نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مدیریت اردوهای ورزشی

مدیریت اردوهای ورزشی

بررسي مفهوم اردو

اردو به فعاليتي اطلاق مي شود كه تسط گروهي از دانش آموزان يا دانشجويان تحت نظارت مربيان خود با اهداف و برنامه هاي خاص و سازماندهي مشخص، در فضايي خارج از محيط آموزشي و در دامن طبيعت صورت پذيرد.

به عبارت ديگر اردو به مجموعه اي از فرصت هاي از پيش طراحي شده براي جمعيتي مشخص، در زمان معين و تحت نظارت يك سازمان براي رسيدن به اداف آموزشي يا تربيتي اطلاق مي شود. اين فعاليت ها و فرصت ها عمدتاً خارج از چارچوب رسمي آموزشي است. به اين اعتبار مي توان ويژگي هاي اردو را به شرح زير برشمرد.

1-اردو داراي اهداف مشخص مي باشد

اهداف اردو با توجه به ماهيت و انتظارات از آن، مي تواند متفاوت باشد. بنابراين برخلاف تصور رايج كه اردو را فقط براي گذران اوقات فراغت و يا تفريح افراد  ميدانند، هر فعاليت اردويي مي تواند داراي اهداف خاصي باشد.

2-اردو داراي برنامه مشخص است

تحقق اهداف اردو، برنامه دقيق و سنجيده اي را مي طلبد. زيرا برخلاف آموزش هاي رسمي كه برنامه ها براساس موضوع ها و عناوين معيني طرح ريزي مي شود، ماهيت فعاليت اردو به نحوي است كه بايد در قالب بازي ها، مطالعه طبيعت، گردش و مقاصد مشخصي دنبال كند. به عبارت ديگر برنامه ريزي اردو نسبت به برنامه ريزي آموزشي دروس فعاليتي دشوارتر و حساستر است و مستلزم كارشناسان كارآمد است.

3-اردو داراي سازماندهي منسجمي است

در اردو وظايف، نقش ها و مسئوليت هاي هر يك از عوامل اجرايي و يا دانش آموزان شركت كننده، از پيش مشخص شده است. اردو داراي سازماندهي، تشكيلات كاري و شرح وظايف مدون و تداركات ويژه است.

4-اردو معمولاً براي جمعيت مشخصي طراحي مي شود

فعاليت هاي اردويي براي گروههاي تعريف شده از لحاظ مختلف سني، فكري، فرهنگي، اجتماعي و منطقه اي و يا خاص مانند كودكان، نوجوانان و جوانان طراحي و اجرا مي گردد. اردو همانند ساير تشكلات اجتماعي داراي برنامه ريزي ويژه اي است . اردو در صورتي موفقيت آميز مي باشد كه ويژگي هاي روحي، رواني، جسمي و اجتماعي شركت كنندگان را در نظر بگيريم.

5-اردو داراي زمان و مكان مشخصي است

تجربه نيز نشان داده است اردويي موثر است كه از نظر زماني ميان مدت بوده و مراحل زير در برنامه ريزي آن مورد توجه قرار گرفته باشد

الف. بررسي و تعيين نيازها( نياز سنجي)

ب. طراحي برنامه ريزي عملياتي و يا اجرايي شامل

 • تدوين اهداف
 • سياست ها
 • رويه و مقررات اجرايي
 • سازماندهي

ج. هدايت و رهبري اردو

د. ارزشيابي اردو

انواع اردو

اردو را مي توان از جهات مختلف طبق بندي كرد. ماهيت و اهداف اردو نقش مهمي در تقسيم بندي آن دارد.

1-از نظر ماهيت.

اردو ها را از نظر ماهيت كاري كه انجام مي دهند مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد.

1-1 – اردو هاي علمي و آموزشي:

اين اردوها براي افرادي تشكيل مي شود كه نيازمند آموزش علمي خاصي هستند. هنگامي كه آموزش ها در قالب اردو و برنامه هاي مربوط به آن انجام ميشود آن را اردوهاي علمي و آموزشي مي گويند. مثلاً اردوهاي دانش آموزان براي مسابقات المپياد.

2-1- اردوهاي تفريحي

اردويي كه عده اي براي گردش و تفريح و تحت شرايط خاص و نظارت يك موسسه يا سازمان به اردو برده مي شوند و برنامه آموزشي و يا تربيتي خاصي براي آن تدارك ديده نشده است اردوي تفريحي نامده مي شود. اين اردوها كوتاه مدت بوده و اثر تربيتي اندكي دارد.

3-1- اردوهاي نظامي

هدف اصلي اين گونه اردوها دفاع از كشور است. در اين آموزش ها، عمدتا تكنيك ها و فنون نظامي و دفاعي بصورت تئوري و عملي به افراد آموزش داده مي شود.

4-1- اردوهاي تلاش و سازندگي

نوع ديگري از اردو مي باشد كه در كنار فعاليت هاي جاري، هدف ديگري يعني سازندگي و يا بازسازي امور مختلف را مورد توجه قرار مي دهد. اين فعاليت ها عمدتا عمراني و يا خدماتي مي باشند. اين اردوها عمدتا براي گروه سني نوجوانان و جوانان طراحي مي شود، زيرا انجام فعاليت هاي خدماتي و يا توليدي مستلزم توان فيزيكي مناسب است و اين نوع اردوها عمراني- خدماتي نيز مي گويند.

5-1- اردوهاي ويژه

به آن دسته از اردوها اطلاق مي شود كه براي قشر خاي از جامعه تشكيل مي شود و در آن هدف اساسي رفع نوعي محروميت يا تقويت توانايي هاي ويژه مورد نظر است. براي مثال اردوهايي كه براي رفع محروميت اقتصادي و يا فرهنگي تشكيل مي شود.

2- اردوها از لحاظ كاركرد

1-2- اردوهاي تغيير و اصلاح رفتار

اين اردوها داراي ماهيت تربيتي مي باشند و براي افرادي تشكيل مي شوند كه داراي مسايل و مشكلات خاص رفتاري، اخلاقي و تربيتي هستند. اين اردوها به كمك روانشناسان رفتار درماني، با شناخت رفتار نابهنجار يا نامطلوب آغاز مي شود كه اصطلاحاً به آن رفتار آماج ميگويند. سپس با استفاده ار روش ها و فنون تغيير رفتار، رفتار نامطلوب را حذف و رفتار مطلوب را جايگزين مي كنند. مساله اساسي در اين اردوها آن است كه افراد شركت كننده بايد به طور غير مستقيم در جريان اهداف اردو قرار گيرند تا مقاومت در برابر تغيير رفتار به حداقل كاهش يابد.

2-2- اردوهاي تقويت و تشويق رفتار

اين اردوها عمدتاً براي افرادي تشكيل مي شود كه از نوعي برتري و يا امتياز نسبت به سايرين در زمينه هاي تحصيلي، اجتماعي، رفتاري و اخلاقي برخوردارند. هدف اساسي اين گونه اردوها تقويت رفتار مثبت افراد مي باشد. براي مثال مي توان به اردويي كه براي دانش آموزان ممتاز تشكيل مي شود اشاره كرد.

3-2- اردوهاي وفاق ملي

نوع ديگري از اردو اخيراً در كشورهاي جهان سوم مرسوم شده است كه هدف از آن دستيابي به وحدت ملي و سياسي مي باشد. برگزاري چنين اردويي در كشور هايي كه از ملل و اقوام مختلف تشكيل شده اند اهميت ويژه اي دارد.

3-اردو از نظر زمان به سه دسته اساسي تقسيم مي شود

1-3- اردوهاي كوتاه مدت

اردوهاي كوتاه مدت معمولاً يك يا دو روزه تشكيل مي شود. اين نوع اردو از آنجا كه در مدت زمان كوتاهي اجرا مي شود براي اهدافي نظير آموزش و پرورش مناسب نيست.

2-3- اردوهاي ميان مدت

اين اردوها عمدتاً به مدت يك هفته تشكيل مي شود. در اين اردوها به افراد آموزش داده مي شود و يا اين كه برنامه هاي تربيتي به صورت فشرده و در كنار فعاليت هاي جنبي ديگر اجرا مي شود.

3-3- اردوهاي بلند مدت

مطلوب ترين نوع اردو از لحاظ زمان اردو هاي بلند مدت است. اين نوع اردوها بسيار موثر بوده است و افراد پس از طي اردو، به مهارت ها يا توانمندي هاي ويژهاي دست مي يابند

4- اردو از لحاظ جغرافيايي به چهار دسته تقسيم مي شوند

 • اردوهاي كشوري
 • اردوهاي استاني
 • اردوهاي منطقه اي
 • اردوهاي آموزشگاهي
 • ·اردوهاي متمركز متحرك
 • ·اردوهاي ساكن
 • چه روش هايي براي جمع آوري اطلاعات مناسب است
 • چگونه مي توان اطلاعات بدست آمده را مورد تجزيه و تحليل قرار داد به نحوي كه نياز ها مشخص شود
 • نحوه گزارش دهي نتايج چگونه بايد باشد
 • تلاوت آيات قرآن مجيد
 • اجراي سرود جمهوري اسلامي ايران و برافراشتن پرچم
 • قرائت نيايش صبحگاهي
 • سخنراني مسئول اردو
 • سرپرست اردو
 • مدير روابط عمومي
 • مشاوران اردو
 • معاون
 • مدير اداري مالي
 • مدير طرح و برنامه
 • مدير تداركات و لجستيك
 • مدير تحقيق
 • مدير نظارت و ارزشيابي
 • مدير فرهنگي
 • مدير آموزشي
 • مدير بهداشت و درمان
 • مدير تربيت بدني

5-انواع اردو از نظر مكاني

از مختصات اين نوع اردو كمي محدوديت شركت كنند گان و رعايت نكات ايمني و امنيتي مناسب است. كوه پيمايي را مي توان از نمونه هاي بارز اين نوع اردو دانست.

نوع ديگر اردو مي باشد كه فراگيرترين نوع نيز است و اين اردو در محل مشخصي تشكيل و فعاليت هاي اردويي در آن انجام مي شود

مباني برنامه ريزي اردو:

الف) مفهوم برنامه ريزي اردو:

منظوراز برنامه ريزي به طور كلي عبارت است ازپيش بيني راه هاي استفاده بهينه از امكانات و وسايل موجود در جهت نيل به اهداف تعيين شده. به اين ترتيب برنامه ريزي اردو را مي توان به شرح زير تعريف كرد:

برنامه ريزي اردو عبارت است ازپيش بيني تمامي اقدامات عمليات و امكانات ضروري در اردو بر اساس طرح مشخص در جهت دستيابي به اهداف ترسيم شده.

1-پيش بيني:

پيش بيني عبارت است «از فرايند استفاده از اطلاعات گذشته و حال براي تخمين شرايط و رويدادهاي آينده». پيش بيني به برنامه ريزي كمك مي كند تا فعاليت هاي آينده را تعيين كرده و روند و عوامل مو‌ثر بر آنها را شناسايي كند.

در برنامه ريزي اردو پيش بيني  ناظر بر تخمين و برآورد تمامي عوامل و عناصر ضروري در اردوها است.

2-اقدامات عمليات و امكانات ضروري:

همانند ساير امور آموزشي و تربيتي برگزاري اردو نيز نيازمند وجود شرايط و امكانات خاصي است. به اين ترتيب برنامه ريزي اردو بايد در خصوص موارد زير تصميمات منطقي و ضروري اتخاذ كند.

1-2- منابع انساني:

منظور از منابع انساني عبارت است ازمديران و معاونان و مربيان و ساير افرادي كه در وظايف خاصي بر عهده دارند. به منظور برگزاري مطلوب اردو و تحقق اهداف آن ضروري است. در برنامه ريزي اردو نقش و وظايف تمامي عوامل انساني دخيل در اردو به طور دقيق و حساب شده پيش بيني و تعيين شود تا از تداخل وظايف جلو گيري شده و افراد مطابق با اختيار خويش در قبال مسايل پاسخگو باشند.

2-2- منايع مالي

منظور از منابع مالي عبارت از برآورد هزينه كل اردو و منابع تامين آن است. بطور كلي برگزاري اردو مستلزم وجود منابع مالي است كه بايد در برنامه ريزي اردو پيش بيني لازم در اين خصوص صورت گيرد.

3-2- منابع كالبدي

منظور از منابع كالبدي عبارت است از پيش بيني تمام امكانات ساختماني و يا نظير آن كه در اردو مورد نياز مي باشد.

4-2- زمان اردو

تصميم گيري در مورد اين كه اردو در چه زماني آغاز و تا چه مدت ادامه يابد و تا حدود زيادي تابع ماهيت و نوع اردويي است كه برگزار مي شود.اردوهاي آموزشي نوعاً نيازمند زمان بيشتري نسبت به اردوهاي تفريحي مي باشد.

5-2- پيش بيني تجهيزات آموزشي و غير آموزشي مورد نياز

3-طرح مشخص

منظور از طرح مشخص عبارت از پيش بيني نظم و ترتيب دقيق انجام فعاليتهاي مختلف اردو مي باشد به نحوي كه قابليت اجرايي داشته باشد و اهداف مورد نظر را تامين نمايد. بدين ترتيب با مشخص كردن تقويم زماني فعاليت هاي اردويي و تقدم و تاخر آن با توجه به جامعه تحت پوشش اردو از لحاظ ذهني رواني، عاطفي، اجتماعي و فرهنگي بايد بنحوي برگزار شود كه با توانايي ها، علايق و خواسته هاي شركت كنندگان سازگار باشد و اهداف مورد نظر را برآورده سازد.

4-اهداف

اساسا برنامه ريزي براي رسيدن به هدف يا اهداف خاصي صورت مي گيرد.

كه شامل اهداف كلي اردو و اهداف ويژه مي باشد.

1-4- اهداف كلي اردو : كه بسيار كلي بوده و ناظر بر تمامي فعاليتها مي باشد به اين ترتيب اين هدف ا اگر چه به علت كلي بودن نمي تواند فعاليت ها و محتواي مورد نياز اردو را مشخص نمايد اما همواره راهنماي كليه فعاليتهاي تربيتي مي باشد مانند پرورش استعدادها

2-4- اهداف ويژه: در اردو معمولا براساس هدف هاي غايي و كلي تعليم و تربيت، هدف هاي  ويژه اي را ترسيم مي كنند تا براساس آن بتوان تجارب يادگيري مورد نظر در اردو را مشخص نمود

ب) اصول برنامه ريزي

برنامه ريزي اردو بايد با در نظر گرفتن اصول و مباني مشخصي صورت گيرد، زيرا همانطور كه فبلاً اشاره شد برنامه هاي اردويي از لحاظ ماهيت با ساير برنامه هاي آموزشي تفاوت دارد و اصولي كه در تمامي مراحل برنامه ريزي اردو بايد مورد توجه قرار گيرد عبارت است از:

1-اصل انعطاف پذيري

اين ويژگي كلي برنامه ريزي اردو بايد بايد بنحوي صورت گيرد كه ضمن حفظ كليت، امكان تغيير، جابجايي، جبران و يا ترميم برخي از اجزاي اردو در شرايط ضروري و غير قابل پيش بيني امكان پذير باشد.

2-اصل تنوع

اردو ها اغلب به علت كوتاه مدت بودن وظايف سنگين تربيتي و آموزشي دارند و از آنجا كه انگيزه يادگيرندگان نقش اساسي در موفقيت برنامه ها دارد ضرورت دارد با متنوع كردن برنامه ها علاوه بر حفظ رضايت و انگيزه افراد، كسالت و خستگي را كاهش داد.

3-اصل جامعيت

منظور از اين اصل اين است كه چون فعاليت هايي اردويي برخلاف آموزش هاي مستقيم بسيار انعطاف پذر مي باشد، امكان انحراف بيشتر در برنامه ها وجود دارد. از اين رو برنامه ريزان بايد تمامي فعاليتها و اقدامات را تعيين كرده و هيچ برنامه اي، خارج از چارچوب تعيين شده قرار نگيرد.

ج) مراحل برنامه ريزي

اگر چه مراحل برنامه ريزي اردو تابع متغيرها، سطوح وشرايط معيني مي باشد اما بطور كلي مي توان مراحل زير را براي برنامه ريزي نام برد

1- نياز سنجي

2- تدوين اهداف

3- انتخاب محتوا و تجربيات يادگيري

4- انتخاب روش هاي آموزشي

5- سازماندهي و تشكيلات اردو

6- ارزشيابي

نياز سنجي در اردو

تنوع نباز هاي انسان و نامحدود بودن نياز هاي وي از يك سو و محدود بودن منابع و امكانات موجود براي تحقق نياز ها از سوي ديگر، همواره برنامه ريزان را در سراسر جهان به سوي شناسايي نياز ها و تشخيص درجه اهميت آنها سوق داده است. در برنامه ريزي اردو، سنجش نياز ها به دو دليل داراي حساسيت و و اهميت است: دليل اول محدود بودن منابع و امكانات براي تحقق بخشيدن تمامي نياز ها و خواسته ها و نياز هاي جامعه تحت پوشش و افراد شركت كننده در اردو است و دليل دوم محدوديت زماني برنامه هاي اردو مي باشد

مفهوم نياز و نياز سنجي

مي توان تعاريف نياز و نياز سنجي را در سه قالب مطرح نمود

1-نياز به عنوان خواست يا ترجيح

به اعتقاد برخي از محققان نياز عبارتست از خواست و يا ترجيحات افراد. به عبارت روشن آنچه كه براي افراد اساسي و مهم تلقي مي شود، مي تواند به عنوان نياز آنها در نظر گرفته شود. با پذيرش اين تعريف از نياز ، نياز سنجي عبارتست از فرآيند جمع آوري نظرات، عقايد و ترجيحات افراد در خصوص نياز هاي آنان. به عنوان مثال براي تدوين برنامه هاي اردو براساس ديدگاه هاي افراد مي توان نظر متخصصان و پژوهشگران، والدين و يا حتي خود شركت كنندگان در اردو را جمع آوري و به برنامه ريزي محتوايي اردو پرداخت.

2-نياز به عنوان نوعي عيب يا نقصان است

فرآيند شناخت مسايل، مشكلات و معايب موجود در عملكرد فرد يا گروهي از افراد و پيشنهاد اقدامات اصلاحي براي رفع معايب و افزايش بازده در عملكرد

3-نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب

اين تعريف از نياز كه جامع تر و كاملتر مي باشد ابتدا توسط كافمن بيان شده است. به نظر كافمن نياز به موقعيتي دلالت دارد كه در آن وضع موجود يا حاضر، با وضعيت مطلوب فاصله دارد.

1-ضرورت ها و دلايل نياز سنجي دربرنامه ريزي اردو

الف ) فراهم سازي اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي اردو

بر اساس فرآيند نياز سنجي، مجموعه اهداف و نياز ها مشخص مي شود، نياز ها با الويت تعيين و نوع و ميزان منابعي كه يزاي دستيابي به هدفها ضروري است مهيا مي شود.

ب)مسئوليت پاسخگويي موسسات و نهاد هاي برگزار كننده اردو

برخي از متخصصان بر اين باورند كه هدف از نياز سنجي آن است كه سازمان هاي برگزار كننده برنامه تربيتي را نسبت به اقدامات خود پاسخگو نگهدارد.

ج) هماهنگي و همسويي با تغييرات

د) تحقق امر مشاركت در برنامه ريزي

از جمله شرايط موفقيت آميز برنامه هاي اردو آن است كه از يك سو افراد وگروههاي اجتماعي در تعيين اهداف آن دخالت داشته باشند و از سوي ديگر به علت اين گونه مشاركت از آن حمايت نمايند. لذا، از طريق فرايند نياز سنجي مي توان صاحبنظران، مقامهاي مسئول و ذيصلاح، والدين و ... را در فرآيند تعيين محورهاي برنامه مشاركت داد.

ح) شناسايي ضعف ها ، مشكلات و مسايل

از طريق نياز سنجي مي توان بسياري از كمبودها و ضعف ها را همراه با ميزان الويت و حساسسيت آن شناسايي كرد و مسايلي كه داراي عموميت و شدت بيشتري است را در برنامه هاي اردو مورد توجه قرار داد.

نياز سنجي

براي نياز سنجي ذر برنامه هاي تربيتي روش ها و فنون متعددي وجود دارد كه مي توان با اندكي اصلاح و تعديل در اردوها نيز بكار گرفت. با اين همه در چارچوب برنامه ريزي اردو مي توان از يك طرح جتمع نياز سنجي با مراحل زير كمك گرفت.

1-آماده سازي  شرايط و زمينه هاي اوليه

نياز سنجي در اردو مستلزم فعاليتهايي نظير تصميم گيري درباره انجام مطالعه نياز سنجي و جمعيتي كه بايد نياز هاي آن مورد بررسي قرار گيرد مي باشد. علاوه براين بايد مشخص شود چه كساني در نياز سنجي شركت مي كنند.

2-تهيه برنامه نياز سنجي

يك طرح خوب  نياز سنجي مستلزم تعيين حوزه اي است كه در آن نياز سنجي انجام خواهد شد.

به طور كلي در اين مرحله بايد سه مسئله اساسي به دقت تعريف شود.

پاسخ به هر سوال فوق به هدف نياز سنجي و قلمروي كه نياز سنجي در آن اجرا مي شود بستگي دارد.

3 - تعيين اولويت نيازها

معمولا پس از انجام مطالعه نياز سنجي، طيف وسيعي از نياز ها براي تعقيب در اردوها به دست مي آيد اما به علت محدود بودن زمان اردو ها، تحقق تمام آنها امكان پذير نيست. از اين رو ضروري است تا نسبت به الويت بندي نياز ها از طريق فنون الويت بندي، اقدام شود.

4 -استفاده از نتايج

يكي از ويژگي هاي مطالعات نياز سنجي، عبارت است نتايج آن در فعاليت ها و برنامه ريزي اردو است. معمولاً از نتايج نياز سنجي هم براي تدوين برنامه هاي اردوهاي جديد و هم براي بازبيني برنامه هاي قبلي اردو استفاده مي شود.

انتخاب تجارب و فعاليت هاي تربيتي در اردو

در فرآيند برنامه ريزي آموزشي در اردو، انتخاب تجارب يادگيري يكي از حساس ترين مراحل است. زيرا تحقق هدف هاي تربيتي اردو تنها در صورتي امكان پذير مي شود كه تجربيات و فعاليت ها به طور دقيق و منطقي انتخاب شوند. براي فراهم آوردن مجموعه اي از موضوعها و محتواي مربوط به انواع اردو، دو راه را مي توان در نظر گرفت: راه اول آن است كه براي هر يك از اردو ها محتواي ويژه اي تعيين شود و راه ديگر معرفي مجموعه اي از عناوين است كه معمولاً مي تواند در همه اردوها مورد استفتده قرار گيرد، ولي بايد متناسب با شرايط، ويژگي و سن آن را تغيير داد. با اين حال موضوع و محتواي آموزشي اردو را مي توان در دوسته اساسي مورد بحث و بررسي قرار داد.

1-موضوع و محتوا در اردوهاي كوتاه مدت و محدود: در اين نوع اردوها فعاليت هاي تربيتي عميق و گسترده مورد نظر نيست.

2-محتوا و موضوعات در اردو هاي بلند مدت: در اين وع اردو محتوا و موضوعات تربيتي عمدتاً در جهت اهداف معين و دقيق آموزشي و يا تربيتي طراحي مي شود.

الف) تجارب و فعاليت هاي پرورشي اردو هاي كوتاه مدت:

منظور از تجارب و فعاليت هاي تربيتي ، مجموعه اي از مراسم ، اقدامات و فعاليت ها است كه در محدوده زماني معين، اهداف خاصي را محقق مي سازد.مجموعه اقداماتي كه بايد در اكثر اردو ها اجرا شود، به شرح زير مي باشد.

1-مراسم ويژه اردو

1-1-مراسم صبحگاهي: كه شامل

2-1- مراسم شامگاهي

هدف از مراسم شامگاهي ارائه آموزش هاي اخلاقي و تربيتي صرف نيست، بلكه بايد با اجراي برنامه هاي متنوع، خستگي حاصل از تلاش روزانه و فعاليت هاي مربوط به آن رفع شود و در افراد، علافه و رغبت لازم براي ادامه برنامه ها بوجود آورد.

3-1- نماز جماعت

4-1- مراسم افتتاحيه

اين مراسم روز اول اجرا مي شود. اين مراسم در صورتي كه جذاب و جالب برگزار شود مي تواند انگيزه اي براي شركت كنند گان باشد تا در ساير برنامه هاي اردو مشاركت فعال داشته باشند.

5-1-مراسم اختتاميه:

روز يا شب آخر اردو بايد مراسم اختتاميهانجام گيرد. برنامه ها و عناوين مورد نظر اين مراسم ، افتتاحيه نزديك است.

2-تشكيل ميز گرد هاي علمي و اخلاقي:

در اين نوع ميز گرد ها كه گردانندگان آن افراد تحت تعليم هستندموضوع هاي متنوع اخلاقي علمي تاريخي و ... انتخاب مي شود. افراد در كنار يكديگر نشسته و از طريق برقراري ارتباطي نزديك اطلاعات خود را درمورد موضوع مطرح ميكنند. پس از تبادل نظر و توضيحات رئيس جلسه كه معمولا مربي اردو است به نتيجه گيري  مي  پردازد .اين نوع ميز گردها روحيه تفكر نقادي، استقلال راي، مشورت و علم آموزي كه از اهداف اصلي در اردو است را تقويت ميكند.

3-خاطره نويسي

خاطره نويسي منجر به رويش انديشه و توان بيان عقايد و تفكر مي شود. ضمن اين كه خود مي تواند سناريويي براي يك اردوي بي نقص باشد و يا نگاهي منتقدانه بر عملكرد اردو باشد.

4-بازي هاي فردي و گروهي

در بازي ها ضرورت دارد نقش ها و وظايف بطور دقيق واگذار شود. بازي در اردو از لحاظ رعايت مسايل اخلاقي جنبه آموزشي و پرورشي نيز دارد و روحيه مسئوليت پذيري، همكاري ، تعاون و ايثار را در افراد تقويت مي كند.

5-خبرنامه اردو

اطلاع رساني به شركت كنندگان در اردو يكي از وظايف مهمي است كه بايد بوسيله يك و يا چند نفر از اعضاي شرت كننده در اردو كه به امور مطبوعاتي علاقه مند مي باشند به سرانجام برسد.

6-گردش در محيط

گردش در محيط اطراف و يا كمپ مورد نظر و حتي هارج از آن ضمن ايجاد تنوع و رفع خستگي مي تواند اثرات علمي وتربيتي داشته باشد. اگر در محيط فضاي سبز وجود داشته باشد مي بايست به نحو احسنت از آن استفاده نمود.

7-راه پيمايي و پياده روي

پياده روي در محيط كوهستان، طبيعت و دشت مي تواند با خواندن سرود هاي دسته جمعي ضمن كمكبه سلامت روحي و جسمي افراد، آنها را با محيط و طبيعت اطرافشان آشنا سازد.

8-تشكيل تيم هاي ورزشي

ورزش يكي از جذابترين فعاليت هايي است كه ضمن كمك به سلامت جسمي افراد، نشاط و طراوت روحي شركت كنندگان در اردو را نيز به همراه دارد. ورزش هاي گروهي، اجتماعي بودن و هماهنگي را به افراد مي آموزد. ايجاد رقابت سالم، محور قرار دادن اخلاق، انجام ورزش هاي متناسب با سن و جنس مربيان مي تواند اوقات پرباري را براي آنان بوجود آورد.

ب) محتواي برنامه هاي اردو هاي بلند مدت

 • برنامه هاي ورزشي

از آنجا كه يكي از اهداف اساسي تعليم و تربيت پرورش قواي جسماني و رسيدن به سلامت جسمي مي باشد اين برنامه ها داراي جايگاه ويژه اي در اردو مخصوصا در فضا ها و اماكن طبيعي مي باشند

 • برنامه هاي فرهنگي – تربيتي
 • برنامه هاي هنري
 • برنامه هاي ادبي
 • برنامه هاي علمي – كاربردي

برنامه هاي علمي مي تواند شامل موارد زير باشد

1-بهداشت: بهداشت فردي و بهداشت گروهي مي تواند با ايجاد توالت صحرايي در مكان مورد نظر و همچنين سالم سازس محيط برپايي اردو اعمال گردد.

  2-كمك هاي اوليه: آموزش علايم حياتي بدن، شوك و انواع آن و خونريزي ها ، زخم ها و پانسمان ها، شكستگي ها، درفتگي ها و گرما زدگي و آفتاب سوختگي مهم بنظر    مي رسد. همجنين بايد درباره بيماري هاي واگير، تغذيه و برنامه غذايي مناسب و كلياتي در باره بهداشت عمومي اطلاعاتي به شركت كنندگان در ردو ها در فضاي باز داده شود.

سازماندهي فعاليت هاي اردو

منظور از سازماندهي عبارت است از مشخص كردن و تفكيك وظايف و واگذاري آنها به افراد و ايجاد ارتباط و هماهنگي ميان واحدها و بخش هاي مختلف اردو است تا هدف هاي ترسيم شده براي اردو به بهترين وجه تحقق يابد.براي اين منظور بايد تمام وظايف در فعاليت هاي اردو به دقت تعيين شوندو سپس در قالب واحد ها يا پست هاي سازماني تجلي يابد و سرانجام از طريق ترسيم يك ارتباط رسمي ميان وظايف و واحد هاي سازماني اردو، هماهنگي و انجام وظايف تضمين شود. به طور كلي در خصوص اردو، توجه به نكات زير ضروري به نظر مي رسد:

چون اردو فعاليتي كوتاه مدت و موقتي مي باشد مشخص كردن دقيق مسئوليت ها و شرح وظايف در بيشتر موارد به صورت غير رسمي صورت مي گيرد. سازمان اردو مي تواند به تناسب ماهيت و اهداف، مدت زمان برگزاري، تعداد افراد شركت كننده در اردو و عوامل عديده ديگر، تعيين شود.براي هر اردو مي توان چارت سازماني به خصوصي را ترسيم نمود كه ما دراينجا به يك چارت عمومي اشاره مي كنيم كه در آن افراد زير به چشم مي خورند.

 

منابع

1-اسدي، علي. اطلاعات و نظام اطلاعاتي در مديريت، مجله مديريت دولتي، شماره 10، 1369
2- الواني،سيد مهدي، مديريت عمومي نشر ني،1388

3- اقتداري،علي محمد،سازمان و مديريت،انتشارات ديبا،1372

4-پاشا شريفي،حسن،الويت مديت در نظام آموزش و پرورش، مجله مديت در آموزش و پرورش،شماره4. 1372

5-طوسي،محمد علي،فراسوي خواستن،انتشارات شباويز.1371

6-عباس زادگان،سيد محمد،مكاتب و مباني مديريت، شركت سهامي انتشار،1372

7-علاقه بند، علي،مباني و اصول مديريت آموزشي،انتشارات دانشگاه پيام نور،1371

8-قورچيان،نادر قلي،مراحل برنامه ريزي درسي، جزوه درسي، دانشگاه تربيت معلم تهران،1370

9- كونتز،اودانل، اصول مديريت، ترجمه طوسي و ديگران، مركز آموزشي مديريت دولتي،1370

10-لي فام و هووئه، مديريت مدارس، ترجمه محمد علي نائلي، دانشگاه چمران اهواز،1370

11- مير كمالي،سيد محمد، فرآيند تصميم گيري در سازمان هاي آموزشي،مجله مديريت در آموزش و پرورش،شماره 2،1371

12-ashraf,SA.New horizons in muslim education.1984

13-Tyler,R,Principle of curriculum and in struction.1949 

 

منبع تهیه کننده:

iranphe.ir

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو