نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

سازگاری عصبی حرکتی با ورزش

سازگاری عصبی و  حرکتی با ورزش سازگاری عصبی و حرکتی با ورزش

 

         فعال سازی واحدهای حرکتی به صورت خودکار توسط مکانیسم های کنترل عصبی تعین می شود. یک واحد حرکتی شامل یک نورون حرکتی الفا و همه تارهای عضلانی برون دوکی است که این نورون را عصب دهی می کند.

میزان نیروی تولید شده توسط عضله در هر لحظه خاص عمدتا تابعی از عوامل زیر است.

سازگاری عصبی و  حرکتی با ورزش

(الف)تعداد واحدهای حرکتی فعال شده .

(ب)فرکانسی که در آن واحد های حرکتی فعال می شوند.

(ج)سطح مقطع عرضی کلی تمام تارهای عضلانی که توسط این واحدهای حرکتی کنترل می شوند.

         در برخی از شرایط فیزیولوژیکی ترتیب فراخوانی معمول واحد های حرکتی می تواند تغییر میابند به نظر می رسد وقتی عضله در انقباض سریع برونگرا در مقایسه با انقباض آرام ایزومتریک فعال میشود تغییرات قابل ملاحظه تری در ترتیب فرا خوانی واحد های حرکتی رخ می دهد.شواهدی از تغییر در ترتیب فراخوانی واحدهای حرکتی در حرکات تکراری و طو لانی مدت وجود دارد  به عنوان مثال تاکامی و همکاران تغییر را در فعال سازی عضلات سه سر ساق در طی انقباضات سطح پایین گزارش دادند که نشان می دهد تغییرات ناگهانی و پی در پی در ترکیب واحدهای حرکتی فرا خوانده شده در حین این تلاش های طولانی مدت وجود داشت. تغییر در فراخوانی واحد های حرکتی می تواند در کاهش خستگی در حین انقباضات طولانی مدت نقش داشته باشند.

اینکه اصولا حرکتی در گیرانقباض های ایزومتریک درونگرا یا برونگراشود تاثیر چشمگیری روی ویژگی های خستگی و راهکارهای کنترل عصبی دارد به عنوان مثال زمانی که از آزمودنی خواسته شد تا انقباضات درونگرا و برونگرای بیشینه تکراری در زانو انجام دهند راهکارهای کنترل عصبی مورد استفاده توسط آنها به طور معنی داری متفاوت بود.

سطح فعالسازی با انقباضات درونگرای تکراری به طور فزاینده ای افزایش یافت در حالی که با انقباضات برونگرای تکراری نسبتا ثابت باقی ماند این پاسخ عصبی متفاوت به ایت حقیقت مربوط است که هزینه انرژی در طی  انقباض برونگرا خیلی کمتر از انقباض های درونگراست این ویژگی احتمالا با اختلاف اساسی دینامیک مکانیکی در خصوص هزینه متابولیک در چرخه پل عرضی و مدت زمان مرحله تولید نیرو در واکنش های پل عرضی بین این دو روش انقباض وابسته هستند.

ظرفیت عملکردی در دوران پیری با کاهش عملکرد عصبی عضلانی ، مانند: کاهش در تعداد و اندازه فیبرهای عضلانی  کاهش درحداکثر فعالیت آگونیست و افزایش آنتاگونیست  همراه است.

کاهش ظرفیت عملکردی در طول سالمندی همراه با اختلال عصبی عضلانی است انجام تمرینات قدرتی تمرینات چرخه کشش کوتاه شدن (SSC) برای بهبود وظایف عملکردی موثر است(2013 منتشر شده توسط الزویر ماسون SAS.) سازگاری اولیه به آموزش قدرت شامل افزایش عملکرد قدرت (گارسیا Pallarés وIzquierdo در سال 2011)، هیپرتروفی سلول های عضلانی (کرامرو همکاران 1995)،و سازگاری عصبی است.

مطالعه Cadore را و همکاران12 هفته تمرینات قدرتی  باعث کاهش  فعالیت عصبی عضلانی در طول انقباض ایزومتریک می شود. به طور مشابه، کاهش فعالیت عصبی عضلانی در شدت زیر بیشینه مختلف در طی ورزش هوازی در چرخ کارسنج، پس از 12 هفته تمرینات همزمان قدرتی و استقامتی را مشاهده کردند.

تمرین استقامتی ناشی ازسازگاری مرکزی و محیطی که موجب افزایش
VO2max و توانایی ماهیچه های اسکلتی برای تولیدانرژی از طریق متابولیسم اکسیداتیو  است موجب هیچ افزایشی درقدرت عضلانی و یا هیپرتروفی  نمی شود.( Eduardo Lusa Cadore  و همکاران ،2012)

مطالعات قبلی نشان می دهد که به طور همزمان عملکرد هر دو نوع آموزش ممکن است میزان توسعه قدرت زمانی که با تمرینات قدرتی به تنهایی، مقایسه می شود کاهش یابد و این پدیده به نام "اثر دخالت" معروف است. (C. Silva Correa و همکاران ، 2013)

این نتیجه بحث برانگیز ممکن است با این واقعیت مربوط باشد که انجام تمرینات قدرتی بلافاصله بعداز تمرینات استقامتی، ممکن است در نتیجه خستگی محیطی  باشد و نتیجه عملکرد در طول تمرینات قدرتی را کاهش می دهد. آموزش مقاومت باعث بهبود ظرفیت برای به تاخیر انداختن خستگی عصبی عضلانی در افراد مسن می شود. (Nadia S. Emerson و همکاران ، 2015)

در بازیهای گروهی همچون فوتبال که نیاز به الگوهای هماهنگی بالا  وتکنیک ها و جابجایی های با سرعت بالا تا متوسط است تمرینات قدرتی سبب بهبود الگوی هماهنگی عضلات می شود. (JOHN P. McCARTHY و همکاران ، 2001 )

 

اختصاصی وبسایت تربیت بدنی

نویسنده فریده جعفری : کارشناس ارشد فیزیولوژی 

منابع

1Neuromuscular adaptations to concurrent strength and endurance training

JOHN P. McCARTHY, MYRON A. POZNIAK, and JAMES C. AGRE

Departments of Orthopedics & Rehabilitation, Kinesiology, and Radiology, University of Wisconsin-Madison, Madison,

2Resistance training improves capacity to delay neuromuscular fatigue in older adults Nadia S. Emerson, Jeffrey R. Stout *, David H. Fukuda, Edward H. Robinson, Iv, Tyler C. Scanlon, Kyle S. Beyer, Maren S. Fragala, Jay R. Hoffman Institute of Exercise Physiology and Wellness, University of Central Florida, 4000 Central Florida Blvd, Orlando, FL

Strength training with stretch-shortening cycleexercises optimizes neuromuscular economy duringfunctional tasks in elderly womenOptimisation de l’économie musculaire chez la femme âgée en fonction dedifférents types d’entraînement en forceC. Silva Correa, E. Nestor Wilhelm, E. Lusa Cadore, J. Geremia,B. Costa Teixeira, Á. Reischak de Oliveira, R. Silveira PintoPhysical

Neuromuscular adaptations to concurrent training

in the elderly: effects of intrasession exercise sequenc Eduardo Lusa Cadore & Mikel Izquierdo Stephanie Santana Pinto & Cristine Lima Alberton Ronei Silveira Pinto & Bruno Manfredini Baroni Luiz Fernando Martins Kruel

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو