نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  • نوشته شده توسط سیما حیاتی
  • بازدید: 2271

اثر همزمان هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل سیاه دانه بر روی شاخص های اوره در زنان دیابتی نوع 2

 

کاهش اوره در بیماران دیابتی باعث کاهش مقاومت به انسولین و برخی شرایط پاتولوژیک مرتبط با این بیماری می شود از طرف دیگر با توجه به نقش مکمل سیاه دانه و همچنین تاثیر تمرینات ورزشی بر بهبود اختلالات مرتبط با دیابت نوع دو.

خاصیت آنتی اکسیدانی سیاه دانه باعث بهبود اختلالات کلیوی و نفروپاتی ناشی از تغییرات اوره می شود.سیاه دانه باعث می شود که فرد از پروتیین های(گلیکونئوژنز)کمتر استفاده کند در نتیجه اوره در خون و کبد کاهش می یابد  

هدف این پژوهش تاثیر همزمان تمرین مقاومتی و مکمل سیاه دانه بر شاخص های اوره در زنان مبتلا به دیابتنوع 2 بود.

روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی کاربردی با طرح پیش آزمون- پس آزمون می باشد.آزمودنی های این پژوهش  28 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان برازجان بودند که به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه 7 نفره داروئی، دارونما همراه با تمرین مقاومتی، سیاه دانه و گروه سیاه‌دانه همراه با تمرین مقاومتی تقسیم شدند. این آزمودنی ها سابقه هیچگونه بیماری بجز دیابت و استعمال مواد مخدر و دخانیات را نداشتند و با رضایت آگاهانه در این تحقیق شرکت کردند.

برنامهتمرينيگروههای تمرینمقاومتيحاويحركاتبراياندامفوقانيشاملپرسسينه،كششزيربغلباقرقره،جلوبازووپشتبازوباهالتروحركاتبرايتقويتاندامتحتانيشاملاسكاتبادستگاهبررويسطحشيبدار(هاگپا)،پشتپاوجلوپا  بادستگاهقرقرهمیباشد. همچنينازحركتدرازونشستبرايتقويتعضلاتشكميوتنهاستفادهميشود(جمعاهشتحركت).اينتمريناتبهصورتاصلاضافهبارانجاممیشود.این تمرینات به مدت8  هفتهوهرهفته 3 روزاجرا شد.

 

نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد، پس از هشت هفته مصرف سیاه دانه و تمرین مقاومتی موجب کاهش اوره می شود.

طبق دستاوردهای این تحقیق نتیجه گرفت، کاهش اوره متعاقب تمرین مقاومتی همراه با مصرف سیاه دانه می تواند باعث کاهش اختلالات کلیوی و قلبی-عروقی مرتبط با بیماری دیابت نوع دو شود لذا بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود ترکیب فعالیت مقاومتی و مصرف سیاه دانه می توان راهکار مناسبی برای بهبود نارسایی ها و اختلالات مرتبط با افزایش اوره در بیماران دیابتی نوع دو شد

 

 

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو