظیم نیروهای از پایین تنه تا قسمت بالاتنه ، که شبیه به استروک تنیس است را اجازه می دهد.
علاوه بر این، تحقیقات قبلی ارتباط معنی داری بین پرتاب توپ به هوا و قدرت (به عنوان مثال، ایزوکنتیک چرخش تنه ؛ ارزش های فردی از سرعت در 30 درصد از1RM پرس سینه) نشان داد ، و همچنین سرعت سرویس، نشان می دهد که این آزمون شاخص اساسی قدرت انفجاری کل بدن صرف نظر ازتکنیک پرتاب هستند.
بنابراین، استفاده از آزمون پرش عمودی و پرتاب توپ مدیسن بخشی از آزمون های منظم بازیکنان تنیس در انجمن های مختلف ملی تنیس شده  است.

 

آزمون خاص تنیس
از آنجا که مهارت های فنی خاص ورزش عوامل غالب (به عنوان مثال، مهارت های استروک) در تنیس، مناسب ترین آزمون  برای اندازه گیری سرویس و اندازه گیری  سرعت استروک زمین به نظر می رسد.
در این راستا، به نظر می رسد تست  سرویس سریع تنیس اعتبار خارجی بالا از نظر ارتباط آن با عملکرد کاربردی تنیس نشان داد، به عنوان یک اقدام عمومی با تکیه بر بخش های مختلف بدن با تولید قدرت از طریق چرخش های کامل وفعالیت عضلانی هماهنگ پیچیده است.

شکل 5 آزمون عملکردسرویس نشان می دهد.سرعت سرویس با تفنگ رادار که پشت سرور قراردارد اندازه گیری شد. قابلیت اطمینان برای سرعت سرویس محدوده بین 3.2 و3.5% دقت سرویس با شمارش تعداد دفعاتی که توپ در محیط هدف تعیین شده فرود آمد تعیین می شود. شرکت کنندگان سرویس از دیوس کورت و به سرویس  اول خط وسط زده می شود. عکس های فرود در مناطق هدف با توجه به 3، 2، 1، سیستم نمره دهی قرار گرفت. فرود توپ در خارج از محیط مناطق هدف (یعنی خطا) نمره 0 دریافت می شود. نمره کل برای هر آزمایش ثبت می شود.

 

ازمون پایه رشته

دو سرعت خطی

 با توجه به تکرارپذیری خوب آن، آزمون20 متر با حداکثر سرعت دویدن ، با انشعابات در 5 و 10 متر است، به عنوان یک اندازه گیری عمومی از شتاب خطی و سرعت استفاده می شود. نمرات سرعت بیش از 5 متر برای اندازه گیری استفاده شده است. ، نخستین مرحله سرعت، در حالی که تقسیم شده بیش از 10- 15 متر اغلب برای ارزیابی توانایی شتاب استفاده می شود. در تنیس، اگر چه فاصله 5 و 10 متر می باشد خاص ترین تلاش طول یک مسابقه تحت پوشش هستند.

ارزیابی چابکی
       کوک و همکاران آزمون طراحی کردند با استفاده از یک سیستم زمان بندی های الکترونیکی با برنامه ریزی محرک نور که در آن ورزشکار تا با بیشترین سرعت ممکن از خط پایه به سه دروازه های مختلف در واکنش با سیگنال های نور حرکت می کند (شکل 6).تماس با حصیر به عنوان یک تعویض روشن کردن نور بر روی دروازه تصادفی عمل کرده است. در رسیدن به دروازه، بازیکن در طول یک نشان گذاری شده در 30سانتی متری  خط دستور خارج دروازه قرار می گیرد داده شد و سپس برمی گردند با تماس به حصیر و برای کل از سه دروازه تکرار می کنند.

 

اولبریت و همکاران آزمون خاص تنیس با حداکثر سرعت دویدن (شکل7) با استفاده از یک سیگنال پانل دو قسم با دو دیود  نور منتشر شده (راست و چپ) طراحی شده است.بازیکن  با راکت خود را در یک موقعیت قدامی در وسط خط پایهمی ایستد. با فعال کردن یکی از  دو دیود منتشر ، زمان آغاز می شود ، وبازیکنان خاموش می کنند و می دوند در یک خط مستقیم در گوشه تعیین شده ، شبیه سازی استروک در برابر یک آونگ توپ و بازگشت به موقعیت اولیه انجام می شود. هر بازیکن حداکثر دو تکرار به هر طرف انجام می دهد، با دوره پراکنده استراحت 90 ثانیه وسریع ترین زمان ثبت شده دست می اید.

 

تمرین های مقاومتی برای تنیس


برای اولین بار، تمرین مقاومتی مشخص شده توسط بارهای بالا (> 80٪ از حداکثر) و تکرار کم  درنظر گرفته شده است به عنوان تنها بارهایی می تواند کشش سریع واحدهای حرکتی که عمدتا مسئول عملکرد پویا هستند راتضمین می کند
تمرین پلایومتریک
تمرین وزنی پویا یا بالستیک، انتخاب بارهای با حداکثر توان خروجی مکانیکی عضلات مرتبط است، ارائه می دهد یک سوم و به عنوان برخی ملاحظه در نظر گرفته شد - روش تمرین قدرت موثر تر است

  این ترکیب از پروتکل های مقاومت و تمرین پلایومتریک در بالا ذکر شد ممکن است یک استراتژی تمرینی برای بازیکنان تنیس با هدف به منظور افزایش کیفیت عصبی عضلانی مرتبط با تولید قدرت بالا ترجیع داده شود.

هزینه های انرژی 30.9 ± 5.5  و 45.3 ± 7.3 kJ·min-1 در بازیکنان زنان و مردان  به ترتیب صرف نظر از سطح زمین بازی گزارش شده است. بازیکنان تنیس باید یک رژیم غذایی بارکربوهیدرات بالابراساس عاداتشان از بین 6-10g.kg-1.d -1 برای اطمینان ذخایر کافی گلیکوژن، زنان به طور کلی نیاز کمی کمتر از مردان دارند. دستورالعمل مصرف پروتئین برای تمرین بازیکنان تنیس با شدت بالا و مدت زمان به صورت روزانه باید 1.6 ~ g.kg-1.d-1and مصرف چربی در رژیم غذایی نباید بیشتر از 2  g.kg-1.d-1باشد کافئین در دوز 3 mg.kg-1 وقتی که قبل و / یا در طول بازی تنیس مصرف شود به عنوان موادنیروزادر نظر گرفته می شود. بسته به شرایط محیطی، نرخ عرق از 0.5 تا و بیش از 5 L.hr-1 واز دست دادن سدیم 0.5-1.8 G در بازیکنان مردان و زنان ثبت شده است. 200 میلی لیتر مایع حاوی الکترولیت باید  درمای خفیف ومتوسط کمتراز 27 درجه مصرف شود اما در دماهای بالاتر از 27 درجه سانتی بازیکنان باید برای ≥ 400 میلی لیتر مصرف شود.30-60گرم در ساعت  کربوهیدرات باید زمانی که بازی بیش از 2 ساعت طول می کشد مصرف شود.

 

 

راهنمایی هایی برای دوره انرژی و مواد مغذی ماکرو در جدول 4 ارائه شده است.

 

 

توصیه برای مقابله با تاخیر جریان سریع در جدول 3 ارائه شده است.

 

شکل 1 و 2 خلاصه نرخ عرق در بازیکنان زنان و مردان به ترتیب، و که نرخ عرق می تواند از 0.5 تامحدوده فوق العاده، 5لیتر در ساعت ظاهر شد

 

 

سوخت ورزش
     • مقدار کالری مورد نیاز بازی تنیس بستگی به سن، جنس، شدت و طول مدت خود تمرین و برنامه رقابت دارد. تنیس یک ورزش با شدت بالا شامل صدها فعالیت کوتاه است. بیشترین امتیاز در آخر تنیس کمتر از 10 ثانیه است.
     اما تنیس یک ورزش استقامتی است. زمانی که بازی طولانی میشود، تنها 25 ثانیه استراحت بین امتیاز و تنها 90 ثانیه بین بازی ها وجود دارد. این انرژی و مایعات به اندازه کافی بسیار مهم است.
     • استفاده از 5 تا 11 کالری در هر دقیقه زمانی که بازی تنیس انفرادی تفریحی و 3.4-7.7 کالری در هر دقیقه زمانی که بازی دوبل است. بازیکنان تنیس رقابتی می تواند 6.4-14.4 کالری در هر دقیقه از فعالیت بسوزاند.
      •  نیاز به حداقل 2.7 گرم کربوهیدرات در هر پوند از وزن بدن در روز (6 گرم / کیلوگرم / روز) را بخورند. هنگامی که چند ساعت در روز درکورت است، نیاز به خوردن کربوهیدرات بیشتر: 3.2-4.5 گرم به ازای هر پوند در هر روز (7 تا 10 گرم / کیلوگرم / روز)است.
      • خوردن کربوهیدرات می تواند  موجب بهبود کیفیت استروک در مراحل نهایی یک مسابقه طولانی تنیس است. خوردن قبل از مسابقه 100 گرم کربوهیدرات حدود 30 دقیقه ، و 50 گرم اضافی هر 2 ساعت در طول مسابقه می خورند.
       • منابع خوبی از کربوهیدرات شامل نان و غلات، میوه ها، و سبزیجات است.
       • بازیکنان تنیس نیاز 0.55-0.8 گرم پروتئین در هر پوند از وزن بدن در روز (1.2-1.7 گرم / کیلوگرم / روزدارند  خوردن پروتئین بیش از این تنیس را بهبود نمی بخشد.
       • منابع خوب پروتئین شامل ماهی، مرغ، بوقلمون، گوشت گاو، شیر کم چرب، پنیر، ماست، تخم مرغ، آجیل و غذاهای سویا (توفو، آجیل سویا، سویا و همبرگر)
      • کربوهیدرات سوخت بهتر از چربی برای بازی تنیس است، اما نیاز به خوردن مقداری از چربی هر روز برای سالم ماندن است.
     همچنین، بدن در طول مسابقات طولانی برای تولید انرژی سوزاندن چربی نیاز خواهد داشت. حداقل 0.45 گرم چربی در هر پوند از وزن بدن در روز (1 گرم / کیلوگرم) را بخورند. چربی سالم قلب ، مانند روغن کانولا، روغن زیتون، آجیل، بادام زمینی را انتخاب نمایند.

 

نیازمندی مایعات
   • بازیکنان تنیس نیاز به یک برنامه برنامه ریزی شده برای نوشیدن مایعات دارند. نوشیدن مایعات به اندازه کافی به بهبود عملکرد و جلوگیری از بیماری گرمایی در طول تمرین و مسابقه کمک می کند.
    • نوشیدن در یک برنامه. 2 ساعت قبل از تمرین و یا رقابت نوشیدن 2 فنجان آب یا نوشیدنی ورزشی.
   • درروز گرم، مرطوب وقتی که خورشید در اوج خود است، نوشابه های ورزشی را انتخاب کنید.
   • در طول مسابقات، نگه داشتن یک بطری نوشابه ورزشی در یک کولر بر روی نیمکت و نوشیدنی 5 تا 10 اونس در هر تعویض.اکثر بازیکنان به راحتی می توانند 5 اونس نوشیدنیمصرف کنند.
   • پس از بازی، نوشیدن به اندازه کافی برای جایگزین وزن آب از دست رفته. نوشیدن 3 فنجان از مایع برای هر پوند اب از دست داده در طول تمرین یا یک بازی است.
   • بررسی رنگ ادرار. کم رنگ،حصیری به معنی هیدراته است.
   • اگر دچار گرفتگی شدند، ممکن است بیشتر مایع و سدیم نیازداشته باشند.
   اگر دچارگرفتگی  شدنداغلب، اضافه کردن ½ قاشق چای خوری نمک 32 اونس نوشیدنی ورزشی اضافه کنید، و یا فرمول نوشیدنی ورزش "استقامت را انتخاب کنید. سدیم بیشتریک نوشیدنی ورزشی رادربر می گیرد.

 

مکمل های معمول مورد استفاده توسط بازیکنان تنیس


• مکمل کراتین به ورزشکاران درشدت بالا، فعالیت های کوتاه مدت، مانند بازی کوتاه انفجاری  در تنیس کمک کند.
• کراتین ممکن است به بهبودی سریع تر ازتمرینات کمک کند ، که می تواند به تمرین سخت تر کمک کند.
• پودر مونوهیدرات یک مکمل کراتین شایع است. دوز توصیه شده 3 تا 5 گرم در هر روز در طول روز گسترش یافته است.دریافت بیشتر از آن میزان مزایا را افزایش نمی دهد.
• کراتین به استقامت کمک نمی کند، و ممکن است باعث افزایش وزن شود.
• کراتین برای ورزشکاران جوان تر از18 سال توصیه نمی شود به دلیل آن مشخص نیست که آیا آن برای استفاده در افراد در این گروه سنی امن است.
• بارهای انرژی و ژل می تواند به  کالری برنامه غذایی اضافه شود. انتخاب یک بارانرژی که کربوهیدرات بیشتراز پروتئین یا چربی فراهم می کند.
• ژل انرژی می تواند کالری و کربوهیدرات اضافی برای مسابقات طولانی بدهد. ژل  کربوهیدرات ها فشرده دارد.
سه نکات تغذیه برای بهبود کارایی
1. جایگزینی مایعات، الکترولیت ها و کربوهیدرات ها که بدن در مسابقات طولانی از دست می دهد. به بهبود زودتر کمک خواهد کرد و برای مسابقه بعدی آماده است.
نوشیدنی های ورزشی می تواند به جایگزینی مایع، الکترولیت، وکربوهیدرات ها کمک می کند. نوشیدن نوشابه های ورزشی در پایان بازی با شروع بهبود می یابند. در وعده غذایی پس از مسابقه ، خوردن مقدار زیادی
غذاهای غنی از کربوهیدرات، نمک مواد غذایی ، و نوشیدن مقدار زیادی مایعات.
2. تمرین بدن برای تحمل مایعات در حین ورزش.بسیاری از بازیکنان تنیس به اندازه کافی نمی نوشند چرا که آنها مانند مایعات " لزج" در اطراف معده خود احساس ی کند. فایق شدن، به پایان رساندن این احساس، شروع با نوشیدن مقدار کمی (حدود ½ فنجان) تغییر بیشتر  زمانی که تمرین می کنید،و به تدریج مقدار را به 1 فنجان افزایش دهید. نوشیدن بیشتر حرکت مایعات به خون و عضلات جایی که به آنها نیاز است کمک می کند.
3. کار با یک متخصص تغذیه ورزشی برای ایجاد یک برنامه غذا ومایع. یک کارشناس تغذیه ورزش می تواند برنامه ریزی بازی، و مواد غذایی  بعد مسابقه و مایعات که مناسب برنامه های تمرینی و شیوه زندگی کمک می کند.

کربوهیدرات ها مهمترین جزء از رژیم غذایی  یک بازیکن تنیس است این سوخت عضلات  است و از خستگی زودرس جلوگیری می کند.
• انواع:
- پیچیده: نان، غلات، حبوبات، سیب زمینی، برنج، ماکارونی
- ساده: شکر، نوشیدنی، شیرینی
• در ظرف 2 ساعت بعد از ورزش به نیازهای یک بازیکن تنیس 7-10 گرم / کیلوگرم وزن بدن در روز است.

 

نیازهای پروتئین بازیکنان تنیس:
• 1.2 - 1.4 گرم / کیلوگرم وزن بدن در روز است.


 خوردن قبل از روز بازی
2 روز قبل از مسابقه
• در طول 2 روز قبل از بازی،یک بازیکن باید به تدریج  مصرف کامل کربوهیدرات برای اطمینان که سطح گلیکوژن ذخیره شده بالا است افزایش یابد.

 خوردن غذا قبل از بازی 
چه غذایی در شب قبل ازمصرف شود
وعده های غذایی اصلی
• ماکارونی / برنج با گوجه فرنگی و یا سبزی یا سس bolognaise، فلفل لوبیای پر ادویه.
• پیتزا با سالاد در کنار ان-
استفاده از پنیر و یا رویه کم چرب
پودینگ
• پودینگ شیر کم چربی با مربا
• میوه کنسرو و کاستارد کم چرب
• سالاد میوه، میوه های تازه
• ماست کم چرب

• بیسکویت/ کماج میوه / قرص نان جو

انتخاب میان وعده های ورزشی
• سعی کنید یک میان وعده در 30-60 دقیقه. پس ازآموزش و رقابت میل کنید
• حمل اسنک و نوشیدنی ها در کیسه های ورزشی
• خوردن تنقلات کربوهیدرا ت با چربی کمتر
• اجتناب از خوردن شکلات نزدیک به ورزش
خوردن غذا روز مسابقه
اولین مسابقه در صبح
• یک ، صبحانه با کربوهیدرات کم یا بالا:
- غلات و حبوبات / فرنی با شیر کم چرب
- نان تست / نان با مربا، مارمالاد یا عسل
- آب میوه / میوه های تازه
کربوهیدرات ها
• صبحانه همیشه مهم است، چون قبل از صبحانه، قند خون بدن پایین است
غذا خوردن در روز مسابقه
اولین مسابقه در اواسط روز
• علاوه بر صبحانه بازیکنان باید یک میان وعده از میوه های تازه، نان های سرد، میوه خشک شده

غذا خوردن روز مسابقه
اولین مسابقه در بعد از ظهر
• یک ، صبحانه با کربوهیدرات بالا، یک
میان وعده و یک وعده غذایی در اواسط روز
• برای غذا اواسط روز انتخاب کنید:
- ساندویچ / رول با موز، مرغ، بوقلمون
- ماکارونی / برنج با نان
- ماست کم چربی، پودینگ برنج کم چربی
- نوشیدنی شیر چربی پایین

آماده شدن
یک کربوهیدرات بالا / چربی کم
رژیم غذایی در طول تمرین شروع به مصرف نوشیدنی های اضافی روز قبل از مسابقات کنید.
تمرین غذا خوردن ونوشیدن معمول در طول تمرین
• هرگز چیز جدیدی را قبل از مسابقات امتحان نکنید
• یک جعبه غذاها و نوشیدنی سرد مناسب حمل کنید
• خواب کافی در شب قبل ازمسابقه

 

خوردن بین مسابقات


کمتر از یک ساعت بین مسابقات انتخاب یک نوشیدنی کربوهیدرات (به عنوان مثال نوشیدنی ورزشی  تجاری و یاخانگی) یک تا دو ساعت بین مسابقات علاوه بر نوشیدن یک میان وعده از لیست بسته میان وعده های ورزشی انتخاب کنند. (برای مثال میوه، کماج سرد، بیسکویت) دو ساعت یا بیشتر بین مسابقات علاوه بر نوشیدنی  میان وعده قابل توجهی مانند ساندویچ و همچنین موارد دیگر از لیست میان وعده  ورزشی انتخاب کنند.

قبل بازی / تمرین
یک وعده غذایی با کربوهیدرات بالا در 2  ساعت از بازی /تمرین ،اگرحدود 20 ساعت به طول  بکشد بازگرداندن کامل ذخایر گلیکوژن،یک رژیم غذایی طبیعی، متعادل، به عنوان مثال کربوهیدرات بالا و کم چربی، باید در غذا خوردن هر روز رعایت شود.


خلاصه
از رژیم غذایی یک بازیکن تنیس :
• غلات و نشاسته سبزیجات (6 سرو/ روز): نان، برنج، ماکارونی، سیب زمینی، جو ...
• میوه و سبزیجات (6 سرو/ روز)
• گوشت و جایگزین (2 سرو/ روز): گوشت، ماهی، لوبیا، عدس، تخم مرغ، آجیل، و غیره
• شیر (2 سرو/ روز): خامه باچربی متوسط، پنیر کم چربی و ماست کم چرب

برنامه ریزی رژیم غذایی
برای کمک به بازیکنان برنامه رژیم غذایی باید در نظر گرفته شود:
• نوشتن یک لیست از ماده غذایی عمومی برای شرکت کنندگان
• ارائه نمونه هایی از وعده های غذایی متعادل
•  جمع اوری یک رکورد در رژیم غذایی هفتگی
• تغییر زمان جلسه به ترکیب با بار غذا طبیعی
• نگه داشتن جلسات به طور منظم و در یک زمان خاص
• بحث رژیم های غذایی با شرکت کنندگان
•  استفاده ازمشاوره آگاهانه تر (یک متخصص تغذیه، دوره ها،کتاب)

 

اسیب های تنیس

 

آسیب روتاتور کاف
آرنج تنیس بازان
استرین مچ دست
درد زانو
صدمات تاندون آشیل و ساق پا
التهاب تاندون آشیل
پارگی آشیل
پای تنیس باز
 اسپرین مچ پا
کمر درد
انگشت پای تنیس باز

 

چرخاننده سردست: شامل عضلات وتاندون هایی است که از تیغه شانه(scapula )منشا گرفته وبه استخوان بالایی بازو(humerus)می چسبد .این عضلات وتاندون ها اجازه حرکت در بسیاری از جهات را می دهند.نتیجه استفاده زیاد از این قسمت ظاهر شدن التهاب تاندونی خواهد شد .در تنیس بازان تفریحی این اسیب معمولا در نتیجه زدن سرویس از بالای سر بحد افراط بوجود می اید وبیشتر وقتی که موقع زدن سرویس زاویه بین دست وپهلو90درجه باشد اتفاق می افتد.

تنیس البو:به علت کشش مکرر عضلات پشت ساعد ایجاد میشود. به علت این کشش ها تاندون مشترک آنها در محل اتصال به قسمت خارجی مفصل آرنج ملتهب و دردناک میشود. البته این بیماری بیشتر در کسانی دیده میشود که هیچگاه تنیس بازی نکرده اند

کشیدگی مچ دست : به علت ضربات شدیدی که مچ دست به راکت و توپ وارد میکند مچ دست میتوان در معرض آسیب قرار بگیرد. کشیدگی های مچ دست معمولا به علت روش نادرست در گرفتن راکت و ضربه زدن به آن ایجاد میگردد

تاندنیت کشکک: تاندنیت کشکک یا تاندینوپاتی کشکک که به آن زانوی جهندگان Jumper’s knee هم میگویند به علت کشش مکرر تاندون کشکک ایجاد میشود. بر اثر جهیدن زیاد و اعمال کشش عضله چهرسر ران بر روی کشکک و سپس بر روی تاندن کشکک این تاندن خراب شده و در نتیجه علائم بیماری بصورت درد زیر کشکک ایجاد میشود

اسیب های تاندون اشیل وعضله دوقولو:علت معمول اسیب ،بارزیاد برلین واحد(در حالت پای راست)در اغاز گام برداشتن است.

التهاب تاندون آشیل:نتیجه استفاده بیش از حد اران می باشد

پیچ خوردن مچ پا : این اسیب در این رشته شایع است در تنیس ورزشکار حرکت های ناگهانی و تغییر جهت های ناگهانی روی مچ پا دراد و این عامل موجب افزایش احتمالپیچ خوردن مچ پا میشود. تقویت عضلات ساق و افزایش قابلیت انعطاف رباط ها از راه های پیشگیری از بروز این آسیب است

کمردرد: حدود 16 درصد آسیب های ورزشی تنیس را شامل میشود. علت آن در بسیاری اوقات موقع ضربه زدن به توپ و موقع سرو زدن است که ستون مهره به سمت عقب خم میشود. این حرکت ستون مهره به سمت عقب موجب اعمال فشار زیاد به مفاصل فاست در مهره ها و بدنبال آن کمردرد میشود

انگشت تنیس بازان : منظور از انگشت تنیس بازان Tennis toe مشکلاتی است که در اثر فشار پنچه کفش به انگشتان پا در حین حرکت و ایستادن ایجاد میشود. این فشارها میتواند موجب خونریزی در زیر ناخن انگشتان شود که بسیار دردناک است.

 
نتایج حاصل از پرسشنامه در یک مطالعه نشان داد:
 
¾ 52.6٪ از تمام موارد (یک موضوع در طول یک فصل) درد و / یا جراحت حداقل یک بار در هر حال
فصل.
40% برای قسمت بالا تنه (بازوها، سر، تنه و قسمت فوقانی پشت)

60% برای اندام تحتانی و کمر
 
¾ سن  به طور معنی داریک عامل مهم برای فرکانس درد و / یا آسیب نیست.
 
¾ به طور متوسط، افراد 4.07 ساعت در هفته بازی کرده اند. افزایش آسیب ها با افزایش زمان بازی.
 
¾ فراوانی درد و / یا جراحت برای شش نوع سطح موجود در مطالعه متفاوت بود. (مطلق و نسبی بقرار گرفتن در هر هفته)
O رس کمترین فراوانی را داشتند
O شن و ماسه مصنوعی پایین ترین فرکانس در درجه دوم
 
¾ فرکانس آسیب برای خاک رس و شن و ماسه مصنوعی به طور قابل توجهی پایین تر از جراحت
فرکانس از چهار سطوح دیگر (سطح مصنوعی، آسفالت / بتن، نمد ، فرش، گریل مصنوعی). تفاوت تنها معنی دار نبودند، آنها قابل توجه بود.

 

 

صدمات تنیس از 2 نوع گسترده عبارتند از:
 
• صدمات ناشی از ضربه (رگ به رگ شدن،  کشیده شدن عضله ، شکستگی، و غیره) در حدود 1/3 از اسیب ها را تشکیل می دهند
صدمات در تنیس بسته به سن و سطح فعالیت از بازیکن مشاهده می شود. بیشترین صدمات ناشی از ضربه در اندام تحتانی رخ می دهد. آنها به راحتی  قابل پیشگیری نیست، و آنها به ویژه به روش تنیس مرتبط است.
 
• صدمات بیش از حد (گونه، التهاب تاندون، تاندونیت کمر درد، و غیره) حدود 2/3 از صدمات تجربه شده توسط بازیکنان تنیس را تشکیل می دهند. صدمات حاد در تمام  مناطق از بدن رخ می دهد ، و ممکن است به روش و یا به تغییرات در سیستم عضلانی اسکلتی ورزشی مرتبط باشد.

علل متعددی برای صدمات بیش از حد در تنیس، از جمله نیاز به وجود داردانجام حرکات تکراری و قوی سکته مغزی، بقیه ناکافی و بازیابی،نادرست تهویه خاص تنیس، عدم انعطاف به دست آورد، و قدرتضعف / عدم تعادل است. هر آسیب ممکن است علل منحصر به فرد است که باید به ارزیابی باشندجلوگیری از آسیب های مکرر، نشان می دهد برنامه های تهویه مناسب، و اجازه می دهد بازگشت امن به ورزش.
بازی تنیس درطولانی مدت منجر به سازگاری در انعطاف پذیری، قدرت، و قدرت تعادل در بسیاری از
مناطقی از بدن می شود. شایع ترین مناطق درگیر عبارتند از ران، پایین کمر، شانه و آرنج است.
در نتیجه، ورزشکار ممکن است عدم انعطاف در چرخش لگن، ناتوانی درلمس انگشتان پا، عدم انعطاف در چرخش شانه ، و سفتی در مفاصل اکستنشن  آرنج و یا چرخش ساعد نشان دهند. انها همچنین ممکن است ضعف در عضلات تنه و یا شانه را نشان دهند. این سازگاری معمولا جراحت ها راکاهش نمی دهند، اما قابلیت بهینه کمتر برای مقاومت در برابر فیزیولوژیکی ذاتی یا خواسته مکانیکی ورزشکار مواجه است در بازی تنیس راایجاد می کند. این کار باعث ایجاد روند بیش بار می شود که پس از آن می تواند منجر به سازگاری بیشتر، تغییرات در روش، و تغییرات در عملکرد، با پتانسیل ایجاد آسیب در طول زمان، همانطور که در نمودار " چرخه بازخورد منفی "اسیب نشان داده شده است.

 

 

در جدول 1 فهرست برخی از مطالعات اپیدمیولوژیک کلیدی که نواحی برجسته از بدن و فرکانس که در آن
صدمات تنیس شایع ترین رخ می دهد نشان می دهد. توجه داشته باشید این واقعیت است که صدمات عضلانی اسکلتی  در ورزش تنیس تقریبا درتمام  مناطق از بدن رخ می دهد. بیشترصدمات در تنیس می تواند به عنوان
صدمات بیش بار ازمیکرو تروما تکراری ذاتی در ورزش باشد  .

 

شناسایی رایج ترین سایت های تشریحی مجروح در تنیس است نشانه مهمی از مناطق که باید برای  تمرین پیشگیرانه برای قدرت و تهویه حرفه ای هدف قرار بگیرند. درصد مقایسه محل آسیب از مطالعات گزارش شده در بازیکنان تنیس است در جدول 1. نشان داده شده  است.بررسی این مطالعات نشان می دهد که اندام تحتانی
منطقه ای است که اغلب  در بازیکنان تنیس  زخمی می شود(محدوده 39-65 درصد)، اندام فوقانی (محدوده 24-46٪)و سر / تنه (محدوده 8-22٪) به صورت گذشته نگر نشان می دهد توزیع نسبتا مشابه در پایین تنه (محدوده 31-61٪)، اندام فوقانی (محدوده 22-48٪)، و سر /تنه (محدوده 8-20٪).
اغلب بخش های پایین تر بدن ساق پا ،مچ پا، ران و (پا بالا)، با پیچ خوردگی مچ پا و فشار عضلانی ران
(همسترینگ، چهار سر ران، و لترال)به عنوان بسیاری از صدمات مکرر محسوب می شوند. صدمات اندام فوقانی اغلب در مناطق آرنج و شانه، با صدمات تاندون درشانه و آرنج تنیس بازان (التهاب استخوان بازو) به عنوان شایع ترین آسیب هستند.

 

شانه
صدمات بیش از حد در شانه به طور معمول شامل روتاتور کاف و عضلات دو سر بازو پاتولوژی تاندون اغلب ثانویه نه تنها کانستریک تکراری در روتاتور کاف بلکه زمینه سستی بیش از حد مفصل گلنوهومرال است. سطوح بالای
کنترل عضلانی مورد نیاز برای حفظ ثبات مفصل شانه در طول  استروک تنیس توسط ریو و همکاران گزارش شده است. این مطالعه سطح بالایی از نرمال گزارش کنستریک و فعالیت غیر عادی عضلانی با استفاده از الکترومیوگرافی (EMG) برای روتاتور کاف و کتف در طول تقریبا تمام استروک ها ثبت کردند. به عنوان مثال، در طول فاز چخماق همزمان با بازی تنیس ، فعالیت های عضلانی سوپرااسپیناتوس،خاری ، و سراتوس قدامی (70٪) تابع موقعیت کتف و ایجاد ثبات در گلنوهومرال، در حالی که در طول پیگیری از طریق فاز فعال سازی غیر عادیروتاتور کاف (40٪) و سراتوس قدامی(53٪) با تثبیت بیشتر کمک و کاهش سرعت شانه (51).
این واقعیت است که بازی مدرن تنیس که بیش از 75٪ توسط فورهند وسرویس  مشخص شد، که ذاتا
نیاز به قدرت کانستریک داخلی چرخش شانه برای تولید نیرو ، با یافته های معمول عدم تعادل عضلانی بین
روتاتور کاف خلفی (خارجی روتاتور)  سازگار است زمانی که با روتاتور داخلی مقایسته شود. علاوه بر این،
تست ایزوکنتیک ازشانه بارها نشان داده است هم دست برتر  یا کاهش قدرت چرخش به خارج و 15 تا30٪ افزایش می دهد در دست برتر قدرت چرخش داخلی رابا دست غیرغالب در بازیکنان سطح نخبگان مقایسته می کند. این یافته همراه با گزارش از اختلال کتف و ضعف عضلانی در قسمت فوقانی پشت و قفسه سینه در میان کارشناسان که به طور معمول بازیکنان تنیس نخبگان  برای توصیه های پیشگیرانه تمرینات (شکل 1-5) برای افزایش پبات  روتاتور کاف خلفی و کتف ارزیابی کردند

 

 

 

   

 

جدول 2 تمرینات خاص تنیس برای پیشگیری از آسیب دیدگی شانه توصیه می شود

 

 

 

این ورزش ها در تحقیقات EMG، بر اساس  شناسایی سطح بالایی از روتاتور کاف و فعالیت عضلانی کتف، و
استفاده راتی از موقعیت بازو که به حداقل می رساند برخورد و بارگذاری ازغیر قابل انقباض برای ثبات ساختار شانه شناسایی شدند.
این تمرینات باید با استفاده از نمونه چند مجموعه (2-3 مجموعه) و پایه تکرار بالا (15-20 تکرار در هر ست) برای ترویج استقامت عضلانی محلی انجام شود.
برنامه های ورزش که شامل تمرینات متعدد با استفاده از مقاومت کم فرمت تکرار بالا در   درهر دو بازیکن تنیس و ورزشکاران اورهد استفاده شده است ، و در نتیجه  شناسایی چرخش خارجی نسبت به داخلی،قدرت بهبود یافته، و استقامت روتاتور کاف و عملکرد افزایش می یابد  در نهایت،تحقیقات اخیر اهمیت استفاده از ورزش با شدت متوسط شدت (حدود 40٪ از حداکثرانقباض ارادی ایزومتریک)  مشخص کرده در طی ورزش روتاتور کاف به
افزایش و مشارکت از روتاتور کاف و به حداقل رساندن فعال سازی دلتوئید واسیب  برشی در طول تمرینات تقویت چرخش به خارج تسهیل می کند. در حالی که آن  برای قدرت و نظارت حرفه ای بر  سطح تهویه  فعالیت الکتریکی خاص عضلات در طی ورزش عملی نیست، نکته کلیدی این تحقیق مهم است برای استفاده و اعمال تمرینات برای روتاتور کاف که در سطوح شدت زیر بیشینه هستند برای  بهبودروتاتور کاف با فعال سازی با سطح کلی پایین تر از فعال سازی دلتوئید عضلانی کمک می کنند.

 

آرنج
آسیب  منطقه آرنج در  بازیکنان نخبه تنیس در درجه اول شامل استفاده بیش از حد تکراری و مرکز در
ساختار تاندونی دراپی کندیل میانی وخارجیبازو قرار دادن.در شکل 1نرخ آسیب گزارش شده
چرخش به سمت خارج در 90 ابداکشن با لوله الاستیک.
الف) موقعیت شروع؛ ب) پایان موقعیت.

چرخش به خارج در 90 فلکشن با لوله الاستیک.
الف) موقعیت شروع؛ ب) موقعیت پایان.
آرنج تنیس بازان با درصد بسیار بالا، در محدوده 37-57٪ در بازیکنان نخبه و تفریحی (جدول1). این مطالعات همچنین نشان می دهد  نرخ بالاتر بروز در بازیکنان نخبه در سمت داخلی آرنج از اضافه بار
دراستروک سرویس و فورهند  در مقایسه با نرخ بالاتر التهاب استخوان خارجی بازو در سطح پایین تر
بازیکنان تفریحی از اضافه باردر استروک  بک هند.

 

 

 


 توصیه تمرین برای پیشگیری از اسیب آرنج بر افزایش   قدرت و به ویژه عضلانی استقامت مچ دست و عضلات ساعد تمرکزدارد (جدول 3)

                                                                        شکل 8-13 مرکزثقل توسط بازیکنان تنیس استفاده می شود را نشان می دهد.

 جدول 5 توصیه هایی برای تثبیت رابرای بازیکنان تنیس را توصیه می کند

 

شکل12 ضربه لوله الاستیک که به طور قابل توجهی تمرکز به  قدرت فلکشن ران و عضلانی
که درانقباض در یک محیط بسته زنجیره ای با استفاده از یک سکوی تعادل به افزایش ثبات عضلانی شرکت دارندرا نشان می دهد. مجموعه های متعددی از 30 ثانیه یابیشتر با لوله های لاستیکی ضربه پا درورزش به ارائه باراستقامت جهت داربیشتردر هردو موضع و حرکت اندام تحتانی استفاده می شود.
پرتاب ناگهانی با چرخش (شکل 13)تقلید زوایای مفصل و الگو های حرکت مورد استفاده در استروک تنیس
با تاکید اضافی در تعادل و نگهداری موثر حالت ایستاده در طول  حرکت چرخشی دو طرفه اجرا شده و حالت جهش رو به جلو داشت.

 

 


در نهایت، شکل 14 و 15 تاشو و ورزش تاشو معکوس مورد استفاده برای بهبود قدرت داخلی ران و
چرخش به خارج را نشان می دهد.

 

 

خلاصه
 برنامه قدرت و تهویه خاص تنیس می تواند نقش کلیدی در جلوگیری از آسیب های شایع در بازیکنان تنیس
بازی کند. اطلاعات ارائه شده در این مقاله شناسایی صدمات مشترک تنیس و خواسته تنیس و
عدم تعادل عضلانی  که ممکن است نقشی در ایجاد اسیب بازی کند.

ویژگی های روانشناختی تنیس شامل عوامل زیر است :

q       تنیس یك ورزش انفرادی است و این گونه ورزشها ( تنیس ) نسبت به ورزشهای تیمی باعث ایجاد استرس بیشتری می گردند.

q       تنیس ورزشی دشواری است كه نیازمند در جات بالای هماهنگی است و گاهی اوقات نیز ممكن است بسیار ناكام كننده باشد.

q       دوره های اتلاف وقت بسیاری ( بین امتیازات و تعویض زمین) وجود دارد.

q       هیچ وقت اضافه یاتعویضی در كار نیست .

q       در بعضی از ضربات مشخص ( سرویس ها- اسمش ) بازیكن قبل از زدن ضربه دارای مقدار زمان كوتاهی برای فكر كردن است.

q       در بعضی سطوح خاص ، برای بازی داور رسمی وجود ندارد ، شمابرای آگاهی از خارج یاداخل بودن ضربه خود به صداقت و راستی قضاوت حریفان متكی خواهید بود .

q       نظام امتیاز دهی و امتیاز گیری بدین معناست كه بازیكن هر گز ایمن نیست .

q       در اكثر مسابقات مربی اجازه ی هدایت شماراندارد .

q       نظام بازی بر اساس ضربه ی نهایی است . معمولاهیچ جلسه بعدی ، دلداری یاامید دوباره ای برای باخت پس از بازی وجود ندارد.

q       در سطح حرفه ای : مسابقات هفته ای ، وجود مسافرتهای برون شهری ، یاحتی قاره ای متعدد در همه ی فصول وجود دارد.

q       تغییر شرایط ، فرسوده كننده است ، منظور وجود انواع زمین های متفاوت ، توپها، قالب و سبكهای بازی و غیره است.

q       شماهرگز نمی دانید بازی راچه موقع شروع خواهید كرد ، زیرامسابقه ی تنیس بر حسب مسابقات وابسته به دیگری بر نامه ریزی می شود.

q      بازیكنان حرفه ای می بایست قسمت مهمی از زندگی اشان راصرف بازی تنیس نمایند .( 4 الی 6 ساعت تمرین روزانه ، مسابقه ، مسافرتهاو غیره ).

q       والدین اغلب به طور كامل در گیر حرفه ی بازیكن می شوند.

q      در مطالعه ای كه توسط موران ( 1996 ) در باره ی عقاید مربیان نسبت به فنون روانشناختی در تنیس انجام پذیرفت ، نتایجی بدست آمده كه بعضی از آنهاعبارتند از :
 90 %از مربیان كه باآنهامصاحبه شده ، عقیده دارند كه مهارتهای روانی در مسابقات تنیس عامل بسیارمهمی در تعیین موفقیت هستند .
 90 % از مربیانی كه باآنهامصاحبه شده ، گزارش نموده اند هر هفته مقدار زمانی راصرف بحث و تحلیل مهارتهای روانی می كنند .
 مربیان گزارش نموده اند كه انگیزش ، تمركز ، اعتماد به نفس ، آمادگی ذهنی ، كنترل اضطراب ، مهار خشم یاعصبانیت و تجسم سازی مهمترین مهارتهای ذهنی در تنیس هستند .

q      - مربیان گزارش كرده اند گفتگو باخود ، مثبت گرا، تجسم سازی ذهنی ، ایجاد اهداف عملكردی ، كشیدن نفسهای عمیق و همین طور كاهش تدریجی فشار رفتار ، در زمره ی مفید ترین روشهای روانشناختی در تنیس است .

ویژگی های روانشناختی قهرمانان تنیس

 

 • دارای حالت روانی پایا( مهار هیجانات خود ) هستند . یعنی اینكه در حوزه و حیطه زمین بازی می كند .
 • از لحاظ ذهنی و روانی بسیار نیرومند و مصمم است .
 • مثیت گراو واقع گرااست .
 •  دارای اطمینان و اعتماد بالابوده ، باانرژی و آماده برای عمل است.
 •  تمركزش معطوف به بازی بوده و از نظر جسمانی آرام و راحت است .
 •  در خود احساس ترس نمی كند و از نبرد ( پیكار ) لذت می برد .
 •  تحت كنترل ومسو لیت كامل است .
 •  شاد وبانشاط است .
 •  احساس نیاز بالابرای پیشرفت و وجود سائق برای برنده و پیروز شدن دارد .
 •  بی نهایت رقابت طلب بوده و انجام بازی یامسابقه راباشدت تمام اجرامی كند .

 

 

 

 

 کاربردهای علمی روانی برای مسابقات

 

 • اگر مهارت های روانشناختی هم در زمین بازی و هم در خارج از زمین به طور منظم تمرین شوند می توانند یاد گرفته شده و بهبود یابند  توانائی های اساسی ذهنی برای بازی مسابقه ای شامل انگیزش ، تمرکز کنترل افکار و کنترل هیجانی می باشد .
 •  مربیان می توانند از طریق پاداش دادن به تلاش و کار سخت بازیکن نسبت به پاداش دادن به توانائی های هوشی وی به رشد انگیزش در بازیکن کمک نمایید .
 • انجام بازی تنیس به عنوان سرگرمی و مجموعه ای هدفمند ، راهبردی است که برای افزایش انگیزش به کار برده می شود .
 •   مربی باید سعی کند تمرکز بازیکن را بر زمان حال و اکنون معطوف سازید مثلا امتیاز بعدی .
 •  پرداختن به امور عادی ، استفاده از لغات چاشنی برانگیزاننده و تمرین فنون آرامش می توانند برای بهبود تمرکز به کار روند .
 • در سطوح معینی از برانگیختگی ، احتمال بیشتری دارد که بازیکنان به یک حالت عملکرد ایده آل برسند ( در حوزه معین شده زمین بازی کنند ) این حالت عملکرد زمانی اتفاق می افتد که بازیکن دارای یک حالت متعادل اضطراب باشد ( معمولا در این حالت ضربان قلب دارای 140- 170 تپش در دقیقه می باشد ) .
 • مربی باید مطمئن شود که بازیکنان متوجه شده اند که حداقل سطح معینی از اضطراب هم طبیعی است و هم ضروری .
 • روش های افزایش فعال سازی هم شامل راهبردهای فیزیکی ( حالت نیرومندانه ، افزایش تنفس ) و هم راهبردهای روانشناختی ( استفاده از جملات مثبت ، ارائه تلاش 100% ) می شود .
 •  روش های کاهش اضطراب هم شامل راهبردهای فیزیکی ( آرامش ، لبخند ) و هم شامل راهبرد های روانشناختی ( استفاده از لغات نشانه ای ، تمرکز بر یک نقطه در یک زمان واحد ) می شود .
 •  اززمان موجود بین دو امتیاز برای کنترل سطوح بر انگیختگی استفاده نمائید .
 •  بازیکنان در می یابند که اگر دیگران ( یعنی مربی ) آنها را باور داشته باشند ، آسانتر خود را باور خواهند نمود .
 • سطح متعادلی از اعتماد ، بالاترین سطح عملکرد را حتمی می سازد در حالی که سطوح خیلی بالا و خیلی پایین اعتماد گرایش به ایجاد سطوح عملکرد پایین تر دارند .
 • روش ها برای بهبود اعتماد به نفس عبارتند : استفاده از گفتگو با خود ( خود گویی) مثبت ، ایجاد و رسیدن به اهداف واقع گرایانه و غیره .
 • بازیکنان باید برای اطمینان حاصل کردن از بهترین عملکرد در مسابقه ، پرداختن به امور عادی را قبل از مسابقه و بعد از مسابقه به کار ببندند .
 • تنیس ورزشی است که والدین هم در آن سهم مهمی دارند . حقوق والدین محترم نیز باید در این موضوع در گیر وارد شود . ارتباط همکاری و احترام متقابل لغات کلیدی بر اثر رابطه ای موثر بین والدین ، بازیکن و مربی می باشد .

 

 

تنیس روی میز

 

تنیس روی میز یا پینگ پونگ(به انگلیسی:Table tennis )ورزشی است که روی میز انجام می شود،

ودو یا چند بازیکن ذر ان شرکت دارند شروع این ورزش از انگلستان است

قوانین تنیس

در بازی، بازیکن سرویس زننده  زدن توپ از یک نقطه راشروع می کند. ایستاده پشت انتهای میز ، با توپ در کف یک دست - بیش از ارتفاع میز - و باراکت در دست دیگر، سرویس زننده توپ را بدون چرخش، به سمت بالا، دست حداقل  شانزده سانتی متر پرتاب می کند.
هر ضربه توپ به طوری که توپ از بالای یا در اطراف تورعبور کند انجام می شود. اگر  زننده توپ به طوری که توپ در اطراف تور، اما هنوز در سمت میز حریف ، امتیاز قانونی است و بازی باید ادامه یابد اگر حریف نمی تواند آن را بالا(و یا در اطراف) توربرگرداند و آن را در کنار خود پرتاپ کند،امتیاز را از دست می دهد.

امتیاز دهی تنیس

یک امتیاز یک بازیکن هنگامی که حریف می تواند توپ را با راکت بیش از تور و بر روی سمت دیگر از میزبرخورد کند به دست می آورد.
· زمانی که شروع کننده ازکسب 21 امتیاز، و حداقل 2 امتیاز جلوتر از حریف خود را به دست آورد برنده استد.
اگر هر دو بازیکن موفق به کسب 20 امتیازشوند باید با دو اختلاف یکی از ان ها برنده شود.

بهترین مسابقه 2 از 3 بازی دررویداد های انفرادی مردان و زنان است.
· نمره0-0 آغاز می شود ، و سرویس زننده برای اولین بارسرویس می زند. هر بازیکن برای پنج امتیازسرویس در یک ردیف، و سپس بازیکن دیگر سرویس می زند.

 

 تکنیک های تنیس روی میز

تکنیک ها

–                                  بدون پیچ

 • ضربات ساده ( فورهند و بکهند کنترلی )
 • پوش (هل دادن )
 • اسمش
 • سرویس ساده
 • فلیک یا فلیپ
 • دراپ شات

 

–                                  پیچ دار

 • سرویس پیچ رو ( تاپ اسپین )
 • سرویس پیچ زیر ( آندر اسپین )
 • کات (ضربات برشی)
 • سرویس پیچ پهلو( ساید اسپین)
 • سرویس پیچ ترکیبی
 • های لوپ
 • درایو لوپ

 

 

 

استعدادیابی در تنیس روی میز

Ú      لیموچی (1384) در گزارش خود از فدراسیون تنیس روی میز کشور چین اعلام نمود که در استعدادیابی تنیس روی میز در این کشور به عوامل زیر توجه میشود:

Ú      قد والدین (مادران بین 163 تا 168 و پدران 175 تا 180 و همچنین عواملی مانند سرعت حرکت، سرعت یادگیری، علاقه و انگیزه، میل به بردن، توانایی جسمی-حرکتی و احساس دست و توپ به عنوان عوامل مهم جهت گزینش بازیکنان مستعد در رشته تنیس روی میز حائز اهمیت است.

Ú      مربیان ایرانی مهمترین عامل از میان عوامل پیکرسنجی برای شناسایی افراد مستعد را به ترتیب قد ایستاده با 24 درصد، طول دستهای باز و قد نشسته با 16 درصد معرفی کرده اند.

Ú      مربیان خارجی عرض لگن را مهمترین عامل معرفی کرده اند.

Ú      در مجموع قد ایستاده مهمترین عامل پیکرسنجی در شناسایی افراد مستعد این رشته بوده است.

Ú      حداکثر طرفیت اکسیژن مصرفی در بازیکنان حرفه ای تنیس روی میزبه50-70میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه می رسد ودرصد چربی ان ها زیر 12درصد است

 

 

q    مراحل سه گانه استعدادیابی

 

Ú      سن شروع تمرینات آمادگی  عمومی 8 تا 9   سال

Ú      سن شروع تمرینات ویژه استعدادیابی 13 تا 14 سال

Ú      سن رسیدن به اوج عملکرد ورزشی 22 تا 25 سال

 

q      بازیکن تنیس روی میز باید :

–                                  قوس کف پا داشته باشد

–                                  ساق پایش بلند باشد

–                                  باسن او کوچک باشد

–                                  قوزک پای کوچکی داشته باشد

–                                  عضلات چهارسر رانش قوی باشد

–                                  دستش باز باشد

 

 

ویژگی های کلی بازیکنان تنیس روی میز در جدول 1.  خلاصه شدند تفاوت معنی داری در هر یک از پارامترهای در نظر گرفته شده وجود ندارد.

 

میانگین سوماتوتایپ بازیکنان مرد را به عنوان تعادل مزومورفی در نظرگرفته شدند، در حالی که سواتوتایپ مزومورف -اندومورف برای بازیکنان زنان  وکل گروه به ثبت رسید. جزء مزومرفی در مردان بالاتر از زنان وجزء از اندومورفی در زنان بالاتر از مردان بود(جدول 2 و شکل 2).

 

 

 

سیستمهای انرژی در تنیس روی میز

در تنیس روی میز با توجه به سرعت بازی و زمان کوتاه هر رالی و استراحت بین سرویس ها عمده انرژی از طریق دستگاه بی هوازی و بخش بسیار کمی از طریق دستگاه هوازی تامین می شود.

فسفاژن واسید لاکتیک:حدود 90%

اسید لاکتیک واکسیژن:حدود 10%

اکسیژن:---

 

نحوه تقویت سیستمهای انرژی در تنیس روی میز

دویدن

                     (30)  07  : 00     50 × 10  = دوره یک

                 (30)  08  :  00     60 × 8 = دوره دو       

                   (45) 14 : 00 100 ×  6 = دوره سه

                      (30) 07 : 00 50 × 10 = دوره چهار

برای مثال: در دوره یک ده تکرار 50 متری با زمان 7 ثانیه استراحت بین تکراها  

 برای تقویت دستگاه گلیکولیز بی هوازی ( اسید لاکتیک ) ← باید ضمن بالا بودن فشار تمرین زمان هر   تکرار بیش از 30 ثانیه باشد             

(1:30)00:42300×5 = دوره یک   

   (00 :2)00:56 400× 4 =دوره دو     

01:30 (3:00) 500×2=دوره سه

 

 

 

 

بدنسازی برای پینگ پونگ

Ú       تمرین با وزنه

برای تقویت قدرت بویژه در پاها و دست فعال (دارای راکت ) میتوان از یکی از روشهای تمرین با وزنه به روش ایزوکینتیک ( هم تنش ) استفاده کرد.

مثال: برای یک حرکت خاص حداکثر وزنه ای را که می توان یکبار بر آن غلبه کرد (RM1)

مشخص کرده و در شش نوبت با فواصل استراحت  1تا 2 دقیقه حرکت را بدین صورت انجام میدهیم:

                                        نوبت 1 ← 6 تکرار با 70% حداکثر وزنه

                                        نوبت 2 ← 5 تکرار با 75% حداکثر وزنه

                                        نوبت 3 ← 4 تکرار با 80% حداکثر وزنه

                                        نوبت 4 ← 3 تکرار با 85% حداکثر وزنه

                                         نوبت 5 ← 2 تکرار با 90% حداکثر وزنه

                                         نوبت 6 ← 1 تکرار با 95% یا 100% حداکثر وزنه

Ú      یا اینکهحداکثر وزنه ای را که میتواندر یک حرکت خاص ده بار بر آن غلبه کرد مشخص کرده و سپس

  10 تکرار با 50% حداکثر وزنه (1 تا 2 دقیقه استراحت )

  10 تکرار با 75% حداکثر وزنه

  10 تکرار با 100% حداکثر وزنه

 

 

 

 

تمرینات مقاومتی قابل استفاده برای کلیه رشته ها با توجه به نیاز رشته

 

 

 


عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی در تنیس روی میز
هماهنگی،چابکی،تعادل،سرعت ،قدرت ،توان انفجاری،استقامت عضلانی،هماهنگی عصبی عضلانی،انعطاف پذیری

روش های تقویت برای آمادگی جسمانی و حرکتی
تمرین باوزنه
تمرینات عمومی
تمرینات اختصاصی

برای تقویت سرعت نیز می توان از تمرین با وزنه به روش ایزوکینتیک استفاده کرد
( از وزنه سبکتری استفاده نمود و حرکت را با سرعت بیشتری اجرا کرد )

*** تمرینات با وزنه را برای گروههای مختلف عضلانی  حداقل سه بار در هفته و حداقل برای مدت دو ماه با رعایت اصل اضافه بار می توان انجام داد***

تمرینات عمومی

–                     تمرینات پلیومتریک ← مثال : جهش جفت پا از روی یک پله به پائین ، سپس بلافاصله پس از خم شدن زانوها جهش به طرف بالا

–                     تمرینات بالا و پائین رفتن از پله با سرعتهای مختلف

–                     تمرینات نشستن و برخاستن با تعداد و سرعتهای مختلف

–                     تمرینات دویدن سرعتی (مسافتهای کوتاه 50 تا 150 متر به دفعات زیاد )

 • مثال :  20 تا 50 تکرار مسافتهای 50 تا 150 متری با فواصل استراحت 30 ثانیه ای

–                     تمرین دراز و نشست با تعداد و سرعتهای مختلف

–                     تمرین کششی با بارفیکس

–                     تمرین شنای روی زمین به روشهای مختلف

–                     تمرینات اختصاصی تمرینات اختصاصی

–                     اجرای فورهند و بکهند کنترلی و سریع برای مدت 10 تا 20 دقیقه

–                     اجرای فورهند سریع در دو گوشه میز به صورت ضربدری

–                     اجرای بکهند سریع در دو گوشه میز به صورت ضربدری

–                     اجرای فورهند و بکهند سریع در یک طرف میز با جهش و جابجائی سریع پاها

–                     اجرای صدها لوپ فورهند و بکهند روی سرویسهای مختلف حریف

–                     قرار دادن دو میز کنار یکدیگر و تلاش برای اجرای فورهند و بکهند توپهای فرود آمده روی هر دو میز

–                     جهش سریع پاها به طرفین میز و یا به جلو و عقب با اجرای حرکات سایه زدن بدون توپ ( یا سایه زدن به وسیله راکت آهنی به وزن 1 کیلوگرم )

    تست هاي مورد نياز در تنيس روي ميز

v      تست 4*9 متر براي سنجش چابکي

v      تست عکس العمل در 3جهت و 8 جهت براي هماهنگي چشم و عضلات و سرعت عکس العمل و پاسخ به جهت و نوع ضربات

v      تست بروس براي تشخيص و شناخت ظرفيت و آمادگي قلبي تنفسي(حداکثر اکسيژن مصرفي vo2max)

v      تست پرس پا يک تکرار بيشينه (1RM) براي توان چهار سر ران

v      تست Rارگومتربراي تشخيص حداکثر توان دست ها

v      تست پرش زيگزاگ براي سنجش قدرت چهارسر ران و چابکي

v      تست پله کانادايي براي سنجش آمادگي قلبي تنفسي

v      تست Sit & Reach براي سنجش انعطاف پذيري تنه به سمت جلو

v      تست پرش عمودي سارجنت براي توان انفجاري پاها

    اصول تغذیه در تنیس روی میز

دوره آمادگی ( دو ماه قبل از مسابقات )

برای افزایش سرعت  بویژه قدرت عضلانی  ← قبل یا بعد از تمرین بخصوص تمرینات با وزنه ( با رعایت اصل اضافه بار ) مواد غذایی با پروتئین بیشتر باید مصرف شود.

      ( 1/2 تا 1/5 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن )

 تغذیه قبل از مسابقه ( افزایش سطح ذخایر گلیکوژن برای تامین سوخت اصلی یعنی دستگاه فسفاژن و گلیکولیز بی هوازی ):

مصرف مواد غذایی حاوی کربوهیدرات بیشتر، سه روز قبل از مسابقه (افزایش ذخایر تا حدود 75% )

تخلیه ذخایر گلیکوژن جهار روز قبل از مسابقه با انجام یک تمرین استقامتی طولانی مدت و سپس مصرف غذای با کربوهیدرات زیاد برای مدت سه روز ( افزایش ذخایر تا دو برابر )

توصیه:

آخرین وعده غذایی قبل از مسابقه حاوی کربوهیدرات بیشتری باشد

فاصله صرف غذا تا مسابقه کمتر از 2/5 ساعت نباشد

برای جلوگیری از اثر انسولین ( کاهش قند خون ) قبل از مسابقه از مصرف مایعات بسیار شیرین ( مثل شربتها ) اجتناب شود

 

از نظر فیزیولوژی ورزشی، زمانی که مردم تمرینات فیزیکی دارند، مصرف انرژی از مواد در حرکت با تجمع متابولیتها همراه است در نتیجه سطح ورزش به تدریج کاهش یافته ، اما پس از تمرین، آن نمی تواند فقط سطح اصلی ترمیم  کند، ا همچنین می تواند بیش از سطح اصلی را بهبود بخشد. بر این اساس، توانایی های کاربردی هرعضو وسیستم  بدن انسان می تواند بیشتر از سطح اصلی  که جبران فوق العاده نام دارد انجام دهد (شکل 1).

 

 

از شکل 2، می توانید ، تنها در محدوده فیزیولوژیکی خاص راببینید، مقدار بیشتری از بار است، قوی تر از سازگاری است، اثر بزرگتر از جبران خسارت فوق العاده است. مقدار بار کوچکتر است، اثر کوچکتر از
تغییرات تطبیقی ناشی از بدن است، که ماهیت قانون شدت بار است  (یانگ، 2002).
مهم نیست که شدت بار چقدر است آن خستگی جسمی را به ارمغان خواهد آورد.به منظور دستیابی بهتر به
 فراجبرانی  و بهبود ظرفیت اثر ورزش، ابزار مثبت بسیار مهم  بهبود و تغذیه مناسب است.

 

اسیب های تنیس روی میز

 

   روش درمان

  دلایل احتمالی

  علائم و اثرات

      آسیب

کاهش دادن فعالیتهای درد آور

رایسر

فیزیوتراپی

کفش مناسب

کنترل و اصلاح

درد زانو

فعالیت های زیاد

کفش نا مناسب

عدم تعادلی وضعیتی

عدم تعادل عضلانی

حساس شدن

درد در ساق پا

افزایش درد با دویدن و

پریدن

تورم

  

      درد ساق پا

کاهش دادن فعالیتها

رایسر

فیزیوتراپی

برنامه های کششی

کفش مناسب

کنترل و اصلاح

فعالیت های زیاد

کفش نا مناسب

عدم تعادلی وضعیتی

عدم تعادل عضلانی

تغییرات ناگهانی در رشد

افزایش درد با ورزش، بالا

رفتن از پله، نشستن، بالا

رفتن از تپه

تورم

تغییر رنگ

درد در اطراف زانو

کاهش دادن فعالیتها

رایسر

فیزیوتراپی

برنامه های کششی

کفش مناسب

کنترل و اصلاح

سفت شدن نرمه ساق پا

تغییرات ناگهانی رشد

کفش نامناسب

حساس شدن بالای

پاشنه

افزایش درد با دویدن و

پریدن

درد پاشنه پا

کاهش دادن فعالیتها

رایسر

فیزیوتراپی

برنامه های کششی

تمرین

اصلاح فعالیت

فعالیت بیش از حد

تکنیک ضعیف

درد در هنگام انجام بعضی

از حرکات

محدودیت حرکت

حساسیت در ناحیه

مربوطه

درد شانه

کاهش دادن فعالیتها

رایسر

فیزیوتراپی

برنامه های کششی

بستن آرنج

اصلاح تکنیک

تکان های شدید

فعالیت زیاد

عدم تعادل عضلانی

تکنیک ضعیف

تغییر در گرفتن

ضعف کنترل

درد در آرنج و اطراف آن

افزایش درد با انجام بعضی

از حرکات: مانند دست

دادن ، بلند کردن، گرفتن

درد آرنج

 

صدمات واختلالات سیستمیکتنیس روی میز

 

صدمات در ورزشهای راکتی در میان بازیکنان اسلوونیایی

 

شرایط روانی برای تنیس روی میز


نتایج نشان داد که
الف) "عدم اعتماد به نفس،استرس بیش از حد،وعدم توانایی مقابله با تاکتیک حریف، سه عامل روانی که با عملکرد بازیکن در طول رقابت تداخل ایجاد کند.
ب) "وجود در اشتباهات اولیه"، "تمرکز بیش از حد بر نتیجه رقابت"، و "تمرکز بیش از حد بر روی  مکانیک وحرکت بدن"، سه مانع اول که بازیکنان از تمرکزبر توجه خود در طول رقابت. منع شدند

ج) "نگرانی در مورد توانایی حریف"، "درک مهارت" و "عملکرد ضعیف قبل از مسابقه"
از سه علت اول از "فاقد اعتماد به نفس"شد.
د) "ترس درعدم توانایی به رسیدن به هدف خاص"، "تمایل بیش از حد قدرت به نفع خود" و "انتظار قابل توجهی از دیگران "از سه علت اول از "Overstress" بود.
ه) " سفتی بالاعضله ا"، "تکنیک ضعیف"، و "استفاده از تاکتیک نامناسب» از سه علت اول از "عدم توانایی
برای مقابله با تاکتیک حریف " بود
ج) "احساس خوب جسمانی"، "عدم داشتن اهداف" و "این رقابت برای من مهم نیست" سه عامل
"فقدان میل به پیروزی"بود.
G) "شرایط غیر مطلوب در تمرین"، "آماده سازی غیر مطلوب روانی و آمادگی"، و "عدم دانستن چگونه اماده شدن برای مسابقه  سه علت "آماده سازی ضعیف ذهنی پیش برای مسابقه بود ".

H) "درک آموزش مربی اما از لحاظ فنی نمی تواند آن را انجام دهد "، "عدم توانایی  شنیدن آموزش مربی و ذهن خالی در طول رقابت "، و" قادر به درک آموزش مربی نیستاز سه علت اول مشکات در دستورالعمل مربی "بود

 

 

 

 

     آمادگی روحی روانی و ذهنی در تنیس روی میز

 • تمرکز حواس ( کنترل توجه )
 • خونسردی
 • انگیزه
 • اعتماد به نفس
 • خود باوری
 • قدرت تصمیم گیری ( پردازش )
 • اطمینان از نوع ضربه ای که قصد اجرای آن را داریم
 • خواندن فکر و تصمیم حریف و پیش بینی نوع ضربات او
 • اعتقاد به اینکه پیش افتادن از حریف به معنای پیروزی و عقب بودن بودن از حریف به معنای شکست نیست
 • گوش دادن به توصیه های مربی
 • کنترل در صورتی که حریف جلوتر است و سرعت دادن به بازی هنگامی که حریف عقب تر است
 • جسارت و بی باکی و توانائی در کنترل فشارهای روانی
 • انجام تصویرسازی ذهنی(انجام تمرینات ذهنی) قبل از مسابقه 
 • دیدن فیلم های آموزشی
 • انجام تمرینات یوگا به منظور آرامش و تمرکز

 

 

 

 

 

 نویسنده : رویا گرجی

 

آخرین ویرایش درچهارشنبه, 16 تیر 1395 16:27

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو