نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

بهبود عملکرد مدیریت

پرسشهائی که از دیدگاه آقای دمینگ می تواند به بهبود عملکرد مدیریت کمک کند.

1- 

«   آیا در شرکت شما یک هدف مستمر و دائمی وجود دارد؟ 
«    اگر پاسخ مثبت است ، هدف چیست ؟ اگر جواب منفی است مشکلات این کار چیست؟ 
«    آیا این هدف تثبیت شده است؟ یا با تغییر روسا تغییر می کند؟ 
«    آیا تمام کارکنان شما ازاین هدف دائمی و مشخص شده باخبر هستند؟ 
«    چه تعدادی از آنها به این هدف عمیقا اعتقاد دارند و باور می کنند که در کارشان موثر است؟ 
«    رئیس کل موسسه شما به چه کسی گزارش می دهد؟ هیئت مدیره شما در مقابل چه کسی مسئول است؟ 

2 – 
«    اهداف و انتظارات شما برای شرکتتان در پنج سال آینده چیست؟ 
«    چگونه می خواهید به این اهداف برسید؟ با چه روشهایی ؟ 

3  - 
«    شما به چه طریقی از ویژگی های کیفیت محصولات اطلاع پیدا می کنید؟ آیا یک فرآیند یا سیستم ثابتی دارید؟ 
«    اگر سیستم شما ثابت و ایستا است ، مسئولیت بهسازی و بهبود در کجا مستقر شده است؟ 
«    در چنین شرایط نامطلوب و بیهوده، چرا از مدیر کارخانه، سرپرستان و نیروی کار انتظار کیفیت بهتری دارید؟ 
«    اگر سیستم شما ثابت نیست ، چه تفاوتی با سیستم ثابت دارد؟ شما برای بهبود و بهسازی چه کاری متفاوت با سیستم ثابت دارید؟ 

4  - 
«    آیا شما گروهی را موظف کرده اید که روی هر یک از اصول چهارده گانه و امراض و موانع مدیریت ، مطالعه و اقدام کنند؟ 
«    در مورد اصول چهارده گانه چگونه عمل می کنید؟ 
«    شما برای ایجاد یک گروه همکاری بین خرید و تولید کاری انجام داده اید؟ 

5 - 
«    آیا غیبت کارکنان در موسسه شما یک پدیده ثابت  و دائمی است؟ 
«    در مورد آتش سوزی اقدامی کرده اید؟ 
««   در مورد ایمنی کار چه برنامه ای اجرا کرده اید؟ 
«    اگر در این موارد کاری صورت داده اید، مسئولیت بهینه کردن آنها به عهده کیست؟( جواب درست : مسئولیت با مدیریت است) 

6  - 
«    چرا دگرگونی مدیریت برای بقاء موسسات ضروری است؟ 
«    آیا شما برای این دگرگونی ، یک گروه برای بحران زدائی در نظر گرفته اید؟ 
«    چرا فکر می کنید این گروه لازم است؟ 
«    آیا تمام مدیران شما با این فلسفه جدید موافقت دارند؟ 
«    آیا هیچ یک از آنها قادر به ارائه پیشنهاد جدیدی هستند؟ 

7  - اگر شما یک موسسه خدماتی را اداره می کنید: 
«    چه درصدی از کارکنان شما می دانند که شما یک تولید دارو دارید و این تولید همان ارائه خدمت است؟ 
«    آیا تمام کارکنان شما می دانند که یک مشتری دارند؟ 
«    شما کیفیت را چگونه تعریف می کنید و آنرا به چه ترتیبی ارزیابی و اندازه گیری می نمائید؟ 
«    آیا ارائه خدمات شما بهتر از یکسال قبل است؟ چرا؟ شما چگونه به این نتیجه رسیده اید؟ 
«    اگر جواب مثبت است . چرا چنین شده است؟ 
«    آیا شما برای اقلامی که به مستمر خرید می کنید یک فروشنده اختصاصی دارید؟ 
«    اگر چنین است، چرا این روش را انتخاب کرده اید؟ 
«    اگر شما بک فروشنده برای اقلام مورد نیاز دارید، آیا رابطه صمیمانه و صادقانه ای با او دارید؟ 
«    آیا آمار غیبت کارکنان شما ثابت است؟ 

       8 -  اگر شما در یک  شرکت  ساختمانی هستید: 
«    آیا ارائه خدمات شما به مشتریان بهتر از دو سال گذشته شده است؟ 
«    این بهبود در چه جهت بوده است؟ 
«    شما برای بهینه کردن آن چه اقدامی کرده اید؟ 

        9 -  شما چه اقدامی برای ایجاد کار گروهی و همیاری بین قسمتهای مختلف انجام داده اید از جمله: 
«    بین طراحی و تولید محصولات یا خدمات 
«    بین طراحی و فروش محصولات یا خدمات 
«    بین طراحی و تدارکات محصولات یا خدمات 
  
10   -  شما چه اقدامی برای رفع تنگناهای بین طراحی و تولید محصولات یا خدمات و ساخت واقعی محصولات وتوزیع آن      برای فروشندگانبه عمل آورده اید؟ به عبارت دیگر شما چه کاری برای آزمایش و کسب اطمینان از محصولات خود قبل از 
رفتن به خط تولید و تحویل به عمل می آورید؟ 

 11  -  شما چه مراحلی را برای بهسازی کیفیت در موارد زیر به عمل می آورید؟ 
«    مواد اولیه وارده به کارخانه برای تولید. 
«    ابزار و تجهیزات، ماشین الات و سایر لوازم غیر تولیدی . 
«    روابط و ارتباطات داخلی، پست، مکاتبات، پرونده ها، تلفن، تلگراف.... 

        12 - آیا اداره خرید شما بر اساس کمترین قیمت خرید می کند؟ اگر جواب مثبت است چرا؟ و این روش برای شما به 
        چه قیمتی تمام می شود؟آیا این قیمت تمام شده در خریدها مورد توجه قرار می گیرد؟ چگونه؟ 

        13  - 
«    آیا برای تقلیل تعداد، فروشندگان مواد و تجهیزات به شرکت برنامه ای دارید؟ 
«    چهار قلم از اقلام مهم مواد و حمل و نقل را انتخاب کنید: 
«    مشخص کنید که برای هر یک از آنها در حال حاضر چند تهیه کننده دارید و این تعداد را با یکسال قبل مقایسه کنید، که چه تعدادی داشته اید و هم چنین با دو سه سال قبل بررسی کنید و پیشرفت آنرا مشخص کنید.«   برنامه برای ایجاد یک رابطه طویل المدت که بر مبنای اعتقاد و اطمینان با فروشند گان از جمله با فروشندگان مواد و قطعات و تامین کنندگان حمل و نقل باشد چیست؟ 

     14  -  آیا از رده های مدیریت در سازمان شما ، سالیانه یک ارزیابی شغلی به عمل می آید؟ اگر پاسخ مثبت است ، 
    چه اقدامی برای جلوگیری از آن و جایگزین کردن با روش بهتری بعمل آورده اید؟ 

   15  - آیا مدیریت از هزینه ها و قیمت تمام شده بر اثر تغییرات و دوباره کاریهای طراحی و مهندسی اطلاع دارد؟ علت اساسی این تغییرات در اصل چیست؟ آیا مهندسین شما وقت و فرصت کافی برای اینکه کارها را در همان ابتدای قضیه تکمیل کنند دارند؟ آیا در موسسه شما کار مهندسین ارزیابی می شود؟ آیا اشکالاتی در روش ارزیابی مهندسین وجود دارد؟ اگر مشکلاتی در این باره وجود دارد چه اقدامی برای رفع آن به عمل خواهید آورد؟ 
16  -  آیا آموزش ها و بازآموزیها در مورد مراحل کار به ترتیبی است که در هر مرحله نیازها و احتیاجات مرحله بعدی را تحت پوشش قرار دهد؟ 
17  -  چه درصدی از کارکنان شما، این فرصت و معلومات رابرای تشخیص نیازهای مرحله بعدی کار خوددارند؟ چرا تمام کارکنان شما این دانش را برای درک نیازهای بعدی نباید داشته باشند؟
18  -  آیا شما قادر هستید و می توانید ضررهای ناشی از این کمبود دانش و مهارت کارکنان خود را در مورد اطلاعات مرحله بعدی کار محاسبه کنید؟ 
19  -  برنامه شما برای حذف استاندارهای کار چیست؟ (استفاده از ارقام و سایر روشهائی که کار روزانه را در کارخانه با آن اندازه گیری می کنند) . و چه اقدامی برای جایگزینی آن با شیوه های معقول و منطقی که بر اساس رهبری باشد بعمل می آورید؟ 
20  - 
«    آیا مدیریت شما بر اساس تعین اهداف است؟ اگر جواب مثبت است هزینه این کار برای شما چقدر است؟ آیا شما متوجه زیان ها و اشکالات این روش شده اید؟ آیا برای تغییر آن به یک سیستم مناسب مدیریتی تلاشی به عمل می آورید؟ 
«    آیا شما در مدیریت از ارقام و اعداد استفاده می کنید؟(مثلاً برای افزایش بهره وری و فروش از یک رقم سهمیه استفاده می کنید یا برای تقلیل ضایعات و تقلیل هزینه یک رقم « درصد» بکار می برید، مثلاً 6% کاهش ) 
«    یک رقم را که به اجبار تحمیل شده است نشان دهید( مثلاً، عملکرد یک کارخانه باید 5200 قلم در روز باشد یا یک فروشنده باید روزانه 2700 دلار سفارش فروش بگیرد) این اقدام نشانگر یک سیستتم ثابت و غیر متحرک نیست؟ این اعداد مانند چرخ دنده ها بهم متصل می شوند یا اینکه به ترتیبی آنها را دستکاری کرده اند که رفع حاجت کنند و هیچ گونه فایده دیگری نخواهند داشت؟ 
21  -  آیا شما سرپرستی را با رهبری در سازمان خود عوض خواهید کرد؟ حداقل در پاره ای از قسمت های سازمان خودتان؟ 
22  - 
«    شما سرپرست خود را چگونه انتخاب می کنید؟ به عبارت دیگر آنها این پست ها را به چه ترتیبی اشغال می کنند؟ 
«    سرپرستان شما تا چه حدی در مورد امور مربوط به کارشان اطلاع دارند؟ 
«    آیا آنها می توانند تشخیص دهند که از زیر دستانشان چه کسانی نیاز به کمک فردی دارند و در حقیقت عضو سیستم نیستند؟ 
«    آیا آنها می توانند تشخیص دهند که چه کسی از کارگران همکار، خارج از حد معمول و جلوتر از سیستم است (یعنی فرد خارق العاده ای است)؟ 
 23  -  برنامه شما در مورد حذف و جایگزینی موارد زیر چیست؟ 
«    سیستم قطعه کاری 
«    سیستم پاداش دهی در تولید 
 24  - 
«    آیا به نظر شما ارسال یک نامه برای مشتریانی که از حد متوسط بیشتر کار کرده اند از نظر روانی موثر است؟ 
«    آیا شما وسیله ای و روشی داریدکه توسط آن بدانید کدامیک ا زمشتریان استحقاق دریافت تقدیرنامه را خواهند داشت؟ 
«    آیا شما وسیله و روشی دارید که توسط آن بدانید کدامیک از مشتریان شما نیاز به کمک و یا راهنمائی یا توجه خاص دارند؟ 
«    برای کسانیکه فعالیت کمتری از میانگین دارند چه نظری دارید؟ 
25  -  برنامه شما چیست؟ میدانید که موانع و سدهای مزاحمی در سر راه کارکنان وجود دارد و باعث می شود که آنها از انجام کار خود هیچگونه احساس غرور و مباهات نداشته باشند، شما چه اقدامی در این مورد بعمل می آورید؟ 
26  -  آیا دیوارهای کارخانه شما با پوسترهای مختلف ، اهداف کار و نصیحت و اندرز پوشیده شده است ؟ برای جایگزینی  آنها با گزارشات مدیریت در رابطه با رفع موانع و مشکلاتی که در سر راه کارکنان است و باعث می شود که آنها از اجرای کار ناخرسند باشند، چه اقدامی به عمل می آورید؟ 
27  -  شما چه اقدامی برای تقلیل کاغذ بازی موسسه تان بعمل می آورید؟ 
28  - 
«    شما چه اقدامی برای تقلیل امضاهای متفاوت و متععدی که برای درخواست سفرها ، سند های پرداخت و سایر امور موجود است بعمل می آوردید؟ 
«    آیا شما اقدامی برای پرداخت مستقیم هزینه های سفر انجام شده بعمل می آورید؟ 
 29  -  شما چه مبلغی از اشتباهات و دوباره کاریهای اداری و کاغذ بازی متضرر شده اید؟ 
 30  - 
«    برنامه شما برای تولید کالا و خدمات جدید برای آینده چیست؟ 
«    شما چه برنامه ای برای آزمایش طراحی ها و ایده های جدید دارید؟ 
 31  - 
«    در مورد مشکلاتی که مصرف کنندگان با محصولات تولیدی شما دارند چه اطلاعاتی دارید؟ شما چه روشی  برای آزمایش کالاهایتان دارید؟ 
«    نظر مشتریان شما در مورد کالاهای تولیدی شما با مقایسه با رقبا چیست؟ شما به چه وسیله ای از این نظر مطلع می شوید؟ چه آماری در دست دارید؟ 
«    چرا مشتریان کالاهای شما را خریداری می کنند؟ چگونه از نظر آنها با اطلاع می شوید؟ چه اطلاعاتی در دست دارید؟ 
«    مشتریان چه مشکلاتی با کالاهای شما دارند و علت نارضایتی آنها چیست؟ شما چگونه از نظر آنها با خبر می شوید؟ و آمار شما در این رابطه چیست؟ 
«    نظر مشتریان در مورد رقبای شما چیست؟ و در مورد محصولات آنها چه مشکلات و نارضایتی دارند؟ شما به چه وسیله ای از این نظریات مطلع می شوید؟ چه آماری در این باره دارید؟ 
32  -آیا مشتریان شما اعتقاد دارند که محصولات شما با انتظارات و نیازهای آنها مطابقت دارد؟ سازمان تبلیغات و فروشندگان شما چه اقداماتی برای راهنمائی مشتریان و درک نیازهایشان به عمل می آورند؟ شما به چه وسیله این اطلاعات را به دست می آورید؟ 
آیا مشتریان شما از خدماتی که توسط شما با پیمانکاران شما عرضه می شود راضی هستند؟ اگر جواب مثبت است رضایت آنان از چیست؟ از کیفیت و مهارت کارکنان؟ از سرعت حضور در محل خدمت؟ وسیله اطلاع شما از این امر چیست؟ 
 33  - 
«    شما چگونه از دیدگاه مشتریان خود در رابطه با کیفیت محصولات خود مطلع می شوید و چگونه از درک و استنباطی که کارخانه از این کیفیت دارد باخبر می شوید؟ 
«    چگونه، کیفیتی که مشتری توقع و انتظار دارد به دست او برسد با کیفیتی که شما در نظر دارید تولیدکنید با هم تطابق پیدا می کند؟ 
34  - 
«    آیا شما برای اطلاع از اشتباهات و مشکلات کیفیت محصولات خود به شکایات مشتریان متکی هستید؟ 
«    آیا شما به هزینه و مخارج ضمانت نامه ها توجه دارید؟  
35  - 
«    علت اینکه مشتریان، تغییر عقیده می دهند و از تولید کننده دیگری خرید می کنندچیست؟ 
«    شانس و فرصت اصلی و اساسی شما برای سود آوری کدامست؟( خرید مستمر و متوالی مشتریان) 
«    شما برای حفظ و نگهداری یک مشتری چه اقدامی باید بکنید؟ 
36  - 
«    چه کسی برای خریدن یا نخریدن محصولات شما تصمیم می گیرد؟ 
«    شما چه طرح جدیدی که بتواند رضایت بیشتر خریداران را جلب کند برای چهار سال آینده دارید؟ 
37  -  شما چه بازرسی یا تائیدی برای موارد زیر دارید: 
«    مواد اولیه وارده 
«    مواد اولیه در جریان ساخت 
«    محصولات تولیدی تکمیل شده 
 38  - 
«    بازرسی شما تا چه حدی مورد اعتماد است؟ شما چگونه این اطمینان را کسب می کنید؟ 
«    شما چه اطلاعات و مدارکی در دست دارید که نشان دهد ، کار بازرسان کیفیت شما با یگدیگر هماهنگ است؟ 
«    در مورد لوازم آزمایشگاهی چه کنترل هائی دارید که آنها درست عمل می کنند یا نه؟ و همچنین در مورد چگونگی بکار بردن آنها چه روشی برای اطلاع از صحت آنها دارید؟ 
«    آیا یک کنترل آماری در مورد سیستم اندازه گیری و طبقه بندی آنها دارید ؟ آیا کنترل شما نظری است ؟ یا با دستگاههائی صورت می گیرد؟ 
 39  - 
«    در چه قسمتی از بازرسی استفاده می کنید و در چه بخشهائی از بازرسی استفاده نمی کنید، آیا در قیمت تمام شده تاثیری دارد؟ 
«    در بخشهائی که از بازرسی استفاده نمی کنید، آیا ناگزیر هستید که برای تقلیل قیمت تمام شده از بازرسی صد در صد استفاده کنید؟ 
 40  - 
«    شما چه مدارک و ثبتی از این گونه بازرسی ها دارید ؟ این مدارک چگونه هستند؟ آیا به صورت کنترل نموداری هستند یا نمودارهای قابل استفاده؟ اگر نیستند چرا؟ 
«    شما از اطلاعاتی که در اختیار دارید چه استفاده های دیگری می کنید؟ 
«    اگر اطلاعات و مدارکی نگه نمی دارید، علت آن چیست و چرا 
 41  - 
«    چه مقدار از مواد اولیه مصرفی در خط تولید از روی ناچاری توسط مدیر تولید به هدر می رود؟( که به طور ثابت و دائماً باعث ضایعات و دوباره کاری یا هر دو می شود) سعی کنیدکه این سئوال را در مورد دو یا سه خط تولیدی جواب دهید. 
          آیا شما غالباً با موردهای زیر روبرو شده اید؟ 
مواد اولیه با مشخصات تعیین شده تطبیق دارد ولی منا سب فرآیند تولید با محصول تمام شده  نیست؟بازرسی مواد اولیه وارداتی ضروری تشخیص داده شده است، اما در عمل این کار به علت عجله یا نیاز فوری که در خط تولید جهت رسیدن به کمیت برنامه وجود داشته است ندیده گرفته شده است؟ 
«    آیا اتفاق افتاده است که تمام مواد اولیه وارداتی از نظر واحد تولید غیر قابل استفاده تشخیص داده شود ؟ (این سئوال را نیز در مورد دو یا سه قلم مهم تولیدی جواب دهید ) 
«    شما چه روشی برای گزارش و اصلاح این موارد دارید؟ 
42  - 
«    شما چه سیستم و ترتیبی با فروشندگان مواد خود دارید که آنها گزارشات آماری لازم را برای کنترل مواد خود به شما ارائه دهند، تا بتوانید از بازرسی های خود کم کنید؟ 
«    شما چه روش همکاری و همیاری با فرشندگان مواد خود دارید که بتوانید یک زبان مشترک در مورد خواسته های خود داشته باشید. 
 43  - 
«    شما چه تمهیداتی بعمل می آورید تا کار همه افراد از جمله مدیریت در راستای « کیفیت و بهره وری » باشد؟ 
«    شما میدانید که عواقب و پی آمد و زیان های ناشی از یک قلم ضایع شده  و یک محصول معیوب یا یک کار اشتباه در مراحل مختلف چیست؟ 
44  -  آیا شما هنوز از استاندارد نظامی شماره 105 دیا DODGE ROMING (1) برای فروش یا خرید استفاده می کنید؟ چرا؟ 
45  -  چه بخشی از قیمت تمام شده مربوط به ضایعات و معایبی است که از مرحله قبلی تولید به واحد شما رسیده است ؟ 
46  -  چه سهمی از مشکلات مربوط به کیفیت و بهره وری شما مربوط به موارد زیر است: 
«    کارگران تولیدی 
«    سیستم موجود (که مسئولیت مدیریت است )؟ 
47  -  شما برای ضایعات ناشی از اقدامات زیر چقدر ضرر و زیان در نظر می گیرید. 
«    ضایعات مربوط به خط تولید 
«    ضایعات مربوط به بسته بندی ،حمل و نقل و نصب 
«    شما چه آماری و اطلاعاتی درباره این مشکلات دارید؟ و شما درباره رفع آنها چه اقدامی به عمل می آورید؟ 
48  -   
«    چرا با تمام تلاشی که برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت به کار می رود ، باز در عمل همه آنها با یگدیگر متفاوت هستند، باصطلاح هر کدام یک ساز می زنند؟ ( هنگامی که برنامه ها در مراحل اجرا هستند، هر گونه تغییر و تبدیلی چه از نظر زمان و چه از نظر قیمت تمام شده ، گران تمام می شوند ) چون تا موقعی که برنامه اصلی به اجرا در آید به علت درگیری با تغییرات و تعویض ها فرصت و شانسی برای بهسازی باقی نخواهند ماند . 
«    چرا درسهائی که برای آموزش یک شغل، با درسهای باز آموزی یک کار جدید یا درسهای مربوط به یادگیری پیانو یا ویلن با هم تفاوت دارند؟ ( شاگردی که یک بار آموزش دیده است نمی توان آنرا از نو ساخت)؟ 
  
49  -  اگر شما یک کارگاه را به عهده دارید؟ 
«    یا مشتریان شما یک به یک ، راضی تر از دو سال قبل هستند؟ چرا؟ 
«    در مورد مواد و تجهیزات چطور ؟ آیا شما یک فروشنده برای هریک از انواع آنها دارید؟ 
«    اگر بیش از یک فروشنده دارید، علت آن چیست؟ شما چه برنامه ای برای تقلیل آنها در دست دارید؟ 
«    در مورد تعمیر و نگهداری ماشین آلات چطور آیا اقدامی برای بهبود به عمل می آورید؟ 
«    در مورد ارزیابی مشاغل چه کار می کنید؟ 
«    در مورد تعویض و جابجائی و کلاً اخراج کارکنان چه برنامه ای برای بهبود دارید؟ 
«    در مورد گردش عملیاتی که تکراری است و یا تغییر محصول ،این گونه عملیات باز هم به روند گذشته ادامه دارند، آیا شما آمار و اطلاعاتی دارید و نموداری ار آنها تهیه می کنید؟ 
«    آیا پاره ای از مشکلات موجود شما ثابت و دائمی هستند؟ مسئولیت رفع و بهسازی آن با کیست؟ 
50 -   
«    آیا کسانی مسئولیت آموزش نیروی انسانی را به عهده دارند، قادر هستند که تشخیص دهند، چه موقع آموزش افراد کافی است یا اینکه آنها هنوز به آموزش نیاز دارند؟ 
«    آیا آنها می دانند که تنها یک فرصت و شانس برای این کار دارند؟ آیا توجه دارند که اگر یکی از کارکنان، یکبار یک دوره آموزشی خاص را طی کرده باشد برای بار دوم نمی توان همان دوره را با همان روش به صورت مفید و کارساز تجدید کرد؟ 
51 - آیا شما برای تولیدات در سطح کارخانه ، اهداف کمی برقرار کرده اید؟ و آیا خود دراین باره مقصر می دانید؟ 
52 - آیا شما یک کارشناس آماری که لایق و شایسته باشد در مورد موسسه دارید؟ و آیا از تخصص و دانش او باندازه کافی استفاده می کنید؟ آیا او روش های آماری را به مدیران، مهندسین، شیمی دان ها، سرپرستان ، کارگران تولیدی ، ماموران خرید و همچنین به افراد طراحی و توسعه برای نوآوری های آینده، تعلیم می دهد؟ 
آیا شما او را برای حضور در کنفرانس ها و نشستهای آماری اعزام می نمائید؟ آیا او در موسسه شما عوامل موثر در مشکلات را شناسائی می کند؟ و نتیجه اصلاحات را بررسی و گزارش آماری تهیه می کند ؟ آیا او روی تمام مشکلات و گرفتاریهای شما در زمینه طراحی ، کیفیت، تدارکات، مشخصات فنی و لوازم آزمایشگاهی کار می کند؟ آیا او دارای اختیارات کافی هست که بتواند در تمام سطوح موسسه در جستجوی مشکلات و مسائل باشد؟ و روی آنها کار کند؟ 
53 - 
«    آیا شما در صدد هستید که نسبت به تاسیس امر مربوط به روشهای آماری در راستای اهداف و منایع موسسه خود اقدام کنید؟ 
«    اگر کارشناس آمار در اختیار ندارید آیا درصد پیدا کردن یک فرد لایق هستیدکه بتواند در مورد مسائل و مشکلات کیفیت ، بهره وری ، تدارکات، طراحی شما کار کند؟ 
54 - آیا شما در مورد خود سازی افراد موسسه تان تشویق و ترغیبی  بعمل می آورید؟ 
55 - آیا شما یک برنامه تعلیم در سطوح مختلف موسسه دارید؟ 
56 - آیا در مورد دوره های آموزشی که در موسسات محلی وجود دارد اطلاعاتی در اختیار کارکنان خود قرار می دهید؟ 
57 -   
«    آیا شما امور موسسه را بر اساس ارقام قابل رویت اداره می کنید؟ 
«    اگر جواب مثبت است چرا؟ 
«    مدیریت شما چه اقداماتی برای شناسائی ارقام ناشناخته یا غیر قابل رویت به عمل می آورد؟ 
58 - آیا موسسه شما در نشست ها و اقدامات مربوط به استقرار استاندارها شرکت می کند؟
59 - آیا موسسه شما در چه فعالیتهای اجتماعی شرکت دارد؟  
60 - آیا شما با ایجاد روشهای مشارکت کارکنان، گروههای همیاری کارکنان، گروههای کنترل کیفیت، گروههای کیفیت کار و زندگی ، بدون اینکه مدیریت صادقانه و داوطلبانه در این فعالیت ها مشارکت داشته باشد، درصدد هستید که مشکلات نیروی انسانی را در موسسه تان حل کنید؟ 
61 -   «   آیا تمام اقدامات موجود در موسسه هماهنگ و در راستای بهسازی است؟ 
«    چه اقدامی برای شناخت و شناسائی این موارد ساکن و ثابت به عمل می آورید و برای کمک به آنها چه می کنید؟ 
62 
 -  «    درک و استنباط شما از سیستم ثابت و بی حرکت چیست؟ 
«    آیا پاره ای از مشکلات دردسرساز و مزاحم مربوط به کیفیت و کاهش بهره وری به صورت تثبیت شده و دائمی در آمده اند؟ شما از کجا به این مطلب پی برده اید؟ چرا اقدامات و تلاش برای بهسازی و پیشرفت در مراحل اولیه موثر و ترغیب کننده هستند؟ 
«    چرا سطح کیفیت در یک سیستم ایستا و ثابت سقوط می کند؟ 
«    اگر یک فرآیند بصورت ایستا در آمده است، چه کسی مسئولیت دارد؟ که با به کارگیری روشهای مناسب و دگر گونی های لازم آنها رابهسازی کند؟(جواب: خودتان) 
63 - آیا شما بجای اینک کارهای خودتان را در مورد کیفیت به خوبی انجام دهید، به روشهای مشارکت کارکنان، گروههای کنترل کیفیت و گروههای کار و زندگی یا نمایش پوستر و تبلیغات دل بسته اید؟

64 - شما برای کیفیت کالایتان که طی چهار سال آینده به مشتری تحویل داده شود چه اقدامی کرده اید؟

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو